EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, Договор за ЕОВС

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, Договор за ЕОВС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Парижки договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

 • Той създава Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВC), която обединява 6 държави (Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия), за да организира свободното движение на въглища и стомана и да освободи достъпа до производствени източници.
 • Важна особеност е създаването на общ Върховен орган, който:
  • да упражнява надзор върху пазара;
  • да следи спазването на правилата за конкуренцията; и
  • да гарантира прозрачност на цените.
 • Договорът за ЕОВС е първоизточникът на институциите на ЕС, както ги познаваме днес. Създадена през 1951 г., след Втората световна война, ЕОВС представлява първата стъпка към европейската интеграция.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Целта на договора, както е посочено в член 2, е чрез общия пазар за въглища и стомана да допринесе за икономическа експанзия, заетост и по-добър стандарт на живот. Следователно институциите трябва да осигурят нормално снабдяване с въглища и стомана на общия пазар, като гарантират равен достъп до производствени източници, установяване на ниски цени и подобряване на условията на труд. Всичко това трябва да бъде придружено от ръст на международната търговия и модернизация на производството.

Чрез създаването на общ пазар договорът въвежда свободно движение на стоки без мита и данъци. Той забранява дискриминационните мерки или практики, субсидиите, държавните помощи или специалните такси, наложени от държавите, както и ограничителните практики.

Структура

Договорът е разделен на 4 заглавия:

 • 1.

  Европейска общност за въглища и стомана;

 • 2.

  институции на Общността;

 • 3.

  икономически и социални правила; и

 • 4.

  общи правила.

Също така включва:

 • 2 протокола, един относно Съда, а другият — относно отношенията на ЕОВС със Съвета на Европа, и
 • конвенция за преходните правила, които се отнасят до изпълнението на договора, отношенията с държавите извън ЕОВС и общите защитни клаузи.

Институции

Договорът създава Върховен орган, Асамблея, Съвет на министрите и Съд. ЕОВC има правосубектност.

 • Върховният орган, предшественик на Европейската комисия, е независим колективен изпълнителен орган, който има задачата да постигне определените от Договора цели и да действа в рамките на общия интерес на ЕОВС. Той се състои от 9 членове (от които не повече от 2-ма могат да бъдат от една и съща националност), назначени за 6 години. Това е един наистина наднационален орган с голяма власт. Той упражнява надзор на:
  • модернизацията и подобряването на производството;
  • доставката на продукти при идентични условия;
  • разработването на обща износна политика; и
  • подобряването на работните условия във въглищната и стоманената промишленост.

Върховният орган взема решения, прави препоръки и дава мнения. Той е подпомаган от Консултативен комитет (предшественик на днешния Европейски икономически и социален комитет), съставен от представители на производители, работници, потребители и търговци.

 • Асамблеята, предшественик на Европейския парламент, е съставена от 78 членове, които са представители на своите националните парламенти. Германия, Франция и Италия имат по 18 членове, Белгия и Нидерландия — 10 и Люксембург— 4. Договорът възлага на Асамблеята надзорни правомощия.
 • Съветът, предшественик на днешния Съвет на Европейския съюз, се състои от 6-ма представители на националните правителства. Всяка държава поема председателството на Съвета по ред за период от 3 месеца. Ролята му е да хармонизира дейността на Върховния орган и общата икономическа политика на правителствата. Одобрението му е необходимо за важни решения, взети от Върховния орган.
 • Съдът, предшественик на Съда на Европейския съюз, се състои от 7 съдии, номинирани за 6 години по общо съгласие между правителствата на държавите от ЕОВС. Той гарантира правилното тълкуване и изпълнение на договора.

Задачи

 • За да постигне целите си, ЕОВС:
  • събира информация от дружествата и асоциациите за въглища и стомана;
  • консултира различни страни (дружества за въглища и стомана, работници и т.н.); и
  • има правомощия да извършва проверки на предоставената информация.
 • Когато дружествата за въглища и стомана не спазват тези правомощия, Върховният орган може да наложи глоби (максимум 1 % от годишния оборот) и наказателни плащания (5 % от средния дневен оборот за всеки ден закъснение).
 • Въз основа на събраната информация Върховният орган изготвя прогнози за насочване на дейностите на участващите и определяне на начина, по който ЕОВС ще действа. За да допълни информацията, получена от дружествата и асоциациите, ЕОВС провежда собствени проучвания на ценовите тенденции и пазарното поведение.

