EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Система за признаване на професионалните квалификации

Система за признаване на професионалните квалификации

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • С нея се въвежда система за взаимно признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз (ЕС), която също може да се разшири, с определени адаптации, за другите държави от Европейското икономическо пространство / Европейската асоциация за свободна търговия (ЕИП/ЕАСТ) и Швейцария.
 • Нейната цел е да се осигури достъп до пазарите на труда за специалисти в други държави членки на ЕС, допълнително да се улесни предоставянето на трансгранични услуги и да се опростят административните процедури.
 • С директивата бяха въведени взаимна оценка на националните професионални разпоредби и действия за засилване на прозрачността (т.е. преглед на ограниченията за влизане в професиите и оценка на необходимостта от тях).
 • Освен това директивата съдържа непрекъснати задължения за прозрачност, изискващи от всички държави членки да докладват за професиите, които регулират, и да съобщават на Европейската комисия причините, поради които съществуващите или новите изисквания отговарят на принципите на недискриминация и пропорционалност.
 • Тя се прилага за всички граждани на ЕС, държавите от ЕИП/ЕАСТ и Швейцария, които желаят да упражняват регламентирана професия като самостоятелно заети лица или наети лица, в държава, различна от тази, в която са получили професионалните си квалификации.
 • Комисията публикува интерактивна карта на регламентираните професии в ЕС. Това са професии, за които достъпът или правото за упражняване зависи от притежаването на специфични квалификации. Те също така включват професии, за които използването на конкретна титла е обект на закрила, като например експерт-счетоводители и сертифицирани счетоводители в Ирландия.
 • Директивата не се прилага по отношение на професиите, обхванати от специфични директиви, като например Директива 2006/43/ЕО относно одиторите, изпълняващи законоустановени дейности. Що се отнася до адвокатите, техните квалификации са обхванати от Директива 2005/36/ЕО, но те също се възползват от две специални директиви (Директива 77/249/ЕИО и Директива 98/5/ЕО), с които се въвеждат допълнителни начини с цел предоставяне от адвокатите на трансгранични услуги, временно или чрез установяването им за постоянно в други държави членки.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Временна мобилност

 • Специалисти могат да предоставят своите услуги в друга държава членка на временна или периодична база от мястото на установяване в родната си страна.
 • Държавата по местоназначение може да поиска предварителна декларация, но не е необходимо специалистите да преминават през процедурите за признаване.
 • Това не се отнася за професии, които имат отношение към общественото здраве и безопасност, за които държавите членки могат да изискват предварително признаване на тяхната квалификация съгласно член 7, параграф 4 от директивата.

Постоянно място на стопанска дейност

В директивата се предвиждат три системи за признаване на квалификациите:

 • 1.

  автоматично признаване за професии, чиито минимални условия за обучение са хармонизирани до определена степен на равнището на ЕС: лекари, медицински сестри с общ профил, стоматолози, ветеринарни лекари, акушерки, фармацевти и архитекти;

 • 2.

  автоматично признаване за определени професии въз основа на професионалния опит: специалисти в сферата на занаятите, търговията и промишлеността;

 • 3.

  общата система за горепосочените професии, които не са обхванати от системата за автоматично признаване, се основава на принципа на взаимно признаване на квалификациите.

Общата система се прилага също така и за другите регламентирани професии, достъпът до които се предоставя на всяко лице, което може да докаже, че той или тя са напълно квалифицирани в родната си държава.

Въпреки това, ако властите на държавата домакин открият значителни разлики между обучението, придобито в държавата на произход на лицето и изискваните за същата дейност в държавата му, те могат да му предложат да избере период на приспособяване или изпит за правоспособност. Професионалният опит на кандидата трябва да се вземе предвид при обмисляне на налагането и степента на такива мерки за обезщетение.

Частичен достъп

 • С директива се въвежда принципът на частичен достъп до професия, когато дейностите, обхванати от регулирана професия, се различават в отделните държави.
 • Това може да бъде полезно за специалисти, работещи в действителен сектор на икономиката, който не съществува като самостоятелна професия в държавата членка, в която те желаят да се преместят.

