EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Защита на потребителите от неравноправните клаузи в договорите

Защита на потребителите от неравноправните клаузи в договорите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Директива 93/13/ЕИО защитава потребителите в ЕС от неравноправните условия, които биха могли да бъдат включени в стандартен договор за стоки и услуги, които купуват. Тя въвежда понятието „добросъвестност“, за да се избегне всяка значителна неравноправност между правата и задълженията.
 • Като част от новия търговски механизъм за потребителите, Директива 93/13/ЕИО е изменена от Директива (EC) 2019/2161, която има за цел да осъвремени законодателството на ЕС за потребителите и да подобри неговото прилагане.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива 93/13/EИО

 • Засегнатите стоки и услуги, обстоятелствата по сделката и всички други условия трябва да бъдат взети предвид, когато се оценява дали дадена клауза в даден договор е равноправна или не.
 • Реалната цена, платена за стоки или услуги, не се взема предвид при тази оценка, освен ако въпросната клауза е неразбираема.
 • Директивата съдържа неизчерпателен и индикативен списък на неравноправни условия в договорите. Те включват изискването потребителите да плащат неоснователна компенсация или да се задължат да изпълнят клаузи, които не са имали време да разберат напълно, преди да подпишат договора.
 • Формулировката на всички писмени договори трябва да бъде на ясен и разбираем език. Когато има съмнение относно смисъла на определена клауза, тя следва да се интерпретира по начин, благоприятен за потребителя.
 • Условията на даден договор, които се считат за неправомерни, не са обвързващи за потребителите, но останалата част от договора остава валидна, когато това е възможно от правна гледна точка.
 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че има ефективна правна защита, за да се предотврати използването на неправомерните условия в договорите.
 • Организации или лица, които имат законен интерес от защита на правата на потребителите, могат да се обърнат към съда, за да предотвратят това неравноправно условие в договора да продължи да се прилага.
 • През 2019 г. Европейската комисия публикува известие с насоки относно интерпретирането и прилагането на Директива 93/13/ЕИО. То служи, за да представи богатата съдебна практика на Съда на Европейския съюз относно тази директива по структуриран начин, за да се улесни ефективното прилагане на директивата в ЕС и в държавите от Европейското икономическо пространство.

Санкции

 • Директива за изменение (ЕС) 2019/2161 изисква от държавите от ЕС да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, за да наказват търговци, които са нарушили правилата по неправомерни условия в договори, базирани на набор от параметри. Тези критерии включват:
  • естеството, тежестта, мащаба и продължителността на нарушението;
  • всяко действие, предприето от търговеца, за смекчаване или отстраняване на щетите, понесени от потребителите;
  • всякакви предишни нарушения на търговеца;
  • санкции, наложени на търговеца за същото нарушение в други държави от ЕС в трансгранични случаи, когато е налична информация за тези санкции чрез механизма, създаден с Регламент (ЕС) 2017/2394 (вж. резюмето).
 • Съгласно новата директива държавите от ЕС трябва да могат да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, при които във връзка с координираните действия съгласно Регламент (ЕС) 2017/2394 те да могат да идентифицират големи трансгранични нарушения, засягащи потребителите в няколко държави от ЕС. Глобите трябва да могат да достигат 4 % от оборота на търговеца, или 2 млн. евро, когато не е налична информация за оборота на търговеца.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ ДИРЕКТИВИТЕ?

 • Директива 93/13/EИО се прилага от 16 април 1993 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 31 декември 1994 г.
 • Директива (EC) 2019/2161 за изменение трябва да стане закон в държавите от ЕС до 28 ноември 2021 г. Държавите от ЕС трябва да прилагат правилата, считано от 28 май 2022 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29—34)

Последващите изменения на Директива 93/13/EИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза (ОВ L 328, 18.12.2019 г., стр. 7—28)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Известие на Комисията — Насоки за тълкуването и прилагането на Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ C 323, 27.9.2019 г., стр. 4—92)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Нов търговски механизъм за потребителите (COM(2018) 183 final, 11.4.2018 г.)

Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1—26)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 10.03.2020

Top