Аспекти на финансирането

 • Бюджетът на ЕОВС е финансиран чрез такси върху производството на въглища и стомана и чрез сключване на заеми. Таксите са предназначени за покриване на административни разходи, невъзвръщаеми помощи за преквалифициране на работници и за технически и икономически изследвания (които трябва да бъдат насърчени). Парите, получени чрез заемане, могат да се използват само за отпускане на заеми.
 • В областта на инвестициите, освен предоставянето на заеми, ЕОВC може да гарантира заеми, договорени от дружествата с трети страни. ЕОВС има също така и правомощия да предоставя насоки за инвестициите, които не финансира.

Производство

ЕОВС играе главно непряка, спомагателна роля чрез сътрудничество с правителствата и намеса във връзка с цените и търговската политика. Въпреки това, в случай на спад в търсенето или недостиг, тя би могла да предприеме директни действия чрез налагане на квоти с цел да ограничи производството по организиран начин или поради недостиг, чрез изготвяне на производствени програми за задаване на приоритетите за потребление, определяне на начина на разпределение на ресурсите, както и определяне на нивата на износ.

Фиксиране на цените и конкуренция

 • Договорът забранява практики, които създават вреди въз основа на цената, нелоялните конкурентни практики и дискриминационните практики, включващи прилагането на несходни условия за сравними сделки. Тези правила се прилагат също и за транспорта.
 • Освен това, при определени обстоятелства, например явна криза, Върховният орган би могъл да фиксира максимални и минимални цени или в рамките на ЕОВС, или във връзка с експортния пазар.
 • За да гарантира спазването на свободната конкуренция, Върховният орган трябва да бъде информиран от държавите от ЕОВС за всяко действие, което би могло да го застраши. Освен това договорът разглежда конкретно 3 случая, които биха могли да нарушат конкуренцията:
  • споразумения,
  • концентрации и
  • злоупотреба с господстващо положение.

Споразуменията или асоциациите между предприятия биха могли да бъдат отменени от Върховния орган, ако пряко или непряко възпрепятстват, ограничават или нарушават нормалната конкуренция.

Аспекти, засягащи работниците

 • Въпреки че заплатите на работниците остават под юрисдикцията на държавите от ЕОВС, при определени условия Върховният орган може да се намеси в случай на необичайно ниски заплати или намаляване на заплатите.
 • Върховният орган може да отпуска финансова помощ за програми, за да компенсира възможните отрицателни последици от технологичния напредък в промишлеността върху работната сила (обезщетение, надбавки и професионална преквалификация).
 • Що се отнася до движението на квалифицирани работници, държавите от ЕОВС трябва да премахнат ограниченията върху заетостта въз основа на националността. За останалите категории работници и в случай на недостиг на този вид труд държавите са призовани да направят необходимите корекции на имиграционните правила, за да могат да бъдат наети работници от други страни.

Търговска политика

 • Договорът разглежда също така и търговската политика на ЕОВС спрямо държави извън Общността. Въпреки че правомощията на националните правителства остават в сила, ЕОВС разполага с редица правомощия, като определяне на максималните и минималните ставки за митата и надзор върху издаването на лицензи за внос и износ. ЕОВС има също и правото да бъде информирана за търговските споразумения, свързани с въглища и стомана.
 • Върховният орган може да се намеси също и в случай на дъмпинг, т.е. използване от страна на предприятия за въглища и стомана извън юрисдикцията на ЕОВС на средства за конкуренция, които противоречат на договора, и съществено увеличение на вноса, което би могло сериозно да застраши производството в ЕОВС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Договорът се прилага от 1952 г., валиден е 50 години и изтича през 2002 г. Общият пазар, създаден от Договора, е открит на 10 февруари 1953 г. за въглища, желязна руда и скрап и на 1 май 1953 г. за стомана.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Преди изтичането на срока му, Договорът е изменян по различни поводи от следните договори:
 • При изтичането на Договора за ЕОВС правилата за секторите на въглищата и стоманата са включени в договорите за създаване на Европейската общност, Римския договор.
 • Протокол относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и изследователския фонд за въглища и стомана е приложен към Договора от Ница. Този протокол предвижда прехвърлянето на всички активи и пасиви на ЕОВС на Европейската общност и използването на тези активи и пасиви за изследвания в секторите, свързани с въглищната и стоманената промишленост.
 • Някои решения от февруари 2003 г. съдържат необходимите мерки за изпълнението на членовете на протокола, финансовите насоки и членовете, свързани с изследователския фонд за въглища и стомана.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана

последно актуализация 11.12.2017(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top