EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Безопасност на храните — безопасно опаковане

Безопасност на храните — безопасно опаковане

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1935/2004 — материали и предмети, предназначени за контакт с храни

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

  • В него се определят общи правила за материали и предмети за опаковане, като например бутилки и контейнери, които влизат или могат да влязат в контакт с храна, пряко или непряко.
  • Целта му е да се опази здравето на хората и да се защитят интересите на потребителите, както и да се гарантира, че използваните продукти могат да се продават навсякъде в Европейското икономическо пространство — зона, включваща 28-те държави от ЕС (1), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в която се извършва свободно движение на хора, стоки, услуги и капитал.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Законодателството определя 17 групи материали и предмети, вариращи от корк и стъкло, до пластмаса и текстил, за които могат да се приемат конкретни мерки.
  • Те могат да включват мерки, като например стандарти за отсъствие на примеси и списък на използваните вещества.
  • Заявление за използване на ново вещество трябва да се подаде до съответния национален орган, който след това го препраща на Европейския орган по безопасност на храните за становище.
  • Материалите, използвани за опаковане, трябва да се обозначат като „за контакт с храни“ и да са придружени от конкретно означаване на тяхната употреба, като например кафе машина, бутилка за вино, лъжица за супа.
  • Трябва да се въведат мерки за проследяване, за да е възможно изтеглянето на дефектни продукти или предоставянето на конкретна информацията на обществеността.
  • Националните органи могат да спрат използването на конкретен материал, ако се появи детайлизирано основание, че той може да застраши човешкото здраве. Те незабавно информират Европейската комисия и своите партньори във всички държави от Европейското икономическо пространство за своето решение.
  • Правилата разрешават използването на „активни“ и „интелигентни“ опаковки, които могат да удължат срока на годност на храната и да предоставят информация за нейната свежест, при условие че те не засягат неблагоприятно нейния състав.
  • Правилата не се прилагат за антични материали (например антични керамични съдове) и изделия или глазури, като например външен покривен пласт на сирена, предварително обработени месни продукти или плодове, които съставляват част от храните и могат да бъдат консумирани заедно с такива храни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 3 декември 2004 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. химическа безопасност на храните — на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (OВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4—17)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1935/2004 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 03.02.2016(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top