Help Print this page 

Document L:2013:025:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 25, 26 януари 2013г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 26/01/2013
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.025.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 25

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
26 януари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 34/2013 на Комисията от 16 януари 2013 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-фенилфенол, аметоктрадин, Aureobasidium pullulans —щамове DSM 14940 и DSM 14941, ципроконазол, дифеноконазол, дитиокарбамати, фолпет, пропамокарб, спинозад, спиродиклофен, тебуфенпирад и тетраконазол в определени продукти или върху тях (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 35/2013 на Комисията от 18 януари 2013 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диметоморф, индоксакарб, пираклостробин и трифлоксистробин в определени продукти или върху тях (1)

49

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top