EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Безопасност на труда - ръчна обработка на товари

Безопасност на труда — ръчна обработка на товари

Целта на директивата е да се гарантира, че работниците в Европейския съюз (ЕС) са защитени от опасностите, свързани с ръчната обработка на товари*.

АКТ

Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 година относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (Четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ОБОБЩЕНИЕ

Целта на директивата е да се гарантира, че работниците в Европейския съюз (ЕС) са защитени от опасностите, свързани с ръчната обработка на товари*.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата определя изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Работодателите трябва да направят всичко, което може да се направи, за да се избегне необходимостта от ръчна обработка на товари от страна на работниците.

Когато ръчната обработка на товари не може да се избегне, работодателят трябва да промени начина на организация на работата или да осигури на работниците средства за намаляване на опасността, като:

 • организира работните места така, че тази обработка да е възможно най-безопасна;
 • оценява, по възможност предварително, условията за здравословен и безопасен труд на съответната работа и по-конкретно проучва характеристиките на товарите;
 • осигури мерки за избягване или намаляване на риска конкретно от нараняване на гърба, като предприема подходящи мерки и като има предвид характеристиките на работната среда и дейността;
 • гарантира, че работниците получават информация за теглото и разпределението на теглото на даден товар; и
 • гарантира, че работниците получават подходящо обучение, консултация и информация за правилна работа с товари и за евентуално съществуващите рискове.

Има опасност от нараняване на гърба, ако товарът е:

 • твърде тежък или твърде голям;
 • труден за носене или хващане;
 • нестабилен или съдържанието му има вероятност да се размести;
 • поставен по начин, който изисква той да бъде манипулиран на разстояние от опаковката му или чрез навеждане, или извъртане на опаковката;
 • има вероятност да доведе до нараняване, особено при сблъсък.

Физическото усилие може да представлява опасност от нараняване, ако:

 • е съпроводено с твърде голямо напрежение;
 • се постига единствено с извъртане на опаковката на товара;
 • има вероятност да доведе до внезапно движение на товара; или
 • се извършва, когато тялото е в нестабилна поза.

Работната среда може да увеличи опасността, ако:

 • няма достатъчно пространство за извършване на дейността;
 • подът е неравен или нестабилен или хлъзгав;
 • условията не позволяват обработка на товарите от безопасна височина или при добра стойка на работника; или
 • температурата, влажността или вентилацията са неподходящи.

Дейността може да представлява опасност, ако включва:

 • твърде продължително физическо усилие, в което по-специално е включен гръбначният стълб;
 • недостатъчен период за почивка или за възстановяване;
 • прекалено големи разстояния за вдигане, сваляне или носене; и
 • работно темпо, наложено от процес, който не може да бъде променен от работника.

Работникът може да е изложен на опасност, ако той/тя:

 • е физически непригоден/на да извършва съответната задача;
 • носи неподходящо облекло; или
 • няма достатъчни или подходящи знания или обучение.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Ръчна обработка на товари: по смисъла на настоящата директива всякакъв вид транспортиране или поддържане на товар, включително вдигане, сваляне, бутане, теглене, носене или преместване на товар, което предполага опасност конкретно от нараняване на гърба.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 12 юни 1990 г.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 90/269/EИО

12.6.1990 г.

31.12.1992 г.

OВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 9-13

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

OВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21-24

последно актуализация 24.09.2015

Top