EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Глобална стратегия на ЕС за подпомагане и наблюдение на избори

Глобална стратегия на ЕС за подпомагане и наблюдение на избори

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2000) 191 окончателен) относно подпомагането и наблюдението на избори от страна на ЕС

Член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО И НА ЧЛЕН 2 ОТ ДОГОВОРА?

Съобщението има за цел да определи линия на съгласувана политика относно подпомагането* и наблюдението на избори* от страна на ЕС посредством стратегически и методологически подход, като се вземат под внимание поуките, извлечени от предишния опит.

В член 2 от ДЕС са определени ценностите на ЕС — зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Правото на всяко лице да участва в управлението на своята държава е заложено във Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ). В случай на избори доброто управление изисква подходящ набор от законодателни и регулаторни правила. С оглед на гарантиране на зачитането на върховенството на закона, също така се изисква прозрачна и отговорна администрация, отговаряща за изборите, и по-специално независим надзор и мониторинг. От съществено значение е гражданите да бъдат информирани и да участват през целия изборен процес. Критериите, определени във ВДПЧ по отношение на признаването на наблюдаваните избори, са международно признати. Изборите трябва да бъдат свободни, честни, действителни, да се провеждат периодично и с тайно гласуване.

Подкрепата от страна на ЕС на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона е установена с Договорите за ЕС. В член 2 от Договора за Европейския съюз ясно се посочва, че ЕС се основава на принципи, като свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и правовата държава, които са основни ценности, споделяни от всички държави от ЕС. Изборните мисии се приемат като част от мандата на ЕС.

Извлечени от опита поуки

Съобщението съдържа преглед на поуките, извлечени от мисиите на ЕС за подпомагане и наблюдение на избори в периода 1993—2000 г.:

 • ЕС се нуждае от съгласувана стратегия в тази област;
 • при мисиите за наблюдение трябва да се внимава да не се узаконят незаконни изборни процеси;
 • необходимо е да се установи по-добро сътрудничество с националните групи за наблюдение и да им се осигури по-добро обучение;
 • за някои регионални и местни избори също е необходимо подпомагане и наблюдение;
 • преди да се вземе решение да се изпратят мисии за наблюдение, са необходими проучвателни мисии;
 • мисиите за наблюдение на избори трябва да останат на място достатъчно дълго, за да отразят всички етапи на изборния процес;
 • оценяването на изборите е деликатна задача и тя следва да доведе до препоръки за бъдещи действия;
 • говорителите на мисията следва винаги да дават предварително становище след гласуването и окончателни изявления едва в края на изборния процес;
 • участниците от ЕС в тази област следва винаги да изразяват единна позиция;
 • процедурата на вземане на решения в ЕС трябва да се поясни и рационализира;
 • необходима е съгласувана и прозрачна политика на финансиране;
 • необходимо е да се подобри координацията между Съвета, Комисията и Европейския парламент;
 • координацията с други международни участници следва да се основава на партньорства;
 • мисиите на ЕС трябва да се популяризират повече;
 • човешките ресурси, включени в наблюдението и подпомагането на избори, трябва да съответстват на политическите цели;
 • желателно е наличието на ускорена формула за вземане на решения в ЕС;
 • съпоставимите методи за набиране на наблюдатели ще подобрят мисиите;
 • наблюдателите от ЕС следва да получат по-добро обучение и ориентиране в конкретната обстановка.

Препоръки за бъдещето

В съобщението се подчертава, че е необходимо ЕС да приеме стратегия за подпомагане и наблюдение на избори, която:

 • дава възможност за вземане на решения, съобразени с конкретния случай;
 • насърчава развитието на устойчиви национални структури;
 • насърчава плурализма на политическо равнище и в местното гражданско общество;
 • насърчава партньорството между европейски и местни неправителствени организации и местните наблюдатели.

Решението за започване на мисия на ЕС за наблюдение на избори следва да се вземе въз основа на оценка, че мисията е препоръчителна, осъществима и полезна. В тази връзка Съветът изготви критерии, които са представени в приложение III към съобщението. В това приложение са посочени и условията, на които трябва да отговарят наблюдателите, за да могат да извършват своята работа.

