EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Емитенти на ценни книжа — по-прозрачна информация

Емитенти на ценни книжа — по-прозрачна информация

ОБОБЩЕНИЕ НА:

Директива 2004/109/EО — изисквания за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тази директива има за цел да подобри информацията, която се предоставя на инвеститорите, по отношение на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, със седалище или развиващи дейност в държава от ЕС. Директивата изисква от държавите от ЕС да публикуват периодична финансова информация за своите приходи през цялата финансова година в допълнение към непрекъснатата информация относно притежанието на значителни проценти права на глас.

Директивата за прозрачността беше изменена през 2013 г. с Директива 2013/50/EС. Целта на това изменение е:

  • да намали административната тежест за дребните и средните емитенти с цел подобряване на техния достъп до капитал;
  • да подобри ефективността на системата за прозрачност, по-специално по отношение на публикуването на информация относно корпоративната собственост.

Директива 2013/50/ЕС следва да бъде въведена в националните законодателства на държавите от ЕС до 26 ноември 2015 г..

Периодична финансова информация

Периодичната информация се отнася до финансовото състояние на емитента на ценни книжа и до това на предприятията, които той контролира. Емитентите на ценни книжа трябва да публикуват годишните си финансови, отчети, както и междинните финансови отчети („междинни отчети за управлението“), ако все още не публикуват тримесечни финансови отчети.

Въпреки това Директива 2013/50/EС премахва задължението за публикуване на междинен отчет или тримесечен финансов отчет. От друга страна, финансовият отчет трябва да остане на разположение на обществеността в продължение на най-малко десет месеца, а не пет, както беше досега.

Уведомление относно притежаването на значителни права на глас

Когато даден акционер придобие или отстъпи акции на емитент, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и които носят права на глас, тя/той трябва да нотифицира емитента за процента права на глас, които тя/той притежава след операцията. Това правило се прилага, ако притежаваният процент достига определени прагове (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 %) или се намира над или под тези прагове. Това важи и в случаите, когато дадено физическо или юридическо лице има право да придобива, отстъпва или упражнява права на глас

Директива 2013/50/EС разширява обхвата на нотифициране за преминаване на прагове с финансови инструменти, които дават право или осигуряват възможност за придобиване на акции със сравним икономически ефект. За да оцени преминаването на прага, притежателят трябва да одобри акциите с други финансови инструменти.

Нотификацията, която трябва да се извърши възможно най-скоро, съдържа информация за новото разпределение на правата на глас, идентификатора на акционера, датата на промяната и прага на достигнатите гласове.

Отчет за плащанията към правителства

Това е нова мярка, въведена с Директива 2013/50/EС. Тази директива задължава вписаните дружества, които развиват дейност в сферата на добивните индустрии (петрол, газ и минерали) и дърводобива, да декларират плащанията към правителствата в държавите, където извършват своята дейност, в отделен отчет за плащанията, който се изготвя ежегодно.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 20 януари 2005 г. Държавите от ЕС следва да я въведат в националните си законодателства до 20 януари 2007 г..

АКТ

Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38–57)

Последвалите изменения на Директива 2004/109/ЕО са инкорпорирани в основния текст. Настоящата консолидирана версия има само документална стойност.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията от 21 декември 2007 година за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 340 от 22.12.2007 г., стр. 66–68). Вж. консолидираната версия.

Препоръка 2007/657/EО на Комисията от 11 октомври 2007 година относно електронната мрежа на официално определени механизми за централизирано съхранение на регламентирана информация, посочена в Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 267 от 12.10.2007 г., стр. 16–22)

Директива 2007/14/EО на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/EО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитенти, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ L 69 от 9.3.2007 г., стр. 27–36). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 30.11.2015

Top