Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 6, 9 януари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 6

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
9 януари 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 6/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Общ съд

2017/C 6/02

Назначаване на Секретаря

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 6/03

Дело C-448/14: Решение на Съда (пети състав) от 9 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Германия) — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg (Преюдициално запитване — Нови храни и нови хранителни съставки — Регламент (ЕО) № 258/97 — Член 1, параграф 2, буква в) — Понятие „храни и хранителни съставки с нова първична молекулна структура)

3

2017/C 6/04

Дело C-465/14: Решение на Съда (първи състав) от 27 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl (Преюдициално запитване — Членове 18 ДФЕС и 45 ДФЕС — Социална сигурност на работниците мигранти — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Членове 3 и 94 — Регламент (ЕО) № 859/2003 — Член 2, параграфи 1 и 2 — Осигуряване за старост и осигуряване за смърт — Бивши моряци, които са граждани на трета държава, станала членка на Европейския съюз през 1995 г. — Изключване на правото на обезщетения за старост)

4

2017/C 6/05

Дело C-506/14: Решение на Съда (шести състав) от 26 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö (Преюдициално запитване — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а — Метод за безплатно разпределяне на квоти — Изчисляване на единния коефициент за междусекторна корекция — Решение 2013/448/ЕС — Член 4 — Приложение II — Валидност — Прилагане на единния коефициент за междусекторна корекция към инсталациите в отраслите, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод — Определяне на продуктовия показател за течни черни метали — Решение 2011/278/ЕС — Член 10, параграф 9 — Приложение I — Валидност)

5

2017/C 6/06

Дело C-537/14 P: Решение на Съда (осми състав) от 27 октомври 2016 г. — Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 — Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „SO’BiO ētic“ — Възражение на притежателя на словни и фигуративни марки на Европейския съюз и национални, съдържащи словния елемент „SO…?“ — Отказ да се регистрира марката)

6

2017/C 6/07

Дело C-554/14: Решение на Съда (голям състав) от 8 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Софийски градски съд — България) — Наказателно производство срещу Атанас Огнянов (Преюдициално запитване — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2008/909/ПВР — Член 17 — Право, приложимо към изпълнението на наказанието — Тълкуване на национална норма на изпълняващата държава, която предвижда намаляване на наказанието лишаване от свобода поради положен от осъденото лице труд по време на задържането му в издаващата държава — Правно действие на рамковите решения — Задължение за съответстващо тълкуване)

6

2017/C 6/08

Дело C-590/14 P: Решение на Съда (десети състав) от 26 октомври 2016 г. — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, предишно Alouminion AE, Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Производство на алуминий — Предоставена с договор преференциална тарифа за електроенергия — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Прекратяване на договора — Спиране по съдебен ред на последиците от прекратяването на договора — Решение, с което помощта се обявява за неправомерна — Член 108, параграф 3 ДФЕС — Понятия за съществуваща помощ и за нова помощ — Разграничаване)

7

2017/C 6/09

Дело C-611/14: Решение на Съда (пети състав) от 26 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Retten i Glostrup — Дания) — Наказателно производство срещу Canal Digital Danmark A/S (Преюдициално запитване — Нелоялни търговски практики — Директива 2005/29/ЕО — Членове 6 и 7 — Реклама на абонамент за сателитна телевизия — Цена на абонамента, която освен месечната абонаментна такса включва и шестмесечна такса за необходимата карта за декодиране на сигнала — Шестмесечна такса, която не е посочена или е представена по-незабележимо от месечната — Заблуждаващо действие — Заблуждаващо бездействие — Транспониране на разпоредба от директива единствено в документите от подготвителните работи по транспониращия национален закон, но не и в самия текст на този закон)

8

2017/C 6/10

Дело C-613/14: Решение на Съда (трети състав) от 27 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited (Преюдициално запитване — Член 267 ДФЕС — Компетентност на Съда — Понятие за „разпоредба от правото на Съюза“ — Директива 89/106/ЕИО — Сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки по отношение на строителните продукти — Стандарт, одобрен от Европейския комитет по стандартизация (CEN) по силата на възлагане от Европейската комисия — Публикуване на стандарта в Официален вестник на Европейския съюз — Хармонизиран стандарт EN 13242:2002 — Национален стандарт, транспониращ хармонизиран стандарт EN 13242:2002 — Съдебен спор с договорен характер между частноправни субекти — Метод за установяване на (не-) съответствието на продукт с национален стандарт, транспониращ хармонизиран стандарт — Момент на установяване на (не-) съответствието на продукт с този стандарт — Директива 98/34/ЕО — Процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти — Приложно поле)

