EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Договора за Европейския съюз — Присъединяване към ЕС

Договора за Европейския съюз — Присъединяване към ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 49 от Договора за Европейския съюз

Член 2 от Договора за Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕН 49 И ЧЛЕН 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

 • Член 49 съдържа правната база за присъединяване към ЕС на която и да е европейска държава.
 • Член 2 определя ценностите, на които се основава ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Допустимост

Държавата заявител трябва:

 • да е европейска държава;
 • да спазва и да е ангажирана с ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, а именно: зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството и правовата държава; както и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства; да зачита плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

Освен това държавата заявител трябва да отговаря на критериите за допустимост на ЕС. Те най-общо се наричат критериите от Копенхаген, тъй като са били дефинирани от Европейския съвет, който се е провел в Копенхаген през юни 1993 г. Тези критерии са следните:

 • институционална стабилност като гаранция за демократичен ред и правова държава, за опазването на човешките права, както и зачитането и защитата на малцинствата;
 • функциониращо пазарно стопанство и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС;
 • възможност за поемане и ефективно изпълнение на задълженията на членството, включително целите на политическия, икономическия и паричния съюз.

Европейският съвет, който се проведе в Мадрид през декември 1995 г., допълни, че държавата кандидат трябва да е в състояние да прилага законодателството на ЕС и трябва да може да гарантира, че законодателството на ЕС, транспонирано в националното законодателство, се прилага ефективно чрез подходящи административни и съдебни структури.

ЕС си запазва правото да решава дали държавата кандидат е изпълнила критериите за присъединяване. Освен това самият ЕС трябва да е в състояние да интегрира нови членове.

Процедура

 • 1.

  Заявление

  Европейската държава, която е изпълнила критериите в член 2 от ДЕС, подава официално заявление до Съвета на ЕС. Съветът информира Европейския парламент, Европейската комисия и националните парламенти за молбата.

 • 2.

  Становище от страна на Европейската комисия

  След консултация със Съвета на ЕС Европейската комисия издава становище относно заявлението за членство в ЕС от съответната държава.

 • 3.

  Статус на кандидат

  Статусът на дадена държава като кандидат се дава единодушно от Съвета на ЕС след получаване на становището от Комисията и след одобрение от Европейския съвет.

 • 4.

  Преговори

  Преговорите започват след единодушно решение на Съвета на ЕС.

  Преговорите се провеждат на междуправителствени конференции между правителствата на държавите от ЕС и на държавата кандидатка. Достиженията на правото (същността на законодателството на ЕС) са разделени на области на политиката с оглед на ефективната организация на преговорите. (Към момента има 35 области на политиката или „глави“.)

  Съветът на ЕС може да определи показатели за отваряне или затваряне за всички глави или междинни критерии за определени конкретни глави. Решението за определяне на показатели се основава на доклад за аналитичен преглед, произтичащ от провеждането на такъв преглед за отделните глави. Дадена глава може да бъде временно затворена само когато държавата кандидат покаже, че вече е приложила достиженията на правото на ЕС по определена глава или че ще ги приложи до датата на присъединяване и ще е изпълни показателите, когато са определени такива.

  По време на предприсъединителната фаза Комисията наблюдава усилията на държавата кандидатка за прилагане на достиженията на правото. Освен това тя помага на държавата кандидатка по време на този процес чрез инструменти за предприсъединително финансиране, като например TAIEX.

  Преходни разпоредби — страните обсъждат също така дали (и как) някои правила могат да бъдат въведени постепенно, за да се даде време за приспособяване на държавата в процес на присъединяване или на държавите членки на ЕС. Това се обсъжда главно при заключителните етапи на преговорите.

  Комисията информира Съвета на ЕС и Европейския парламент по време на целия процес, по-специално чрез пакета от годишни мерки по повод разширяването, съставени от хоризонтален стратегически документ под формата на съобщение относно политиката на разширяване и докладите на държавите. Тези документи се обсъждат в Европейския парламент, който излага своите забележки в резолюции, които се приемат на пленарно заседание. Държавата кандидатка също изготвя годишни национални програми, в които оценява своя собствен напредък по изпълнението на различните глави от достиженията на правото.

 • 5.

  Присъединяване

  След приключване на преговорите за присъединяване след окончателното затваряне на всички глави в пакета, се подготвя договор за присъединяване и той се финализира на конференция за изготвяне на държавите членки на ЕС. Присъединяването трябва да се одобри единодушно от Съвета на ЕС и трябва да получи съгласието на Европейския парламент. След това договорът се подписва от всяка държава членка и от държавата в процес на присъединяване. Преди да влезе в сила, договорът за присъединяване трябва да бъде ратифициран от всяка държава членка на ЕС и от държавата в процес на присъединяване в съответствие с конституционните им процедури.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял VI — Заключителни разпоредби — Член 49 (предишен член 49 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 43)

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 2 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 17)

последно актуализация 17.01.2020

Top