EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_325_R_0083_01

2007/810/ЕО: Решение на Съвета от 19 ноември 2007 година относно сключването, от името на Европейската общност и нейните държави-членки, на протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино във връзка с участието, в качеството им на договарящи страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз
Протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино във връзка с участието, в качеството им на договарящи страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз

OJ L 325, 11.12.2007, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/83


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2007 година

относно сключването, от името на Европейската общност и нейните държави-членки, на протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино във връзка с участието, в качеството им на договарящи страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз

(2007/810/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 133 и 308, във връзка с второто изречение на член 300, параграф 2, и първата алинея на член 300, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз и промените в Учредителните договори на Европейския съюз, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе пред вид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на оправомоващаване, предоставено на Комисията на 25 април 2006 г., преговорите с Република Сан Марино по протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино във връзка с участието, в качеството им на договарящи страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз, приключиха.

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз и промените в Учредителните договори на Европейския съюз, Комисията представи проект за протокол на Съвета.

(3)

Протоколът следва да бъде сключен,

РЕШИ:

Член 1

Протоколът към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино във връзка с участието, в качеството им на договарящи страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз („протокол“) се одобрява от името на Европейската общност и нейните държави-членки.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лице/а, упълномощено/и да подпише/ат протокола от името на Общността и нейните държави-членки.

Член 3

От името на Общността и нейните държави-членки председателят на Съвета ще предаде инструмента за одобрение, предвиден в член 4 от протокола.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


ПРОТОКОЛ

към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино във връзка с участието, в качеството им на договарящи страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ И

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

(„ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ“)

представлявани от Съвета на Европейския съюз,

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

също представлявана от Съвета на Европейския съюз,

от една страна,

и

РЕПУБЛИКА САН МАРИНО,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино от 16 декември 1991 г. („споразумението“), което влезе в сила на 1 април 2002 г.,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД присъединяването на Република България и на Румъния („новите държави-членки“) към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че новите държави-членки следва да станат договарящи страни по споразумението,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът за присъединяване оправомощава Съвета на Европейския съюз да сключва, от името на настоящите и новите държави-членки, протокол за присъединяването на нови държави-членки към споразумението,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Новите държави-членки стават договарящи страни по споразумението.

Член 2

Заглавието на споразумението се заменя със следното:

Член 3

Настоящият протокол е неразделна част от споразумението.

Член 4

1.   Настоящият протокол се одобрява от Съвета на Европейския съюз, от името на държавите-членки и на Европейската общност, и от Република Сан Марино в съответствие с техните процедури.

2.   Страните се нотифицират взаимно за приключването на тези процедури. Инструментите за одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 5

Настоящият протокол влиза в сила в първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

Член 6

Текстовете на споразумението и декларациите, приложени към него, са изготвени на български и на румънски език (1).

Те са приложени към настоящия протокол и са еднакво автентични с текстовете на другите езици, на които са изготвени споразумението и декларациите, приложени към него.

Член 7

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, немски, нидерландски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Версиите на български и румънски език се публикуват в специалното издание на Официален вестник на по-късна дата.


Top