9

2017/C 6/11

Дело C-41/15: Решение на Съда (голям състав) от 8 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от High Court — Ирландия) — Gerard Dowling и др./Minister for Finance (Регламент № 407/2010/ЕС — Европейски механизъм за финансово стабилизиране — Решение за изпълнение 2011/77/ЕС — Финансова помощ за Ирландия от страна на Европейския съюз — Рекапитализация на национални банки — Дружествено право — Втора директива 77/91/ЕИО — Членове 8, 25 и 29 — Рекапитализация на банка посредством съдебно разпореждане — Увеличаване на акционерния капитал без решение на общото събрание и без предлагане на емитираните акции за преференциално записване на съществуващите акционери — Емитиране на нови акции на стойност, която е по-ниска от номиналната им стойност)

10

2017/C 6/12

Дело C-42/15: Решение на Съда (трети състав) от 9 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Okresný súd Dunajská Streda — Словакия) — Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová (Преюдициално запитване — Директива 2008/48/EО — Защита на потребителите — Потребителски кредит — Член 1, член 3, буква м), член 10, параграфи 1 и 2, член 22, параграф 1 и член 23 — Тълкуване на изразите „на хартиен носител“ и „на друг траен носител“ — Договор, препращащ към друг документ — Изискване за „писмена форма“ по смисъла на националното право — Предоставяне на изискуемата информация чрез посочване на обективни критерии — Данни, които трябва да съдържа срочният договор за кредит — Последици от липсата на задължителната информация — Пропорционалност)

11

2017/C 6/13

Дело C-43/15 P: Решение на Съда (голям състав) от 8 ноември 2016 г. — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), LG Electronics Inc. (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на фигуративна марка, съдържаща словните елементи „compressor technology“ — Възражение на притежателя на словните марки „KOMPRESSOR PLUS“ и „KOMPRESSOR“ — Частичен отказ за регистрация — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 60 — Регламент (ЕО) № 216/96 — Член 8, параграф 3 — „Акцесорна“ жалба — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Слаб отличителен характер на по-ранните национални марки — Вероятност от объркване)

12

2017/C 6/14

Дело C-114/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Pau — Франция) — Наказателно производство срещу Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) и др. (Преюдициално запитване — Свободно движение на стоки — Членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС — Количествени ограничения — Паралелен внос на ветеринарни лекарствени продукти — Директива 2001/82/ЕО — Член 65 — Национален режим за предварително разрешение — Изключване на възможността животновъди да се ползват от опростената процедура за издаване на разрешително за пускане на пазара — Задължение за притежаване на разрешително за извършване на търговия на едро — Задължение за притежаване на обект на територията на държавата членка по вноса — Задължения за фармакологична бдителност)

12

2017/C 6/15

Дело C-149/15: Решение на Съда (пети състав) от 9 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Liège — Белгия) — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL (Преюдициално запитване — Директива 1999/44/ЕО — Продажба и гаранции на потребителските стоки — Приложно поле — Понятието „продавач“ — Посредник — Изключителни обстоятелства)

13

2017/C 6/16

Дело C-195/15: Решение на Съда (пети състав) от 26 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — SCI Senior Home, под съдебен надзор/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Производства по несъстоятелност — Регламент (ЕО) № 1346/2000 — Член 5 — Понятие за вещни права на трети лица — Публичноправна тежест, обременяваща недвижимите имоти и гарантираща събирането на данъка върху недвижимите имоти)

14

2017/C 6/17

Дело C-211/15 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 октомври 2016 г. — Orange, по-рано France Télécom/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Френската република на France Télécom — Реформа на финансирането на пенсиите на държавните служители, работещи за France Télécom — Намаляване на насрещната престация, дължима от France Télécom на държавата — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар при определени условия — Понятие за помощ — Понятие за икономическо предимство — Селективност — Засягане на конкуренцията — Изопачаване на факти — Липса на мотиви — Замяна на мотиви)

14

2017/C 6/18

Дело C-212/15: Решение на Съда (пети състав) от 9 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Mureș — Румъния) — ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Производство по несъстоятелност — Регламент (ЕО) № 1346/2000 — Член 4 — Правна уредба на държава членка на последиците за непредявените в производството по несъстоятелност вземания — Погасяване — Данъчен характер на вземането — Ирелевантност — Член 15 — Понятие за „висящи правни спорове“ — Производство за принудително изпълнение — Изключване)

