Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Защита на работниците от експозиция на биологични агенти

Защита на работниците от експозиция на биологични агенти

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2000/54/ЕО — защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата определя правила, свързани с оценката и ограничаването на риска за здравето и безопасността на работниците, ако експозицията на биологични агенти не може да бъде избегната.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Настоящата директива защитава здравето и безопасността на работниците, изложени на биологични агенти* (напр. микроорганизми* или клетъчни култури*), докато вършат работата си.

Биологичните агенти са класирани в четири групи, в зависимост от риска от възникване на инфекция:

 • група 1 включва агенти, които вероятно няма да причинят заболяване у хората;
 • група 2 включва агенти, които могат да причинят заболяване у хората, но не е вероятно да се разпространят в обществото, и за които съществува ефективно лечение;
 • група 3 включва агенти, които могат да причиняват заболявания у хората и може да се разпространяват сред обществото, но е възможна ефективна профилактика или лечение;
 • група 4 включва агенти, които могат да причинят тежки заболявания у хората. Те представляват висок риск от разпространение на заболяването сред обществото, за което не съществува ефективно лечение.

Оценка на риска

Трябва да се извършва оценка на риска за всички професионални дейности, при които работниците може да бъдат експонирани на биологични агенти. Трябва да се определят видът, степента и продължителността на експониране, за да се планират превантивни мерки.

Работодателят трябва да участва в редовните оценки на риска.

Задължения на работодателите

Ако дейността позволява, работодателят трябва да замести вредните агенти с такива, които не са опасни или са по-малко опасни, предвид условията на употреба и научните познания за тях.

Освен това, ако съществува риск за безопасността или здравето на работниците, работодателят полага усилия този риск да бъде намален и сведен до достатъчно ниско равнище. Работодателят може:

 • да ограничи до минимум броя на работниците, които са експонирани;
 • да контролира изпускането на агенти на работното място, като използва технически процедури;
 • да организира колективни и/или индивидуални мерки за защита;
 • да предотврати или намали случайното попадане на агенти извън работното място, като използва хигиенни мерки;
 • да постави предупреждаващи за риска знаци;
 • да разработи планове за действие в случай на авария;
 • да осигурява събирането, складирането и унищожаването на отпадъците;
 • да осигури средства за безопасно манипулиране и пренасяне на биологичните агенти.

Работодателят е задължен да поддържа списък с работниците, изложени на агенти от група 3 и/или 4. Този списък може да се съхранява до 40 години в някои случаи. Освен това работодателя трябва да информира компетентния национален орган, когато биологични агенти от група 2, 3 или 4 се използват за пръв път.

И накрая, работодателят трябва да се погрижи работниците и/или техните представители да бъдат достатъчно добре информирани и обучени по отношение на:

 • потенциалните рискове за здравето;
 • мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на експонирането на биологични агенти;
 • хигиенните правила;
 • използването на специалното работно облекло и личните предпазни средства;
 • мерките, които трябва да се предприемат в случай на инцидент.

В случай на авария или инцидент работодателят трябва да информира работниците и/или представителите им възможно най-бързо за причините, рисковете и мерките, които трябва да се предприемат.

Медицинско наблюдение

Държавите от ЕС трябва да определят механизми за провеждане на медицинското наблюдение над работниците, преди и след експозиция на биологични агенти.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 6 ноември 2000 г. Тя представлява кодифициране на Директива 90/679/ЕИО относно рисковете, свързани с експозицията на работници на биологични агенти, която тя отменя.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Биологични агенти: микроорганизмите, в това число и генетично изменените микроорганизми, клетъчните култури и ендопаразитите у човека, които могат да причинят инфекция, алергия или интоксикация.

Микроорганизъм: микробиологична единица, клетъчна или неклетъчна, способна да се размножава или да пренася генетичен материал.

Клетъчна култура: ин витро растежът на клетките, произлизащи от многоклетъчни организми.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2000/54/EC на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21—45)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8)

Последващите изменения на Директива 89/391/EИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 година за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU (ОВ L 134, 1.6.2010 г., стр. 66—72)

последно актуализация 05.12.2016

Top