EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Марка на Европейския съюз

Марка на Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2017/1001 относно марката на Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той определя общи за ЕС правила за предоставяне на марка на ЕС.

Той кодифицира и заменя Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета и множеството последващи изменения.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Марка на ЕС

Всяко лице или дружество, включително органи, установени съгласно публичното право, могат да получат марка на ЕС чрез регистрация.

Тя може да се състои от знаци, по-специално думи (включително лични имена), рисунки, букви, цифри, форма на стоката или нейната опаковка, при условие че такива знаци могат:

 • да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия, и
 • са представени в регистъра на марките по такъв начин, че обществеността и органите знаят точно обекта, който е защитен.

Права на притежателите

Тя предоставя на своя притежател изключителни права, които забраняват на трети страни да използват което и да е от долните за търговски цели:

 • знак, който е идентичен с марката на ЕС за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които е регистрирана марката на ЕС,
 • знак, за който съществува вероятност от объркване с друга марка,
 • всеки знак, който е идентичен или сходен на марката на ЕС за стоки или за услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана марката на ЕС, когато използването на този знак извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката.

Притежателят на марка на ЕС обаче не може да забранява на трети страни да използват следното за търговски цели:

 • неговото име или адрес;
 • означения, свързани с характеристики на стоки и услуги, като например вид, качество или количество;
 • марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части.

Приложение

Заявителите трябва да подадат заявка за марка на ЕС до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Заявката трябва да съдържа следната информация:

 • молба за регистрация на марка на ЕС;
 • информация, позволяваща да се идентифицира заявителят;
 • списък на стоките и на услугите, за които се иска регистрацията;
 • представянето на марката.

Освен това заявителите трябва да платят такса за заявка. Таксата за заявка трябва да се плати в рамките на един месец от датата на подаване — датата, на която документите са подадени в службата.

Регистриране

 • След като заявката бъде внесена, EUIPO ще провери дали тя съответства на всички условия за предоставяне на марка на ЕС.
 • Публикуването на заявката ще позволи на трети страни, които възразяват на предоставянето на марката, да го направят, на базата на по-ранни права, при производство по възражение.
 • Ако заявката отговаря на всички изисквани критерии и не е направено или прието възражение, регистрацията на марката се публикува.

Срок на действие и подновяване

 • Марките на ЕС се регистрират за срок от 10 години, считано от датата на подаване на заявката.
 • Регистрацията може да бъде подновена за периоди от по 10 години. Заявката за подновяване трябва да се подаде 6 месеца преди изтичането на валидността на регистрацията.

Отказ, отмяна и недействителност

Марката на ЕС може да бъде предмет на отказ за всички или за част от стоките или от услугите, за които тя е била регистрирана. Правата на притежателя могат да бъдат отменени също, ако:

 • марката не е била реално използвана* в ЕС за период от 5 години;
 • марката е станала обичайно наименование за продукт или услуга;
 • марката може да въведе в заблуждение обществеността по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите.

Регламентът определя също така основания за недействителност на марката. Тези основания включват например случаи, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.

Колективни марки на ЕС

При подаването на заявка за регистрация, е възможно дадена марка на ЕС да бъде определена като колективна. Заявки за колективни марки на ЕС могат да подават асоциации на:

 • фабриканти,
 • производители,
 • доставчици на услуги,
 • търговци,
 • юридически лица, регулирани от публичното право.

Сертификатни марки на ЕС

Възможно е също така дадена марка на ЕС да се определи за сертификатна марка. Притежателят на такава марка удостоверява материала, начина на производство на стоките или на изпълнението на услугите, качеството, точността или други характеристики (без географски произход) на удостоверените стоки и услуги.

Правно производство

Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012 се прилагат по отношение на производствата относно марките на Общността и заявките за марки на ЕС, както и по отношение на производствата относно едновременно или последователно предявени искове, във връзка с марките на ЕС или с националните марки.

Страните от ЕС трябва да определят „съдилища за марките на ЕС“. Тези съдилища имат изключителна компетентност за всички спорове по отношение на нарушаването и валидността на марки на ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 октомври 2017 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

EUIPO заменя Службата за хармонизация във вътрешния пазар, считано от 23 март 2016 г. в съответствие с Регламент (EС) 2015/2424, който измени Регламент (EО) № 207/2009, като и двата са заменени от Регламент (ЕС) 2017/1001.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Реално използване: ако дружество регистрира марка на EU, използва я за определен период и след това спре да я използва за непрекъснат период от 5 години, марката може да бъде отменена. Причината е, че няма стойност да се осигурява защита на марки, ако не се използват, и няма интерес да се предотвратява нейното използване от друго дружество, което може основателно да иска да използва марката.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1—99)

последно актуализация 13.02.2018

Top