Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Двуколесни или триколесни моторни превозни средства: компоненти и характеристики

This summary has been archived and will not be updated. See 'Изисквания за одобряване на типа и надзор на пазара на мотоциклети/мотопеди и четириколесни превозни средства в Европа' for an updated information about the subject.

Двуколесни или триколесни моторни превозни средства: компоненти и характеристики

Европейският съюз актуализира законодателството си относно одобряването на дву- или триколесни моторни превозни средства. До 31 декември 2015 г. съществуващата система ще продължи да работи паралелно с нова система, въведена през март 2013 г.

АКТ

Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1997 година относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства [Вж. актовете за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Превозните средства, обхванати от настоящата директива, се подразделят на:

мотопеди: дву- и триколесни превозни средства, оборудвани с двигател с работен обем не повече от 50 cm3 и максимална проектна скорост не повече от 45 км/ч;

мотоциклети: двуколесни превозни средства, оборудвани с двигател с работен обем не повече от 50 cm3 и максимална проектна скорост не повече от 45 км/ч;

триколесни мотоциклети: триколесни превозни средства, оборудвани с двигател с работен обем не повече от 50 cm3 и максимална проектна скорост не повече от 45 км/ч;

четириколесни превозни средства: превозни средства, чиято маса в ненатоварено състояние е по-малка от 350 кг, чиято проектна максимална скорост не надвишава 45 км/ч и чиито работен обем не превишава 50 cm3 или (чиято двигателна мощност) не надвишава 4 кВт.

Това включва процедурите за предоставяне на типово одобрение, предвидени в Директива 2002/24/ЕО, за:

пневматичните гуми;

устройствата за осветяване и светлинна сигнализация;

външните изпъкналости;

огледалата за обратно виждане;

мерките срещу замърсяването на атмосферата;

резервоарите за гориво;

устройствата срещу модифицирането;

електромагнитната съвместимост (електронно оборудване, което работи в близост до електромеханични устройства, не трябва да оказва отрицателно въздействие на тяхната продукция или производителност);

допустимото ниво на звука и изпускателната уредба (превозните средства трябва да отговарят на правилата за шумови емисии и емисиите от отработени газове);

прикачните и закрепващите устройства (напр. тегличи за ремаркета);

точките на закрепване на предпазните колани и предпазни колани;

стъклата, чистачките и устройствата за измиване, размразяване и против изпотяване на стъклата.

Беше установена еквивалентност между някои изисквания на Директивата (пневматични гуми, устройства за осветяване и светлинна сигнализация, огледала за обратно виждане и предпазни колани) и някои изисквания на правилата на Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE).

Органите на държавите от ЕС, които издават типовото одобрение за компонент, приемат типови одобрения, предоставени в съответствие с изискванията на правилата на UNECE, посочени по-горе.

Регламент (ЕС) № 168/2013 отменя Директива 97/24/ЕО и Директива 2002/24/ЕО, считано от 31.12.2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламент (EС) № 168/2013 се прилага от 22 март 2013 г. Ако бъде поискано от производител, органите на държавите от ЕС не може да откажат да издадат типово одобрение на ЕС или национално типово одобрение за нов тип превозно средство, когато превозното средство отговаря на изискванията на Регламента. Те също не могат да забранят регистрацията, пускането на пазара или пускането в експлоатация на ново превозно средство, когато превозното средство отговаря на изискванията. Регламент (ЕС) № 168/2013 се придружава от 4 делегирани и изпълнителни акта, в които са определени процедурите за изпитване и техническите спецификации.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 97/24/EО

18.8.1997 г.

17.12.1998 г.

OВ L 226, 18.8.1997 г., стр. 1-454

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2002/51/EО

20.9.2002 г.

31.3.2003 г.

OВ L 252, 20.9.2002 г., стр. 20-32

Директива 2003/77/EО

10.9.2003 г.

3.9.2004 г.

OВ L 211, 21.8.2003 г., стр. 24-48

Директива 2005/30/EО

17.5.2005 г.

17.5.2006 г.

OВ L 106, 27.4.2005 г., стр. 17-31

Директива 2006/27/EО

28.3.2006 г.

31.12.2006 г.

OВ L 66, 8.3.2006 г., стр. 7-15

Директива 2006/72/EО

8.9.2006 г.

30.6.2007 г.

OВ L 227, 19.8.2006 г., стр. 43-45

Директива 2013/60/ЕС

11.12.2013 г.

30.6.2014 г.

OВ L 329, 10.12.2013 г., стр. 15-38

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 година относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1-44).

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52-128).

Последна актуализация: 23.07.2015

Top