Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Пределни стойности за национални емисии на някои атмосферни замърсители

Go to the summaries’ table of contents

Пределни стойности за национални емисии на някои атмосферни замърсители

ЕС се ангажира да гарантира, че обществеността е защитена от рискове за здравето, свързани със замърсяването на въздуха и че нивата на замърсяване, които съществуват, не вредят на околната среда.

АКТ

Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители

ОБОБЩЕНИЕ

ЕС се ангажира да гарантира, че обществеността е защитена от рискове за здравето, свързани със замърсяването на въздуха и че нивата на замърсяване, които съществуват, не вредят на околната среда.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Тя поставя пределни стойности за общите национални емисии на 4 замърсителя - серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк. Това може да доведе до повишаване на киселинното съдържание (напр. химическият състав на морето да е киселинен), замърсяване на водата и почвата (еутрофикация) и приземния озон (озон, получен в резултат от реакцията на 4-те замърсителя в присъствието на топлина и слънчева светлина). Действията на ЕС са необходими поради устойчивия трансграничен характер на тези замърсители. Пределните стойности са етапи за поставянето на по-амбициозни дългосрочни цели.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Държавите от ЕС трябваше да гарантират, че до 2010 година емисиите на четирите замърсителя ще са под таваните, определени в законодателството, и че ще останат под тези тавани през следващите години.
  • Всяка страна трябваше да изготви национална програма до 1 октомври 2002 г., за да изпълни тези цели. Те трябваше да съдържат политиките и мерките, които да бъдат предприети, и тяхното вероятно въздействие. При необходимост те трябваше да се актуализират през 2006 г.
  • Програмите бяха и все още следва да се предоставят на разположение на обществеността и на екологичните организации, както и на други организации.
  • Националните власти трябва да направят годишни инвентаризации на емисиите и предвижданията и да ги представят на Комисията и на Европейската агенция за околната среда до края на всяка година.
  • Комисията оцени постигнатия напредък и докладва на Европейския парламент и на Съвета през 2012 година.
  • Законодателството не се отнася до емисии от международното морско корабоплаване и въздухоплаване или емисиите на Канарските острови, отвъдморските департаменти на Франция, островите Мадейра и Азорските острови.

Тъй като замърсяването на въздуха е международен проблем, който се простира отвъд националните граници, през юни 2003 г. ЕС се присъедини към Протокола към Конвенцията от 1979 година относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния озон.

През 2013 г. Комисията отбеляза, че качеството на въздуха в Европа се е подобрило значително, но все още не е достигнало поставените цели. Оценката, дадена в съобщението „Програма за чист въздух за Европа“ , беше придружена от законодателно предложение.

Това предложение е предназначено да замени първоначалното законодателство (Директива 2001/81/ЕО), да разшири обхвата на таваните за национални емисии до 2020 г. и да въведе нови разпоредби за 2025 г.

За повече информация вж. уебсайта на Европейската комисия относно националните тавани за емисиите

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2001/81/EО

27.11.2001 г.

27.11.2002 г.

OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22-30

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Договор за присъединяване

1.5.2004 г.

-

ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 703-707

Директива 2006/105/EО

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

специално българско издание: глава 15 том 018 стр. 147 - 187

Регламент (ЕО) № 219/2009

20.4.2009 г.

-

OВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109-154

Директива 2013/17/ЕС

1.7.2013 г.

1.7.2013 г.

OВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 193-229

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2003/507/ЕО на Съвета от 13 юни 2003 година относно присъединяването на Европейската общност към протокола към Конвенцията от 1979 година относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния озон (ОВ L 179, 17.7.2003 г., стр. 1-2)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Програма за чист въздух за Европа“ (COM(2013) 918 final от 18.12.2013 г.)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО (COM(2013) 920 final от 18.12.2013 г.)

последно актуализация 21.05.2015

Top