EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Опазване на дивите птици

Опазване на дивите птици

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя има за цел опазването на всички диви птици в ЕС чрез изготвянето на правила за тяхната защита, опазването, управлението и контрола им.
 • Тя обхваща птиците, техните яйца, гнезда и местообитания.
 • Тя кодифицира законодателството, първоначално прието през 1979 г. (Директива 79/409/ЕИО).
 • Директива 2009/147/ЕО беше изменена през 2019 г. с Регламент (ЕС) 2019/1010, който изравнява и оптимизира задълженията за докладване в областта на законодателството за околната среда.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Мерки за застрашените видове

Държавите от ЕС трябва да предприемат действия за поддържане или възстановяване на популациите на видовете птици до ниво, което отговаря на екологичните, научните и културните изисквания, като отчитат икономическите и рекреационните нужди.

Мерки за всички видове птици

Трябва да бъдат предприети мерки на място за запазване, поддържане или възстановяване на достатъчно разнообразие и области на местообитания* за всички видове птици.

Тези мерки включват основно:

 • създаване на защитени зони;
 • поддръжка и управление на местообитанията във и извън защитените зони; и
 • възстановяването на разрушени биотопите* и създаването на нови такива.

Специални мерки

 • Определени видове, изброени в приложение I, както и редовно появяващи се мигриращи видове са предмет на специални мерки, съгласно тяхното местообитание, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в района на разпространението им.
 • Държавите от ЕС трябва да класифицират най-подходящите по брой и площ територии като специални защитени зони (SPA) за опазването на тези видове в морските зони и зоните на сушата, където се прилага директивата. По-специално внимание се обръща на влажните зони. Специалните защитени зони са част от мрежата от защитени местности на Натура 2000, заедно със специалните защитени зони, означени съгласно Директивата за местообитанията.
 • От държавите от ЕС се изисква да предприемат необходимите стъпки, за да се избегнат:
  • влошаването на местообитанията на видовете; и
  • обезпокояването на видовете, за които са били класифицирани специални защитени зони, където подобно обезпокояване може значително да се отрази на целите на директивата.
 • От държавите от ЕС се изисква да одобряват планове или проекти само след като са сигурни, че няма да повлияят неблагоприятно на специалните защитени зони, въз основа на подходяща оценка на последствията за целите за опазване на обектите.

Мерки за обща защита

 • Настоящата директива също установява общата защита за всички видове диви птици в ЕС. По-специално забранява следното:
  • умишленото убиване или улавяне на диви птици;
  • умишленото повреждане на гнезда и яйца;
  • събирането или запазването на техните яйца;
  • умишленото обезпокояване, което излага на риск опазването; и
  • държането на птици, чийто лов е забранен.
 • Изключения от горните правила са възможни при определени условия.

Лов на птици

 • Някои видове, чийто брой позволява, изброени в приложение II, могат да бъдат ловувани, ако се спазват определени принципи:
  • взетият предвид брой на птиците не трябва да застрашава задоволителните нива на популацията и да се гарантира разумно използване;
  • видовете не трябва да бъдат обект на лов по време на размножителния период и периода на отглеждане;
  • мигриращите видове не трябва да се ловуват при завръщането им за отглеждане на поколение; и
  • забраняват се методите за широкомащабно или неселективно убиване.
 • Изключения от горните правила са възможни при определени условия.

Изследвания

Държавите от ЕС трябва да насърчават научните изследвания за целите на управлението, защитата и разумното използване (напр. за установяването на национални списъци с видове, застрашени от унищожение) на диви птици в Европа.

Докладване

 • Регламент (ЕС) 2019/1010, който се прилага от 26 юни 2019 г., изисква от държавите от ЕС да подават доклад до Европейската комисия на всеки 6 години за мерките, които са взели, за да приложат Директива 2009/147/ЕО, и основните им въздействия.
 • Този доклад трябва да бъде направен достъпен за обществеността и да включва, по-специално:
  • информацията относно статуса и насоките за дивите птици, защитени от настоящата директива;
  • заплахите и натиска върху тях;
  • мерките за опазване, взети за тях; и
  • приноса на мрежата на специалните защитени зони за целите на директивата.
 • Комисията определя формата на доклада чрез актове за изпълнение.
 • На всеки 6 години Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околната среда, подготвя и публикува обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, която тя е получила от държавите от ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 15 февруари 2010 г.. Директива 2009/147/ЕО кодифицира и заменя Директива 79/409/ЕИО и нейните последващи изменения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Местообитание: природна област или вид околна среда, в която обикновено живее определен вид животно или растение.
Биотоп: област с еднакви условия на околната среда, осигуряваща жизнено пространство за определен набор от животни и растения.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия) (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7—25)

Последващите изменения на Директива 2009/147/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (OВ L 170, 25.6.2019 г., стр. 115—127)

последно актуализация 28.05.2020

Top