EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Текстилни продукти: наименования на текстилните влакна и етикетиране

Текстилни продукти: наименования на текстилните влакна и етикетиране

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1007/2011 — етикетиране на наименованията на текстилните влакна и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

Регламентът има за цел да се гарантира, че потребителите от ЕС са правилно информирани и че пазарът на текстилни продукти и облекло в ЕС функционира безпроблемно.

Регламентът установява правила относно:

 • наименованията на текстилните влакна по отношение на тяхното определение и използване при посочване на влакнестия състав на текстилните продукти;
 • етикетирането на текстилните продукти, които съдържат нетекстилни части от животински произход;
 • методите за анализ за проверка на информацията, посочена на етикетите или маркировките.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът обхваща:

 • продукти, съставени изключително от текстилни влакна, и
 • продукти, третирани по същия начин като текстилните продукти, например продукти със съдържание на текстилни влакна не по-малко от 80 % от общата маса.

Изключение: продукти, които се изработват по договор от лица, работещи надомно, от самостоятелни предприятия или от самонаети шивачи.

Наименования на текстилните влакна

Описанието на влакнестия състав на текстилните продукти следва да включва текстилните влакна, изброени в приложение I към регламента.

Производителите може да подават заявление до Европейската комисия за добавянето на ново наименование на текстилно влакно в приложение I към регламента. Те трябва да представят техническо досие, изготвено в съответствие с приложение II, в което са изброени минималните изисквания.

Посочване на състава

 • Термините „100 %“, „чист“ или „изцяло“ се използват само за текстилни продукти, съставени от едно-единствено текстилно влакно.
 • Терминът „необработена вълна“ (и термините, посочени в приложение III) може да се използват на етикети само когато продуктът е съставен изключително от вълнено влакно, което преди това не е било включвано в готов продукт, което не е било подлагано на каквито и да било процеси на предене.
 • Продукти, съставени от няколко влакна, трябва да се етикетират или маркират с наименованието и процентното съдържание от масата на всички съставни влакна в низходящ ред.
 • Наличието на нетекстилни части от животински произход (например кожена лента на чанта, изработена от плат) в текстилни продукти трябва да се обозначи с фразата „Съдържа нетекстилни части от животински произход“.

Етикетиране и маркиране на текстилни продукти

 • Ако текстилните продукти ще се продават на потребители, тяхното етикетиране и маркиране трябва да е трайно, четливо, видимо и достъпно, и да посочват техния влакнест състав. Етикетирането или маркирането е отговорност на тези, които продават продуктите.
 • За продукти, състоящи се от два или повече текстилни компонента, които нямат еднакъв влакнест състав, трябва да се посочи състава на всеки компонент.
 • Етикетирането се представя на официалния език(ци) на държавата, в която се продава продукта.
 • За продуктите, изброени в приложение V, не се изисква етикетиране.

Надзор на пазара

Органите за надзор на пазара на държавите от ЕС трябва да проверяват влакнестия състав на текстилните продукти съгласно методите, посочени в приложение VIII.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 8 май 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Законодателство за текстила и облеклото

АКТ

Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(ОВ L 272, 18.10.2011 г., стр. 1—64)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1007/2011 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия има само документална стойност.

последно актуализация 30.11.2015

Top