Help Print this page 

Document L:2013:123:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 123, 4 май 2013г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 04/05/2013
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.123.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 123

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
4 май 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определянето на съвместни проекти, изграждането на структури за управление и определянето на стимули в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение ( 1 )

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 411/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 29 април до 30 април 2013 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец май 2013 г.

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/214/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 2 май 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2013) 2436)

11

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Преразглеждане на Правилника за дейността на Комитета на регионите

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2013/185/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. за изпълнение на Решение 2012/739/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия ( ОВ L 111, 23.4.2013 г. )

28

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 363/2013 на Съвета от 22 април 2013 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия ( ОВ L 111, 23.4.2013 г. )

28

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top