EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Предаване на съдебни и извънсъдебни документи между държавите от ЕС

Предаване на съдебни и извънсъдебни документи между държавите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване в държавите от ЕС на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да се създаде бърза, сигурна и стандартизирана процедура на предаване за съдебни* и извънсъдебни документи* по граждански или търговски дела между страни, намиращи се в различни държави от Европейския съюз (ЕС).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

 • Този регламент се прилага за граждански или търговски дела, по които е необходимо предаването на съдебни или извънсъдебни документи от една на друга държава от ЕС.
 • Той не се прилага по отношение на:
  • данъчни;
  • митнически;
  • административни дела; или
  • по отношение на отговорността на държавата за действие или бездействие при упражняване на държавната власт.
 • Регламентът не се прилага, когато адресът на получателя на документа, който трябва да се връчи, е неизвестен.

Допълнително подобряване на връчването (предаването) на съдебни и извънсъдебни документи

Регламентът, който заменя Регламент (ЕО) № 1348/2000 въвежда:

 • правило, с което се постановява, че получаващият орган трябва да предприеме всички необходими мерки за предаването на документа възможно най-скоро и при всички случаи в едномесечен срок от получаването му;
 • формуляр-образец за информиране на адресата, че има право да откаже да приеме документа, който следва да се връчи, в момента на самото връчване или като го върне на получаващия орган в едноседмичен срок;
 • правило, с което се постановява, че разходите, свързани с ангажирането на съдебен служител или лице, компетентно според законодателството на страната адресат от ЕС, трябва да съответстват на еднократна такса с определен размер, посочен предварително от тази държава, при която са спазени принципите за пропорционалност и липса на дискриминация;
 • еднакви условия за връчване чрез пощенски услуги (препоръчано писмо с обратна разписка или друга равностойна услуга).

Връчването се осигурява от органи в рамките на ЕС

 • Държавите от ЕС определят органите, които отговарят за връчването и получаването на документи. Те трябва да предоставят на Европейската комисия наименованията и адресите им, териториалните граници на тяхната компетентност, както и приетите от тях езици и средства за получаване на документите.
 • Всяка държава от ЕС има и централен орган, който е отговорен за .предоставяне на информация на органите, търсене на решения на всички проблеми, които може да възникнат, и изпращане на молби за връчване от връчващия орган на съответния получаващ орган в изключителни случаи.
 • Федералната държава, в която се прилагат няколко правни системи или има автономни териториални единици, може да определи повече от един такъв орган или повече от един централен орган. Определянето е валидно в продължение на 5 години и може да бъде подновявано на всеки пет години.

Ускоряване на връчването на съдебни и извънсъдебни документи

 • Заявителят отправя документите на предаващия орган и поема разходите за превод преди предаването на документа. Предаващият орган е длъжен на уведоми заявителя, че в случай че документът не е на език, който адресатът разбира, или на официалния език на държавата от ЕС, в която следва да се извърши връчването, последният може да откаже да приеме документа.
 • Документите трябва да се предават пряко и възможно най-бързо между органите по всеки подходящ начин на предаване, при условие че се четат лесно и са верни с оригинала. Към тях трябва да бъде прикрепена молба, използваща стандартния формуляр-образец, приложен към регламента, на един от приетите езици, посочени от държавите от ЕС. Документите не подлежат на легализация или друга подобна формалност. Получаващият орган трябва да изпрати разписка не по-късно от седем дни. Той трябва да се свърже с предаващия орган възможно най-бързо в случай на липсваща информация.

Връчване на документите в съответствие със законодателството на получаващата държава от ЕС в срок до 1 месец

 • Получаващият орган сам връчва документа или осигурява връчването му в срок до 1 месец. Ако това се окаже невъзможно, получаващият орган трябва да информира предаващия орган и да продължи опитите за връчване на документа. Връчването се извършва в съответствие със законодателството на получаващата държава от ЕС или по специален начин, ако бъде поискан от предаващия орган и е съвместим с националното законодателство. Когато връчването бъде осъществено, трябва да се попълни удостоверение за изпълнение на свързаните с това формални изисквания на език, приет от държавата от ЕС, в която е издаден документът, и да се изпрати на предаващия орган.
 • Датата на връчването ще бъде датата, на която документът е връчен в съответствие със законодателството на държавата адресат от ЕС, освен когато трябва да се връчи в рамките на определен срок в съответствие със законодателството на тази държава. Връчването не трябва да води до разходи или такси в държавата адресат от ЕС, освен ако не е използван специален начин на връчване или съдебен служител на място. В този случай разходите се поемат от заявителя. Държавите от ЕС трябва да определят еднократна такса предварително и да уведомят Комисията.
 • Документите може също така да бъдат връчвани пряко чрез препоръчано писмо с разписка или посредством съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата адресат от ЕС, когато това се допуска от въпросната държава. При изключителни обстоятелства документите може да се изпращат до органите на друга държава от ЕС по консулски или дипломатически път.

Информиране на адресата за правото на отказ на документите, подлежащи на връчване

 • Получаващият орган уведомява адресата за правото му да откаже документа, ако не е съставен на език, който разбира, или на официалния език на държавата от ЕС, в която се осъществява връчването. Отказът трябва да се осъществи по време на самото връчване или връщайки документа на получаващия орган в срок до една седмица.
 • Ако става въпрос за документ за образуване на съдебно производство (официална заповед дадено лице да се яви пред определен съд) или друг равностоен документ и ответникът не се яви, съдебно решение може да не се постанови, докато не се установи, че документът е връчен в съответствие с конкретното национално законодателство на държавата от ЕС, документът е предаден и ответникът е имал достатъчно време да организира защитата си. Решението може да се постанови обаче, ако документът е предаден по един от начините, предвидени в настоящия регламент, и ако са изминали повече от шест месеца, а не е получено никакво удостоверение, въпреки че са положени всички необходими усилия от компетентните власти на държавата адресат от ЕС. Ако ответникът не се е запознал своевременно с документа, за да се яви, все още е възможно да се кандидатства с молба за възстановяване на срок в рамките на разумен период от време, след като е узнал за решението.
 • Комисията трябва да осигури и редовно да актуализира наръчник, съдържащ информацията, която се предоставя от държавите от ЕС. До 2011 г. и всеки 5 години след това тя трябва да представя доклад за прилагането на регламента, като се концентрира върху ефективността на органите.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 13 ноември 2008 г., с изключение на член 23 (относно съобщаването и публикуването на определена информация в страни от ЕС), който се прилага от 13 август 2008 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Съдебен документ: Правен документ, издаван по време на граждански или търговски дела (например призовка, разпореждане или решение), който трябва да се връчи на една от страните.

Извънсъдебен документ: Правен документ, който се връчва, но не е част от съдебната преписка (например фактура или уведомление за отнемане на имущество).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент ЕО № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79—120)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 16.08.2016

Top