Следните критерии биха могли да послужат като основа за вземане на решение за предоставяне на помощ за изборите:

 • искане за помощ от правителството на приемащата държава;
 • общо съгласие на основните политически партии и други партньори;
 • наличие на предишни програми на ЕС за политически мониторинг или развитие;
 • подходящ срок;
 • свобода на движение;
 • достъп до информация;
 • безопасност на екипа за техническа помощ.

След влизането в сила на Договора от Лисабон и създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), тази служба участва активно в мисиите за наблюдение на избори, в тясно сътрудничество с компетентните служби на Комисията (Служба за инструментите в областта на външната политика, която се помещава в една и съща сграда с ЕСВД).

По отношение на финансирането на мисиите, се проучват различни начини за ускоряване и опростяване на решенията за отпускане на средства и за тяхното усвояване.

Съгласно съобщението договорените критерии за подбор (приложение IV) и кодексът за поведение на наблюдателите от ЕС (приложение III) осигуряват добра основа за набирането на наблюдатели.

Насоки за успех

За да бъдат мисиите за подпомагане и наблюдение на избори успешни, в съобщението се препоръчва да се вземат под внимание следните аспекти:

 • изготвяне на ясен мандат за мисията;
 • започване винаги с проучвателна мисия;
 • сформиране на звено на ЕС при мястото на изборите с основен екип, който да отговаря за координацията;
 • осигуряване на техническа помощ на място на достатъчно ранен етап;
 • изготвяне на редовни доклади относно мисията;
 • обучение на всички наблюдатели на ЕС по обща програма за обучение;
 • сътрудничество с други организации във връзка с обучението на наблюдатели;
 • изпращане на дългосрочни наблюдатели 2 месеца преди изборния ден, които трябва да останат там до разрешаването на всички спорове във връзка с изборите;
 • гарантиране на спазването на кодекса за поведение от страна на всички наблюдатели.

С оглед на оценяването на резултата от изборите, в съобщението се препоръчва използването на критериите, определени в приложение III.

За подобряване на информираността относно дейностите на ЕС във връзка с изборите, в съобщението се предлага:

 • предоставяне на информация в интернет за тези дейности;
 • установяване на добри отношения с медиите;
 • използване на подходящи информационни материали; и
 • включване на дейности за популяризиране в споразуменията с други партньори.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Подпомагане на избори: техническа и материална подкрепа за изборните процеси, включително помощ за установяване на правната рамка на изборите, за регистриране на политическите партии или гласоподавателите и за предоставяне на гражданско образование и обучение на местните наблюдатели и журналисти. Подпомагането на избори е дейност, която допълва наблюдението на избори.
Наблюдение на избори: дейност, която се извършва с цел:
 • укрепване на демокрацията;
 • узаконяване на изборните процеси;
 • повишаване на общественото доверие;
 • предотвратяване на измами;
 • укрепване на зачитането на правата на човека; и
 • подпомагане на разрешаването на конфликти.

То се основава на принципите на пълно отразяване, безпристрастност, прозрачност и професионализъм.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 2 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 17)

Съобщение на Комисията относно подпомагането и наблюдението на избори от страна на ЕС (COM(2000) 191 окончателен, 11.4.2000 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Резолюция на Европейския парламент от 8 май 2008 г. относно мисиите на ЕС за наблюдение на избори: цели, практики и бъдещи предизвикателства (ОВ C 271E, 12.11.2009 г., стр. 31—38)

Заключения на Съвета относно подпомагането и наблюдението на избори — съобщение за медиите от Съвета за развитие, стр. I—V, 31 май 2001 г. (не е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз)

Резолюция на Европейския парламент относно Съобщението на Комисията относно подпомагането и наблюдението на избори от страна на ЕС (ОВ C 343, 5.12.2001 г., стр. 270—277)

последно актуализация 02.03.2018

Top