EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.)

Европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Резолюция относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕЗОЛЮЦИЯТА?

В нея се определя обновена рамка за подобрено сътрудничество между държавите от ЕС по въпросите на младежта за периода 2010—2018 г. Тя е продължение на първата рамка, приета през 2002 г. за периода 2002—2009 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основната цел на тази обновена рамка, или „Стратегията на ЕС за младежта“, е подобряване на ефикасността на сътрудничеството и предприетите вече действия и осигуряване на по-големи ползи за младите хора в ЕС.

Тази стратегия има 2 основни цели:

 • създаване на повече равни възможности за младите хора в областта на образованието и на пазара на труда,
 • насърчаване на младите хора да участват активно в обществото.

Тези цели следва да бъдат постигнати чрез насърчаване на диалог между младежта и хората, отговорни за разработването на политики, с оглед повишаване на активното гражданско участие, постигане на социално приобщаване и гарантиране на включването на младите хора в процеса на разработване на политики в ЕС.

Във връзка с това се насърчава предприемането на специфични инициативи, насочени към младите хора, и инициативи за интегриране в 8 конкретни области:

 • образование и обучение,
 • заетост и предприемачество,
 • здравеопазване и благосъстояние,
 • участие на младите хора в демократичния процес в ЕС и в обществото в рамките на един специфичен структуриран диалог в ЕС,
 • доброволчески дейности,
 • социално приобщаване,
 • младите хора и светът с действия за подпомагане на младите хора да се включат в процеси извън ЕС или да станат по-активни в области, като изменение на климата, международно сътрудничество и правата на човека,
 • творчество и култура.

Ролята на държавите от ЕС и Комисията

Резолюцията призовава Европейската комисия и държавите от ЕС да приемат мерки, допринасящи за постигане на целите на стратегията за младежта. Действията в тези области трябва да бъдат изпълнявани чрез отворен метод на координация, който изисква политически ангажимент от страна на държавите от ЕС и конкретни методи на работа.

Основните инструментите за изпълнение на Стратегията на ЕС за младежта са:

 • взаимно учене между държавите от ЕС,
 • акцент върху обективни фактори,
 • наблюдение и докладване,
 • диалог с младежта, и
 • привличане на средства от програмите на ЕС, като програма „Еразъм+“.

Стратегията на ЕС за младежта също така насърчава надлежно отчитане на въпросите на младежта в други области на политиката, които оказват влияние върху живота на младите хора: младежката заетост (включително схемата Гаранция за младежта) и социалното приобщаване (платформата на ЕС срещу бедността и социалното изключване) са типични примери за такива политики.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Резолюция на Съвета от 27 ноември 2009 година относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) (OВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1—11)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно европейски работен план за младежта за периода 2016—2018 г. (OВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 1—9)

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 20 май 2014 г. относно прегледа на процеса на структурирания диалог, включително социалното приобщаване на младите хора (ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 1—4)

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 20 май 2014 г. относно европейски работен план за младежта за периода 2014—2015 г. (ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 5—11)

последно актуализация 23.11.2017

Top