Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Договорни задължения в ЕС — определяне на националното право, което се прилага

Договорни задължения в ЕС — определяне на националното право, което се прилага

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) № 593/2008 — приложимото право към договорни задължения

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той определя общи за ЕС правила, за да се определи кое национално право се прилага за договорни отношения по граждански и търговски въпроси, включващи повече от една държава.
 • Този регламент, известен като Рим I, действа заедно с други два регламента, Рим II (извъндоговорни задължения) и Рим III (развод и законна раздяла) за определяне на приложимото право при различни видове граждански и търговски въпроси.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът не се прилага за приходни, митнически или административни въпроси или за въпроси, свързани с доказателства и процедура при съдебни производства. Той не се прилага също така за задължения, включващи такива, свързани със:

 • статута на дадено лице или юридическата му правоспособност;
 • семейни отношения;
 • режими на съпружеска общност;
 • документи, гарантиращи плащането на конкретна сума пари като менителници, чекове и записи на заповед;
 • арбитраж и избор на съдебни споразумения;
 • дружествено право и право, свързано с други корпоративни или некорпоративни субекти;
 • тръстове;
 • сделки, извършени преди подписването на договор.

Обхват на приложимото право

Регламентът определя приложимото национално право за различни аспекти на договори, включително:

 • как да се тълкува даден договор и какво трябва да се направи, за да се изпълнят условията му;
 • последствията от нарушаването на задълженията по договор, включително определяне на размера на вредите;
 • различните начини за прекратяване на договорни задължения (например плащане, компенсация, анулиране на договора), погасяването на права поради изтичането на давност* и сроковете за завеждане на дело;
 • последствията от юридическата нищожност на даден договор.

Избор на право

 • Страните по даден договор могат да изберат приложимото право.
 • То може да се прилага за част от или за целия договор.
 • Приложимото право може да се променя по всяко време, при условие че всички страни са дали съгласие.

Приложимо право при липса на направен избор

Когато страните не са избрали приложимо право, правилата се определят от вида на договора:

 • за договори за продажба на стоки, предоставяне на услуги, франчайз или дистрибуция се прилага правото на държавата на пребиваване на продавача, доставчика на услуги или франчайзополучателя;
 • за договори за недвижимо имущество се прилага правото на държавата, в която е разположено имуществото, с изключение на случаите на временен или частен наем (най-много 6 последователни месеца). В такива случаи приложимото право е това на държавата на пребиваване на наемодателя;
 • в случай на продажба на стоки с търг се прилага правото на държавата на търга;
 • ако не се прилага никое или се прилага повече от едно от горепосочените правила за даден договор, приложимото право се определя на основата на държавата на пребиваване на страната, която изпълнява основната част от договора.

Ако обаче договорът е свързан по-тясно с друга държава, различна от предвидената в тези правила, се прилага правото на тази държава. Същото се отнася и за случаите, в които не може да се определи приложимо право.

Специфични договори

За определени специфични видове договори регламентът определя също така възможности за избор на право и определя приложимия избор за случаите, в които не може да се направи избор. Те включват:

 • договори за превоз на стоки;
 • договори за превоз на пътници;
 • потребителски договори между потребители и специалисти;
 • застрахователни договори;
 • индивидуални трудови договори.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът се прилага за договори, сключени след 17 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Договорни и извъндоговорни задължения

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Погасяването на права поради изтичането на давност: ролята, която изминалото време има при създаването и прекратяването на права

АКТ

Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6—16)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 593/2008 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) (OВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40—49)

Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (OВ L 343, 29.12.2010 г., стр. 10—16)

последно актуализация 11.01.2016

Top