EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Презгранични плащания в евро

Презгранични плащания в евро

Целта на единната зона за плащания в евро (SEPA) е да се гарантира, че извършването на електронни плащания в рамките на цялата еврозона е толкова лесно, колкото е извършването на плащания в брой и няма допълнителни такси при извършването на електронни плащания в евро в друга държава от Европейския съюз (ЕС).

АКТ

Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001.

ОБОБЩЕНИЕ

Целта на единната зона за плащания в евро (SEPA) е да се гарантира, че извършването на електронни плащания в рамките на цялата еврозона е толкова лесно, колкото е извършването на плащания в брой и няма допълнителни такси при извършването на електронни плащания в евро в друга държава от Европейския съюз (ЕС).

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Съгласно правилата банките трябва да налагат едни и същи такси за презграничните електронни платежни операции в евро, извършени между две европейски държави, и за съответните електронни платежни операции* в евро, извършени в рамките на една и съща европейска държава.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Електронните платежни операции включват кредитни преводи, директни дебити, тегления от банкови автомати, плащания с дебитни и кредитни карти, както и парични преводи.

Въпросните плащания трябва да бъдат извършени в евро или в националната валута на държавите от ЕС, които желаят да прилагат регламента. Съответно, по искане на Швеция, принципът на равни такси се прилага също и за плащания, извършвани в шведски крони.

На практика банките трябва да предоставят на клиентите си международен номер на банкова сметка (IBAN), който да се използва при извършване на презгранични електронни платежни операции. Банките също така трябва да им предоставят банков идентификационен код (BIC). Така цената на тези преводи е не по-голяма от тази на преводите, извършвани в рамките на една и съща държава.

Спазване на задълженията

Ако дадена банка не спазва правилата относно таксите, нейните клиенти или всяка заинтересована страна могат да подадат жалба до националния орган.

С цел гарантиране на уреждането на споровете между банките и клиентите, ЕС трябва да установи ефективни процедури за извънсъдебно разглеждане на жалби и разрешаване на спорове. В случай на нарушения се налагат санкции.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 1 ноември 2009 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Съответни плащания: плащания със сходни характеристики, като например едни и същи суми, начини на плащане - например чрез ATM (банков автомат), онлайн и др., или използван платежен инструмент - карти, чекове, директни дебити или кредитни преводи.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 924/2009

1.11.2009 г.

-

OВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11-18

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 260/2012

31.3.2012 г.

-

OВ L 94, 30.03.2012 г., стр. 22-37

Регламент (ЕС) № 248/2014

21.3.2014 г.

-

OВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 1-3

Последна актуализация: 19.06.2015

Top