EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Защита на еврото срещу фалшифициране — Европол

Защита на еврото срещу фалшифициране — Европол

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2005/511/ПВР относно определянето на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

С Решението Европол се определя за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото с цел да се приложи по-ефективно проведената в Женева Международна конвенция за борба с фалшифицирането на пари от 1929 г. (Женевската конвенция), както и да се засили сътрудничеството между самите държави от Европейския съюз (ЕС), както и между държавите от ЕС, Европол и държавите извън ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ЕС задълбочава сътрудничеството между държавите от ЕС и между държавите от ЕС и Европол с цел защита на еврото срещу фалшифициране на международно равнище. Държавите извън територията на ЕС се нуждаят от централно бюро за контакти за информация относно фалшификациите на еврото. Цялата информация следва да се събира с цел анализ в Европол, който действа като централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото по силата на Женевската конвенция.

Роля на Европол

 • Европол изпълнява функциите на централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото по смисъла на член 12 от Женевската конвенция, който сочи, че „във всяка държава в рамките на нейното национално законодателство разследванията по обект на фалшифициране трябва да се организират от централен офис.“
 • В контекста на своя мандат Европол:
  • централизира и обработва цялата информация от такова естество, която би улеснила разследването, предотвратяването и борбата срещу фалшифицирането на евро, и предава тази информация незабавно на националните централни бюра на държавите от ЕС,
  • поддържа преки контакти с централните бюра на държавите извън ЕС в съответствие с правилата за определяне на разпоредбите за предаване на лични данни,
  • предава на централните бюра на държавите извън ЕС, когато смята за целесъобразно, набор от истински образци на намиращите се в обръщение парични знаци на евро,
  • периодично нотифицира централните бюра на държавите извън ЕС за всяка нова емисия на парични знаци, за изтеглянето от обращение на парични знаци, всяко намиране на фалшиви или фалшифицирани парични знаци евро, подробностите за установения фалшификат и др.
 • Когато става въпрос за фалшифициране на всички останали валути, националните централни бюра запазват компетентността си.

Ефективно прилагане на Женевската конвенция от 1929 г.

 • Женевската конвенция следва да се прилага по-ефективно. С нея се установяват ефективни правила за предотвратяването и борбата срещу фалшифицирането. Думата „валута“ се отнася до банкноти и монети, които имат статут на законно платежно средство.
 • Съветът счита, че е целесъобразно всички държави от ЕС да станат договарящи се страни по Конвенцията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Прилага се от 16 юли 2005 г.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2005/511/ПВР от 12 юли 2005 година относно защитата на еурото срещу фалшифициране чрез определяне на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото (ОВ L 185, 16.7.2005 г., стр. 35—36)

последно актуализация 23.03.2017

Top