Проверки на езиковите познания

 • Директивата позволява само на приемащите държави да извършват систематични проверки на езиковите познания за професии, които имат отношение към безопасността на пациентите.
 • Проверките на езиковите познания следва да се извършват само след като приемащата държава признае квалификацията, следва да бъдат ограничени до владеенето на един официален или административен език на приемащата държава и да бъдат пропорционални на професията, която ще се упражнява.

Европейска професионална карта

 • В директивата, изменена с Директива 2013/55/ЕС, се предвижда възможността за създаване на европейска професионална карта (ЕПК) за избрани професии. Това позволява на специалистите да получат признаване на квалификациите си по-лесно и по-бързо посредством стандартизирана електронна процедура. Картата е основана на използването на Информационната система за вътрешния пазар и се издава под формата на електронен сертификат.
 • ЕПК вече е реализирана в първата вълна за медицински сестри с общ профил, физиотерапевти, фармацевти, планински водачи и агенти на недвижими имоти.

Достъп до онлайн информация и процедури

 • Държавите членки трябва да предоставят достъп до цялата информация относно признаването на квалификациите за всички регулирани професии чрез единни звена за контакт.
 • Специалистите следва да могат да изпълняват процедурите и формалностите, обхванати от директивата, онлайн чрез единното звено за контакт или компетентните органи, които отговарят за професията.
 • Центрове за помощ във всяка държава членка трябва да предоставят консултации и помощ за отделни случаи.

Актове за изпълнение и делегирани актове

През 2015 г. Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983, с който се определят процедурите за:

 • издаване на ЕПК; и
 • прилагане на механизъм за предупреждение, въведен с Директива 2005/36/ЕО, който гарантира, че пациентите и потребителите от ЕС са защитени по подходящ начин от специалисти, на които е наложена забрана или ограничение да упражняват професията в някоя от държавите, или са използвали фалшифицирани дипломи за заявлението си за признаване на квалификациите им.

През 2020 г. Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1190 за коригиране на Регламент (ЕС) 2015/983 и изясняване, че компетентният орган на държавата членка по произход решава дали да удължи временните ЕПК, издадени след предварителната проверка на квалификациите съгласно член 7, параграф 4 от директивата.

Освен това Комисията прие делегирани решения за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО и актуализиране на списъка с доказателства за автоматично признати официални квалификации и курсове за обучение.

През 2019 г. с Делегиран регламент (ЕС) 2019/907 за установяване на общ изпит в обучението на инструктори по ски беше създадена допълнителна и доброволна схема за автоматично признаване на инструктори по ски в целия ЕС. Инструкторите по ски, които не са обхванати от общия изпит в обучението, все пак се възползват от общата система за взаимно признаване на квалификациите, определена в директивата.

Пандемията от COVID-19

След избухването на пандемията от COVID-19 и след въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата Комисията прие съобщение, съдържащо насоки относно спешната помощ от ЕС при трансгранично здравно сътрудничество във връзка с кризата с COVID-19.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

 • Директива 2005/36/EO трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 20 октомври 2007 г.
 • Директива 2013/55/EС трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 18 януари 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тъй като населението в трудоспособна възраст намалява в много държави членки, търсенето на висококвалифицирани лица вероятно ще се увеличи, така че тяхната квалификация трябва да се признава в целия ЕС по бърз, опростен и надежден начин.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22—142).

Последващите изменения на Директива 2005/36/EО са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 година относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 27—42).

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1190 на Комисията от 11 август 2020 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 262, 12.8.2020 г., стр. 4—5).

Съобщение на Комисията — Насоки относно спешната помощ от ЕС при трансгранично здравно сътрудничество във връзка с кризата с COVID-19 (OВ C 111 I, 3.4.2020 г., стр. 1—5).

Делегиран регламент (ЕС) 2019/907 на Комисията от 14 март 2019 година за установяване на общ изпит в обучението за ски учители съгласно член 49б от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OВ L 145, 4.6.2019 г., стр. 7—18).

Вж. консолидираната версия.

Решение 2007/172/ЕО на Комисията от 19 март 2007 година за създаване на група от координатори за признаване на професионални квалификации (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 38—39).

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36—43).

Вж. консолидираната версия.

Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17—18).

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 10.08.2022

Top