EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Насоки относно понятието за засягане на търговията

Насоки относно понятието за засягане на търговията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСОКИТЕ?

 • Член 101 от ДФЕС (предишен член 81 от Договора за създаване на Европейската общност (Договора за ЕО) забранява картелите* и поведение, което предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията (вертикални* и хоризонтални споразумения*) с някои изключения (посочени в член 101, параграф 3).
 • Член 102 от ДФЕС (предишен член 82 от Договора за създаване на Европейската общност (Договора за ЕО) обявява за незаконни злоупотребите от дружества с господстващо положение.
 • вата члена се прилагат само когато може да се установи, че споразуменията и практиките могат значително да засегнат търговията между държавите от ЕС.
 • Целта на тези насоки на Европейската комисия е да се обясни и изложи методологията за прилагане на понятието за засягане на търговията между държавите от ЕС по отношение на дела, свързани с конкуренцията, като по този начин отразяват съдебната практика, постановена от Съда на Европейския съюз.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • В случая на член 101 от ДФЕС, ако споразумението като цяло може да засегне търговията между държавите от ЕС, цялото споразумение е подчинено на правото на ЕС, включително всички части от споразумението, които поотделно не засягат търговията между държавите от ЕС. В случаите, в които договорните отношения между едни и същи страни обхващат няколко дейности, за да бъдат част от едно и също споразумение, тези дейности трябва да бъдат пряко свързани и да представляват неразделна част от едно и също цялостно търговско споразумение. Ако не е така, всяка дейност представлява отделно споразумение.
 • В случая на член 102 от ДФЕС злоупотреба е това, което трябва да засяга търговията между държавите от ЕС. Поведението, което представлява част от цялостна стратегия, преследвана от господстващо предприятие, трябва да бъде оценено от гледна точка на цялостното му въздействие. Когато господстващо предприятие прилага различни практики за постигане на една и съща цел (например, за да премахне или изключи конкурентите), за да може член 102 ДФЕС да бъде приложим за всички практики, съставляващи част от тази цялостна стратегия, достатъчно е поне една от тях да може да засегне търговията между държавите от ЕС.
 • Насоките се фокусират върху 3 основни аспекта и имат за цел изясняване на:
  • понятието за засягане на търговията между държавите от ЕС, която не се ограничава до традиционния трансграничен обмен на стоки и услуги. Това е по-широко понятие, което обхваща цялата трансгранична икономическа дейност, включително установяването*. Понятието предполага, че трябва да има въздействие върху трансграничната икономическа дейност, включваща поне (части от) две държави от ЕС;
  • значението на думите „може да засегне“, което определя естеството на необходимото въздействие върху търговията между държавите от ЕС. Според стандартния тест, разработен от Съда, трябва да е възможно да се предвиди с достатъчна степен на вероятност въз основа на набор от фактически и правни обстоятелства, че споразумението или практиката могат да имат влияние, пряко или косвено, действително или потенциално, по отношение на модела на търговия между държавите от ЕС. В случаите, в които споразумението или практиката може да засегне конкурентната структура в ЕС, се установява компетентността на правото на ЕС;
  • понятието „значимост“: въздействието върху търговския критерий включва количествен елемент, ограничаващ компетентността на правото на ЕС до споразумения и практики, които могат да имат въздействие от определен мащаб. Значимостта може да бъде оценена по-конкретно чрез позицията и значението на съответните предприятия на пазара за съответните продукти. Тази оценка зависи от обстоятелствата на всеки отделен случай, по-специално от естеството на споразумението и практиката, естеството на обхванатите продукти и пазарното положение на съответните предприятия.
 • Комисията счита, че по принцип споразуменията не могат да засегнат значително търговията между държавите от ЕС, когато са изпълнени едновременно две условия:
  • съвкупният пазарен дял на страните на съответния пазар в ЕС не надвишава 5 %; и
  • в случай на хоризонтални споразумения съвкупният годишен оборот на предприятията за съответните продукти не надвишава 40 милиона евро. В случай на вертикални споразумения съвкупният оборот на доставчика на обхванатите продукти не надвишава 40 милиона евро.
 • Насоките включват анализ на различни форми на споразумения и практики, като предоставят указание за това как трябва да се прилага на практика понятието за засягане на търговията.
 • Понятието за засягане на търговията е самостоятелен критерий за компетентността на правото на ЕС. То трябва да се оценява поотделно във всеки отделен случай и оценката е различна от тази на ограничаването на конкуренцията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ НАСОКИТЕ?

Те се прилагат от 27 април 2004 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Картели: група от подобни, но независими дружества, които се обединяват с цел фиксиране на цени, ограничаване на производство или споделяне на пазари или клиенти помежду си.
Вертикални споразумения: споразумения между фирми, действащи на различни нива от веригата на доставка, напр. когато едно дружество доставя на второто дружество производствени материали.
Хоризонтални споразумения: споразумения между конкурентни предприятия.
Установяване: свободата на предприятията (независимо дали самостоятелно заети физически лица и специалисти или юридически лица, например предприятия), които работят законно в една държава от ЕС, да осъществяват икономическа дейност по стабилен и непрекъснат начин в друга държава от ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Известие на Комисията — Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора (OВ C 101, 27.4.2004 г., стр. 81—96)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял VII — Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването на законодателствата — Глава 1 — Правила относно конкуренцията — Раздел 1 — Правила, приложими по отношение на предприятията — Член 101 (предишен член 81 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 88—89)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял VII — Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването на законодателствата — Глава 1 — Правила относно конкуренцията — Раздел 1 — Правила, приложими по отношение на предприятията — Член 102 (предишен член 82 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 89)

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1—25)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1/2003 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 29.05.2020

Top