EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Закон на ЕС за управление на отпадъците

Закон на ЕС за управление на отпадъците

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2008/98/EО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Директивата установява правна рамка за третирането на отпадъци в ЕС.
 • Рамката е предназначена за защита на околната среда и човешкото здраве, като подчертава значението на правилното управление на отпадъците, методите за оползотворяване и рециклиране, за да се намали въздействието върху ресурсите и да се подобри тяхното използване.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива 2008/98/EО

 • С директивата се установява йерархия на отпадъците:
  • предотвратяване;
  • повторно използване;
  • рециклиране;
  • възстановяване за други цели, напр. за получаване на енергия; и
  • обезвреждане.
 • Тя затвърждава „принципа замърсителят плаща“, следователно разходите за управление на отпадъците се понасят от първоначалния причинител на отпадъците.
 • Тя въвежда понятието „разширена отговорност на производителя“.
 • В директивата се прави разграничение между отпадъци и странични продукти*.
 • Управлението на отпадъците се извършва без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните, без да се предизвиква неудобство чрез шум или миризми и без да се причиняват вреди на природната среда или местата, които са обект на специален интерес.
 • Производителите или притежателите на отпадъци трябва да ги обработват сами или да ги предадат на официално признат оператор. И двете изискват разрешение и периодични проверки.
 • Компетентните национални органи трябва да създадат планове за управление на отпадъците и програми за предотвратяване образуването на отпадъци.
 • Специални условия се прилагат за опасните отпадъци, отработени масла и биологични отпадъци.
 • С директивата се въвеждат цели за рециклиране и възстановяване, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. за битовите отпадъци (50 %) и за отпадъците от строителство и събаряне (70 %).
 • В обхвата на директивата не са включени някои видове отпадъци, като: радиоактивни елементи, извадени от употреба експлозиви, фекална материя, отпадъчни води и трупове на животни.

Директива (ЕС) 2018/851 за изменение

 • Като част от пакет от мерки в областта на кръговата икономика Директива (ЕС) 2018/851 изменя Директива 2008/98/ЕО.
 • С нея се определят минимални оперативни изисквания за схемите за разширена отговорност на производителите*. Те могат също така да включват организационна отговорност и отговорност за принос за предотвратяване на отпадъците, както и за повторната употреба и рециклируемост на продуктите.
 • Директивата засилва правилата за предотвратяване на отпадъците. По отношение на генерирането на отпадъци държавите от ЕС трябва да предприемат мерки за:
  • подпомагане на устойчиви модели на производство и потребление;
  • насърчаване на проектирането, производството и използването на продукти, които са ефективни по отношение на ресурсите, трайни, ремонтируеми, могат да се използват повторно и да бъдат модернизирани;
  • целеви продукти, съдържащи суровини от изключителна важност, за да се предотврати превръщането им в отпадъци;
  • насърчаване на наличието на резервни части, ръководства с инструкции, техническа информация или други средства, позволяващи ремонта и повторната употреба на продуктите, без да се нарушават качеството и безопасността им;
  • намаляване на генерирането на хранителни отпадъци като принос към целта за устойчиво развитие на ООН за намаляване с 50 % на глобалните хранителни отпадъци на глава от населението на ниво търговия на дребно и потребители, както и намаляване на загубите на храни по веригите на производство и доставки до 2030 г.;
  • насърчаване на намаляването на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите;
  • прекратяване на генерирането на морски отпадъци.
 • С директивата се определят и нови цели за рециклиране на битови отпадъци: до 2025 г. ще трябва да се рециклират най-малко 55 % от теглото на битовите отпадъци. Тази цел ще се увеличи на 60 % до 2030 г. и 65 % до 2035 г.
 • Държавите от ЕС трябва:
  • до 1 януари 2025 г. да установят разделно събиране на текстил и опасни отпадъци, генерирани от домакинствата;
  • да гарантират, че до 31 декември 2023 г. биологичните отпадъци се събират отделно или се рециклират при източника (напр. чрез компостиране).
 • Директивата също така подчертава примери за стимули за прилагане на йерархията на отпадъците, напр. такси за депа и изгаряне и схеми за плащане при хвърляне.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

 • Директива 2008/98/ЕО трябваше да бъде въведена в законодателствата на държавите от ЕС до 12 декември 2010 г.
 • Директива (EC) 2018/851 за изменение трябваше да се въведе в законодателството на държавите от ЕС до 5 юли 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Образуването на отпадъци беше неизбежен и нежелан страничен продукт на икономическата активност и растеж. С помощта на съвременните технологии и внимателното управление този цикличен кръг може да се разруши.
 • За допълнителна информация вижте:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Страничен продукт: вещество или предмет, получени в резултат на производствен процес, чиято основна цел не е производството на това вещество или предмет. В директивата се определят условията, при които такова вещество или предмет не трябва да се разглежда като отпадък.
Схеми за разширена отговорност на производителите: набор от мерки, предприети от държавите от ЕС, за да се гарантира, че производителите на продукти носят финансова отговорност или финансова и организационна отговорност за управлението на етапа на отпадъците от жизнения цикъл на продукта.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3—30)

Последващите изменения на Директива 2008/98/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1004 на Комисията от 7 юни 2019 година за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни относно отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение за изпълнение C(2012) 2384 на Комисията (OВ L 163, 20.6.2019 г., стр. 66—100)

Директива (EС) 2015/1127 от 10 юли 2015 година за изменение на приложение II към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 184, 11.7.2015 г., стр. 13—15).

Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (OВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3—24)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 22.06.2020

Top