15

2017/C 6/19

Дело C-220/15: Решение на Съда (трети състав) от 27 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свободно движение на стоки — Директива 2007/23/ЕО — Пускане на пазара на пиротехнически изделия — Член 6 — Свободно движение на пиротехнически изделия, които са в съответствие с изискванията на директивата — Национално законодателство, което обуславя пускането на пазара на пиротехнически изделия от допълнителни изисквания — Задължение за предварително нотифициране пред национален орган, който има право да контролира и изменя инструкциите за употреба на пиротехническите изделия)

16

2017/C 6/20

Дело C-243/15: Решение на Съда (голям състав) от 8 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky — Словакия) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания — Член 6, параграф 3 — Орхуска конвенция — Участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда — Членове 6 и 9 — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективни правни средства за защита — Проект за изграждане на ограждение — Защитена зона „Strážovské vrchy“ — Административно производство по издаване на разрешително — Организация за опазване на околната среда — Искане за получаването на статут на страна в производството — Отхвърляне — Съдебно обжалване)

16

2017/C 6/21

Дело C-269/15: Решение на Съда (десети състав) от 26 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie — Belgique) — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad (Преюдициално запитване — Социално осигуряване — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 4 — Материално приложно поле — Удръжки от предвидените в закон пенсии за осигурителен стаж и възраст, както и от всякакви други допълнителни престации — Член 13 — Определяне на приложимото законодателство — Местоживеене в друга държава членка)

17

2017/C 6/22

Дело C-276/15: Решение на Съда (първи състав) от 26 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, в качеството на собственик (Преюдициално запитване — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Директива 2001/83/ЕО — Приложно поле — Член 2, параграф 1 — Лекарствени продукти, които са промишлено приготвени или са произведени по метод, включващ промишлен процес — Член 3, точка 2 — Галенов препарат)

18

2017/C 6/23

Дело C-290/15: Решение на Съда (втори състав) от 27 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Patrice D'Oultremont и др./Région wallonne (Преюдициално запитване — Оценка на последиците на някои планове и програми върху околната среда — Директива 2001/42/ЕО — Член 2, буква a) и член 3, параграф 2, буква a) — Понятие за планове и програми — Въведени с нормативно постановление условия за изграждане на вятърни генератори — Разпоредби по-конкретно относно мерките за безопасност, контрол, възстановяване и сигурност и норми за нивото на шума, определени с оглед на отражението им върху зоните)

19

2017/C 6/24

Дело C-292/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Vergabekammer Südbayern — Германия) — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Обществени услуги за пътнически превоз с автобуси — Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Член 4, параграф 7 — Подизпълнение — Задължение на оператора да извърши самостоятелно голяма част от обществените услуги за пътнически превоз — Обхват — Член 5, параграф 1 — Процедура за възлагане на обществената поръчка — Възлагане на обществената поръчка в съответствие с Директива 2004/18/ЕО)

20

2017/C 6/25

Дело C-428/15: Решение на Съда (трети състав) от 27 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — Child and Family Agency/J. D. (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Член 15 — Прехвърляне на делото на съд на друга държава членка — Приложно поле — Условия за прилагане — По-подходящ съд — Висш интерес на детето)

21

2017/C 6/26

Дело C-468/15 P: Решение на Съда (девети състав) от 26 октомври 2016 г. — PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Обжалване — Дъмпинг — Регламенти за изпълнение (ЕС) № 1138/2011 и (ЕС) № 1241/2012 — Внос на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 2, параграф 10, буква и) — Корекция — Функции, сходни с тези на агент, работещ на базата на комисиона — Член 2, параграф 10, първа алинея — Симетрия между нормалната стойност и експортната цена — Принцип на добра администрация)

22

2017/C 6/27

Дело C-482/15 P: Решение на Съда (десети състав) от 26 октомври 2016 г. — Westermann Lernspielverlage GmbH, по-рано Westermann Lernspielverlag GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Обжалване — Заявка за марка на Европейския съюз — Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „bambino“ и „lük“ — Производство по възражение — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, съдържаща словния елемент „bambino“ — Частичен отказ да се регистрира марката — Отмяна на по-ранната марка, на която се основава възражението — Писмо на жалбоподателя, с което уведомява Общия съд за тази отмяна — Отказ на Общия съд да включени писмото в преписката по делото — Липса на мотиви)

