EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:095:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 95, 05 април 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 95

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
5 април 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 година за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005

1

 

 

Регламент (ЕО) № 379/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕО) № 380/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за установяване, че някои лимити, свързани с издаването на лицензии за внос за продукти от сектора на захарта в рамките на тарифните квоти и преференциалните споразумения, не са достигнати

7

 

*

Регламент (ЕО) № 381/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от същия регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

8

 

*

Регламент (ЕО) № 382/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 753/2002 относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти

12

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/215/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 януари 2007 година за изменение на Решение 2004/676/ЕО относно Правилник за персонала на Европейската агенция по отбрана

21

 

 

2007/216/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 януари 2007 година за изменение на Решение 2004/677/ЕО относно минималния срок на командироване на националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската агенция по отбрана

24

 

 

Комисия

 

 

2007/217/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 ноември 2006 година относно държавните помощи, отпускани от Франция в полза на Националната лаборатория по метрология и изпитания (C24/2005) (нотифицирано под номер C(2006) 5477)  (1)

25

 

 

2007/218/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на окончателен вариант на Решение C(2006) 4332 за определяне на годишното индикативно разпределяне от държавите-членки за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. на бюджетните кредити за поети задължения на Общността от Европейския фонд за рибарство (нотифицирано под номер C(2007) 1313)

37

 

 

2007/219/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 март 2007 година относно финансова помощ на Общността за предстоящо провеждане в България и Румъния на проучване за събиране на първоначална информация във връзка с разпространението на Salmonella при прасета, предназначени за клане (нотифицирано под номер C(2007) 1394)

41

 

 

2007/220/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Решение 2003/250/ЕО относно удължаването на срока на временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Южна Африка (нотифицирано под номер C(2007) 1454)

50

 

 

2007/221/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Решение 2003/249/ЕО относно удължаването на срока на временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Чили (нотифицирано под номер C(2007) 1455)

51

 

 

2007/222/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година за започване на дейността на Регионалния консултативен съвет за югозападните води в рамките на Общата политика в областта на рибарството

52

 

 

2007/223/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година относно описа на потенциала за лозарско производство, представен от България съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1469)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top