EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Предотвратяване и борба с трафика на хора

Предотвратяване и борба с трафика на хора

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя минимум общи правила за определяне на престъпления, свързани с трафика на хора и с наказването на нарушителите. Тя също предоставя мерки за по-добра превенция на този феномен и да подобри защитата на жертвите.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Определения

 • Следните умишлени деяния са наказуеми:
  • набиране на хора;
  • превоз;
  • прехвърляне;
  • подслоняване или приемане на лица посредством употребата на сила
  с цел експлоатация.
 • Експлоатацията включва като минимум:
  • сексуална експлоатация или проституция;
  • принудителен труд или услуги (включително просия, робство, експлоатация за престъпни дейности или отнемане на телесни органи).

Санкции: максималното наказание, определено в директивата за тези престъпления, е лишаване от свобода за срок не по-малък от 5 години затвор и не по-малък от 10 години в случай на наличие на утежняващи вината обстоятелства, например, ако престъплението е извършено срещу жертви, които са особено уязвими (като деца) или ако то е извършено от криминална организация.

Наказателни преследвания: Държавите от ЕС могат да започнат наказателно преследване на свои граждани за престъпления, извършени в друга държава от ЕС, и да използват инструменти за разследване, като подслушване (на например телефонни разговори или електронна поща).

Подкрепа за жертвите: жертвите получават помощ преди, по време на и след наказателно производство, така че да могат да упражнят правата, предоставени им съгласно статута на жертви в наказателни производства. Тази помощ може да се състои в приемане в убежища или предоставяне на медицинска и психологическа помощ и информационни и преводачески услуги.

Децата и подрастващите (на възраст под 18 години) имат право на допълнителни мерки, като физическа и психо-социална помощ, достъп до образование и при необходимост — възможност за определяне на настойник или представител. Те трябва да бъдат интервюирани незабавно в подходящи помещения и от опитни професионалисти. Жертвите имат право на полицейска защита и правна помощ, за да могат да предявят иск за обезщетение.

Превенция: Държавите от ЕС трябва да предприемат мерки за:

 • възпиране на търсенето, което насърчава трафика на хора;
 • провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и обучение за длъжностни лица, което да улесни дейността им по идентифициране и работа с жертвите и потенциалните жертви на трафик на хора.

Създадена е длъжността координатор на ЕС за борба с трафика на хора, за да се постигне съгласуван и координиран подход при предотвратяването на това явление.

С цел подпомагане на националните органи при борбата срещу злоупотребата с правото на свободно движение, Комисията публикува наръчник относно фиктивните бракове между граждани на ЕС и граждани на трети държави. Някои принудителни бракове например могат да включват аспекти на трафик на хора.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата се прилага от 15 април 2011 г. Тя трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 6 април 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Трафикът на хора се забранява изрично от Хартата на основните права на ЕС (член 5), а ЕС създаде цялостна правна и политическа рамка за борба с това явление, по-специално посредством тази директива (2011/36/EС) и Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012-2016 г.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2011/36/EС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1—11)

последно актуализация 25.07.2018

Top