22

2017/C 6/28

Дело C-439/16 PPU: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд — България) — Наказателно производство срещу Емил Милев (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива (ЕС) 2016/343 — Членове 3 и 6 — Прилагане във времето — Съдебен контрол на задържането под стража на подсъдим — Национална правна уредба, която в съдебната фаза на производството забранява да се обсъжда наличието на обосновано предположение, че подсъдимият е извършил престъпление — Противоречие с член 5, точка 1, буква c) и точка 4 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи — Свобода на преценка относно това дали да приложат посочената конвенция, предоставена на националните юрисдикции от националната съдебна практика)

23

2017/C 6/29

Дело C-317/16 P: Жалба, подадена на 2 юни 2016 г. от Украйна срещу определението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 11 март 2016 г. по дело T-346/14, Yanukovych/Съвет

23

2017/C 6/30

Дело C-318/16 P: Жалба, подадена на 2 юни 2016 г. от Украйна срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 11 март 2015 г. по дело T-347/14, Yanukovych/Съвет

24

2017/C 6/31

Дело C-319/16 P: Жалба, подадена на 2 юни 2016 г. от Украйна срещу определението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 11 март 2015 г. по дело T-348/14, Yanukovych/Съвет

24

2017/C 6/32

Дело C-488/16 P: Жалба, подадена на 13 септември 2016 г. от Bundesverbandes Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 5 юли 2016 г. по дело T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V./Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

24

2017/C 6/33

Дело C-519/16: Преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Португалия), постъпило на 5 октомври 2016 г. — Superfoz — Supermercados L.da/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Дело C-531/16: Преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Литва), постъпило на 18 октомври 2016 г. — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/„Specializuotas transportas“ UAB

27

2017/C 6/35

Дело C-532/16: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 18 октомври 2016 г. — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Дело C-540/16: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 25 октомври 2016 г. — UAB „Spika“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“, UAB „Prekybos namai Aistra“/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Дело C-541/16: Иск, предявен на 25 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Кралство Дания

30

2017/C 6/38

Дело C-543/16: Иск, предявен на 27 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

31

 

Общ съд

2017/C 6/39

Дело T-579/14: Решение на Общия съд от 9 ноември 2016 г. — Birkenstock Sales/EUIPO (Изображение на мотив от взаимно пресичащи се вълнообразни линии) (Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка, която изобразява мотив от взаимно пресичащи се вълнообразни линии — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Повърхностен мотив — Полагане на повърхностен мотив върху опаковката на стока)

33

2017/C 6/40

Дело T-67/15: Решение на Общия съд от 10 ноември 2016 г. — Polo Club/EUIPO — Lifestyle Equities („POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN“ — По-ранни фигуративни марки на Европейския съюз „BEVERLY HILLS POLO CLUB“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Представяне на допълващи доказателства — Право на преценка, предоставено от член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009 — Частично препращане на делото пред отдела по споровете — Член 64, параграфи 1 и 2 от Регламент №o207/2009)

33

2017/C 6/41

Дело T-184/15: Решение на Общия съд от 9 ноември 2016 г. — Trivisio Prototyping/Комисия (Финансова помощ — Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности — Договори относно проектите ULTRA, CINeSPACE и IMPROVE — Частично изменение на квалификацията на жалбата — Решение, представляващо изпълнително основание — Член 299 ДФЕС — Арбитражна клауза — Допустими разходи — Възстановяване на платените суми)

34

2017/C 6/42

Дело T-290/15: Решение на Общия съд от 9 ноември 2016 г. — Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „SMARTER TRAVEL“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Равно третиране)

35

2017/C 6/43

Дело T-315/15: Решение на Общия съд от 17 ноември 2016 г. — Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „ELECTRIC HIGHWAY“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

35

2017/C 6/44

Дело T-579/15: Решение на Общия съд от 8 ноември 2016 г. — For Tune/EUIPO — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „fortune“ — По-ранна германска словна марка „FORTUNE-HOTELS“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009)

36

2017/C 6/45

Дело T-157/16 P: Решение на Общия съд от 17 ноември 2016 г. — Fedtke/ЕИСК (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Чисто потвърдителен акт — Съществени нови обстоятелства — Тежест на доказване)

