EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейско кооперативно дружество

Европейско кооперативно дружество

РЕЗЮМЕ НА:

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА И ДИРЕКТИВАТА?

 • С тях се определя правният статут на Европейското кооперативно дружество (ESC), с което се цели да се подпомогнат кооперациите, които осъществяват дейности в повече от една страна от ЕС.
 • С тях се установява и правната основа за други дружества, които желаят да се обединят в групи.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Учредяване

Европейско кооперативно дружество може да се учреди:

 • от пет или повече физически лица или дружества:
  • установени в най-малко две страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП, т.е. ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия),
  • учредени съгласно законодателството на страна от ЕС
  • и са под юрисдикцията на най-малко 2 различни страни от ЕС;
 • чрез сливане на кооперации, учредени съгласно законодателството на една страна от ЕС, със седалище и адрес на управление в тази страна, ако най-малко две от тях са под юрисдикцията на други страни от ЕС;
 • чрез преобразуване на кооперация, учредена според законодателството на една страна от ЕС, със седалище и адрес на управление в ЕИП, ако най-малко две години кооперацията има дъщерно дружество или клон, които са под юрисдикцията на друга страна от ЕС.

Страна от ЕС може да разреши на дадено дружество, чийто адрес на управление не е в ЕИП, да участва в учредяването на европейско кооперативно дружество, ако то е:

 • учредено съгласно законодателството на страна от ЕС;
 • със седалище в тази страна от ЕС;
 • действително и дългосрочно обвързано с икономиката на тази страна от ЕС.

Капитал

Капиталът на европейско кооперативно дружество, съставен от дяловете на неговите членове, трябва да бъде най-малко 30 000 EUR. Европейското кооперативно дружество може да има определен процент „членове инвеститори“. Те не използват услугите на кооперацията и имат ограничено право на глас.

Данъчно облагане

Европейското кооперативно дружество има същия данъчен статут като всяко мултинационално дружество и съответно трябва да плаща данъци в тези страни, в които е мястото на неговата стопанска дейност.

Седалище

Седалището на европейско кооперативно дружество може да бъде преместено в друга страна от ЕС без това да поражда необходимост от прекратяване на европейското кооперативно дружество или създаване на ново дружество. Седалището и адресът на управление трябва да бъдат на едно и също място.

Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност и спиране на плащанията

Европейското кооперативно дружество може да бъде прекратено:

 • с решение на Общото събрание, по-специално когато периодът, определен в правилата, е изтекъл или когато капиталът е спаднал под минималния;
 • или от съда, когато например седалището е преместено извън ЕИП.

В случай на ликвидация, несъстоятелност или прекратяване на плащанията, европейското кооперативно дружество е подчинено на законодателството на страната, в която се намира неговото седалище.

Участие на работниците и служителите

Във всяко европейско кооперативно дружество трябва да бъдат установени условията за участие на работниците и служителите (информиране, консултиране и участие). При определянето на тези условия се прилагат националните разпоредби на страната, в която се намира адресът на управление, в случай на европейски кооперативни дружества:

 • учредени изключително от физически лица или от едно единствено юридическо лице и физически лица; и
 • които заедно наемат по-малко от 50 работници и служители или наемат най-малко 50 работници и служители в само една страна от ЕС.

Доклад

Съгласно доклад на Комисията от 2012 г., изготвен след провеждане на обществена консултация, броят на създадените европейски кооперативни дружества е относително малък. Тя пое ангажимент да се допита до заинтересованите страни за това дали и как да се опрости уставът.

През 2012 г. по време на председателството на Кипър бе проведена конференция за отбелязване на Международната година на кооперациите, при която бе решено да не се изменя регламентът, но да се проучат причините за незадоволителното използване на европейското кооперативно дружество от участниците на пазара.

Работна група

През 2013 г. бе сформирана работна група по кооперациите, която да оцени специфичните потребности на кооперативните дружества по отношение на широк набор от въпроси, като например подходящата регулаторна рамка на ЕС, определянето на бариерите на национално равнище и интернационализацията им. (Вж. Доклад за обсъжданията на работната група и протоколи от заседанията).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕГЛАМЕНТЪТ И ДИРЕКТИВАТА?

Директивата се прилага от 18 август 2003 г. Страните от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 18 август 2006 г.

Регламентът се прилага от 18 август 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Европейско кооперативно дружество

АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)(ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1—24)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1435/2003 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2003/72/EО на Съвета от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 25—36)

Вж. консолидираната версия.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Прилагането на Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE) (COM(2012) 72 final, 23.2.2012 г.)

последно актуализация 16.03.2016

Top