EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Интрастат: статистика, свързана с търговията със стоки между държавите от ЕС

Интрастат: статистика, свързана с търговията със стоки между държавите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката, свързана с търговията на стоки между държавите от ЕС

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се установяват системи и процедури за опростяване на работата на системата на Интрастат, която е установена първоначално през 1993 г. за събиране на информация за търговията със стоки в рамките на Европейския съюз (ЕС).
 • С него се цели да се гарантира, че държавите от ЕС събират съпоставими и надеждни данни, които трябва да се предадат на службата по статистика на ЕС. Предоставянето на такава статистика за търговия е от съществено значение за развитието на политиките в областта на единния пазар на ЕС и за анализа на пазара.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Обхват

 • Регламентът обхваща търговията със стоки. „Търговия със стоки“ означава всяко движение на стока от една държава на ЕС в друга, а „стока“ означава всяка движима собственост, включително електрически ток.
 • Предприятията от ЕС, които са регистрирани за целите на данък добавена стойност (ДДС) и чийто годишен резултат от търговия надвишава определен праг, трябва да предоставят подробности относно техните сделки с другите държави от ЕС. Тези данни се отнасят както за приемането на стоки (придобиване, закупуване или внос), така и за изпращането на стоки (поглъщания, продажби или износ). Други предприятия са освободени от това изискване.
 • Държавите от ЕС предефинират праговата стойност всяка година и определят отделна стойност за изпращане и приемане на стоки (което дава възможност за всеки търговски поток да се събират минимално количество данни).

Регистриране

Националните статистически власти на всяка държава от ЕС попълват регистър на вътрешните оператори в ЕС (т.е. предприятията), който съдържа консигнанти и консигнатори.

Данни, събрани за Интрастат

Предприятията, които са задължени да подават декларации за целите на Интрастат, трябва да предоставят следната информация:

 • идентификационен номер;
 • период, за който се отнася;
 • потокът (пристигане, изпращане);
 • съответната стока (с помощта на осемцифров код по Комбинираната номенклатура на ЕС);
 • държавата партньор от ЕС;
 • стойността на стоките в националната валута;
 • количеството на стоките в нетна маса (теглото без опаковката) и в допълнителни мерни единици (литър, м2, брой артикули и т.н.), ако е приложимо;
 • естеството на сделката.

Поверителност

Страна, която предоставя информация може да поиска данните, които предава, да получат статистическа поверителност. В този случай, националните органи трябва да решат дали статистическите резултати, които предоставят възможност да се идентифицира съответния доставчик, трябва да се разпространят или да бъдат изменени, така че тяхното разпространение да не засяга статистическата поверителност.

Предаване на данни на Евростат

 • Държавите от ЕС предават на Евростат месечните резултати от тяхната статистика, свързана с търговията със стоки между държавите от ЕС.
 • Те отговарят за осигуряване на качеството на предадените данни в съответствие с действащите стандарти. Статистиката трябва да отговаря на определени критерии:
  • уместност;
  • акуратност;
  • навременност;
  • точност;
  • достъпност и яснота;
  • съпоставимост;
  • съгласуваност.
 • Европейската комисия, с подкрепата на Комитета на Европейската статистическа система, съставен от представители на държавите от ЕС, е в състояние да приеме някои технически промени по отношение на настоящия регламент.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Интрастат е създадена на 1 януари 1993 г., датата, на която беше поставено началото на единния пазар на ЕС. Интрастат замени митническите декларации като източник на данни за търговията.
 • За повече информация вж.уебсайта на Евростат.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета (ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 1—8)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 638/2004 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 07.11.2016

Top