36

2017/C 6/46

Дело T-746/15: Определение на Общия съд от 9 ноември 2016 г. — Biofa/Комисия (Жалба за отмяна — Продукти за растителна защита — Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2069 — Одобряване на основното вещество натриев хидрогенкарбонат — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

37

2017/C 6/47

Дело T-12/16: Определение на Общия съд от 7 октомври 2016 г. — Словения/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Словения — Приемане на решение за изпълнение (ЕС) 2016/1059 — Липса на основание за произнасяне по същество)

38

2017/C 6/48

Дело T-281/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 11 ноември 2016 г. — Solelec и др./Парламент (Обезпечително производство — Обществени поръчки за строителство, — Тръжна процедура — Работи по електрическите инсталации (силнотокови) във връзка с проекта за разширяване и обновяване на сградата „Конрад Аденауер“ на Парламента в Люксембург — Отхвърляне на офертата на оферент и възлагане на поръчката на друг оферент — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност“)

38

2017/C 6/49

Дело T-738/16: Жалба, подадена на 25 октомври 2016 г. — La Quadrature du Net и др./Комисия

39

2017/C 6/50

Дело T-745/16: Жалба, подадена на 28 октомври 2016 г. — BPCE/ЕЦБ

40

2017/C 6/51

Дело T-749/16: Жалба, подадена на 28 октомври 2016 г. — Stemcor London и Samac Steel Supplies/Комисия

41

2017/C 6/52

Дело T-750/16: Жалба, подадена на 28 октомври 2016 г. — FV/Съвет

42

2017/C 6/53

Дело T-751/16: Жалба, подадена на 28 октомври 2016 г. — Confédération Nationale du Crédit Mutuel/ЕЦБ

42

2017/C 6/54

Дело T-756/16: Жалба, подадена на 2 ноември 2016 г. — Euro Castor Green/EUIPO — Netlon France (Непрегледно оградно пано)

43

2017/C 6/55

Дело T-757/16: Жалба, подадена на 28 октомври 2016 г. — Société générale/ЕЦБ

44

2017/C 6/56

Дело T-758/16: Жалба, подадена на 31 октомври 2016 г. — Crédit Agricole/ЕЦБ

45

2017/C 6/57

Дело T-760/16: Жалба, подадена на 4 ноември 2016 г. — Basil/EUIPO — Artex (Fahrradkörbe)

46

2017/C 6/58

Дело T-763/16: Иск, предявен на 31 октомври 2016 г. — PY/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Дело T-765/16: Жалба, подадена на 5 ноември 2016 г. — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Дело T-766/16: Жалба, подадена на 7 ноември 2016 г. — Hércules Club de Fútbol/Комисия

48

2017/C 6/61

Дело T-768/16: Жалба, подадена на 31 октомври 2016 г. — BNP Paribas/ЕЦБ

49

2017/C 6/62

Дело T-770/16: Жалба, подадена на 2 ноември 2016 г. — Korwin-Mikke/Парламент

50

2017/C 6/63

Дело T-774/16: Жалба, подадена на 7 ноември 2016 г. — Consejo Regulador del Cava/EUIPO — Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Дело T-780/16: Жалба, подадена на 8 ноември 2016 г. — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Дело T-784/16: Жалба, подадена на 1 ноември 2016 г. — Pilla/Комисия и EACEA

52

2017/C 6/66

Дело T-785/16: Жалба, подадена на 9 ноември 2016 г. — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International („Ufesa“)

53

2017/C 6/67

Дело T-795/16: Жалба, подадена на 9 ноември 2016 г. — Krasnyiy oktyabr/EUIPO — Kondyterska korporatsiia „Roshen“ („CRABS“)

54

2017/C 6/68

Дело T-796/16: Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — CEDC International/EUIPO — Underberg (Стръкче зелено-кафява трева в бутилка)

54

2017/C 6/69

Дело T-798/16: Жалба, подадена на 14 ноември 2016 г. — Hanso Holding/EUIPO („REAL“)

55

2017/C 6/70

Дело T-720/15: Определение на Общия съд от 16 септември 2016 г. — Комисия/CINAR

56

2017/C 6/71

Дело T-732/15: Определение на Общия съд от 16 септември 2016 г. — ICA Laboratories и др./Комисия

56


 

Поправки

2017/C 6/72

Поправка на известието в Официален вестник по дело T-698/16 ( ОВ C 441, 28.11.2016 г. )

57


BG

 

Top