Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Адвокати, постоянно упражняващи адвокатската професия в чужбина — правила на ЕС

Адвокати, постоянно упражняващи адвокатската професия в чужбина — правила на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/5/EО – постоянно упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата позволява на адвокати, които са придобили квалификациите си в една държава от ЕС, да я упражняват постоянно в друга държава с професионалното звание от тяхната държава по произход. Директивата се прилага за всички граждани на ЕС, които имат правоспособност да упражнява дейност под професионалното звание „адвокат“ , но системата обхваща също всички граждани на държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Право на упражняване

  • Адвокатите има право да упражнява постоянно своята професия в друга държава от ЕС под професионалното звание, придобито в тяхната държава от ЕС по произход.
  • Онези, които желаят да го сторят, трябва да се регистрират при компетентните органи на приемащата държава от ЕС.

Области на дейност

  • Адвокатите, практикуващи под професионалното звание на своята държава по произход, могат да извършват същите професионални дейности като адвокатите в приемащата държава, с някои изключения.
  • Те могат да дават консултации относно правото както на държавата от ЕС по произход, така и на приемащата държава от ЕС, както и по право на ЕС и международно право. За дейности, свързани с представляване или защитаване на клиент пред съда, от адвокатите, които са придобили квалификацията си в държава, различна от въпросната, може да се изисква да работят съвместно с местен адвокат.

Равнопоставеност

  • Адвокати от други държави от ЕС също могат да получат професионалното звание на приемащата държава от ЕС при определени условия. Те трябва да са извършвали дейност действително и непрекъснато за период от 3 години в приемащата държава и трябва да са практикували достатъчно в приемащата държава през този период.
  • Ако дейността, свързана със законодателството на приемащата държава, не е достатъчна, адвокати, които са придобили квалификациите си извън приемащата държава, могат да получат професионалното звание на приемащата държава, след като демонстрират пред компетентните органи, че са придобили необходимите знания с други средства (например посещение на съответни лекции или семинари).

Съвместна практика

Когато приемащата държава от ЕС позволява съвместна практика, един или няколко адвоката, принадлежащи към група в своята държава по произход, могат да практикуват своите дейности като членове на своята група в приемащата държава.

Професионално поведение

Адвокатите, които упражнява постоянно своята професия в друга държава от ЕС, следва да спазват правилата за професионално поведение на приемащата държава, дори ако продължат да бъдат обект на деонтологията в тяхната държава по произход.

Дисциплинарни производства

Адвокатите, практикуващи под професионалното звание на своята държава по произход, са обект на дисциплинарните процедури на приемащата държава от ЕС.

ОТКОГА ВЛИЗА В СИЛА ДИРЕКТИВАТА?

На 14 март 1998 г. Държавите от ЕС трябваше да я транспонират в националното си законодателство до 14 март 2000 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Към адвокатската професия се прилагат също и други правни инструменти на ЕС. Те са свързани с:

АКТ

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36—43)

Последващите изменения на Директива 98/5/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17—18). Вж. консолидираната версия.

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22—142). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 28.10.2015

Top