Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Система за признаване на професионалните квалификации

Система за признаване на професионалните квалификации

Директивата въвежда система за признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз (ЕС), която също може да се разшири, при определени условия, за другите страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария. Тя има за цел да направи пазарите на труда по-гъвкави, допълнително да либерализира услугите, да насърчи автоматичното признаване на квалификациите и да опрости административните процедури.

АКТ

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации

ОБОБЩЕНИЕ

Директивата въвежда система за признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз (ЕС), която също може да се разшири, при определени условия, за другите страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария. Тя има за цел да направи пазарите на труда по-гъвкави, допълнително да либерализира услугите, да насърчи автоматичното признаване на квалификациите и да опрости административните процедури.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Директивата установява правила относно взаимното признаване на професионалните квалификации между ЕС, страните от ЕИП извън ЕС и Швейцария.
 • Тя въведе взаимна оценка на националните професионални регламенти и упражняване на прозрачност (т.е. пресяване на ограниченията за влизане на професиите и анализиране на необходимостта от тях).
 • Тя се прилага за всички граждани на ЕС, страните извън ЕС от ЕИП и Швейцария, които желаят да упражняват регламентирана професия като самостоятелно заети лица или наети лица, в страна, различна от тази, в която са получили професионалните си квалификации.
 • Европейската комисия публикува интерактивна карта на регламентираните професии в Европа. Това са професии, за които достъпът или правото за упражняване, е условен след получаването на специфични квалификации. Те също така включват професии, за които използването на конкретна титла е обект на закрила, като например Chartered Engineer в Обединеното кралство (1).
 • Тя не се прилага по отношение на въпросите, обхванати от специфични директиви, като например Директива 2006/43/ЕО относно одиторите, изпълняващи законоустановени дейности. Друг пример се отнася до адвокатите. Докато техните квалификации са обхванати от Директива 2005/36/ЕО, те също се възползват от две специални директиви (77/249/ЕИО и 98/5/ЕО), с които се въвеждат допълнителни начини с цел предоставяне от тях трансгранични услуги, временно или чрез установяването им за постоянно в други държави от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Временна мобилност

Ако професионалисти искат да предоставят своите услуги в друга държава от ЕС на временна основа, по принцип, те могат да го направят на базата на тяхното установяване (т.е. правото им да практикуват) в собствената си държава. Държавата на местоназначението може да изиска от тях предварителна декларация, но те не трябва да преминават през процедурите за признаване. Това не се прилага за професиите, които имат отражение върху общественото здраве и безопасността, за които държавите от ЕС могат да изискват предварително признаване на квалификацията им.

Постоянно място на стопанска дейност

Директивата предвижда три системи за разпознаване на квалификациите:

 • 1.

  Автоматично разпознаване за професии, чиито минимални условия за обучение са хармонизирани на европейско равнище: лекари, медицински сестри с общ профил, стоматолози, ветеринарни хирурзи, акушерки, фармацевти и архитекти.

 • 2.

  Автоматично разпознаване на определени професии: специалисти в областта на занаятите, търговията и промишлеността могат да поискат автоматично признаване на техните квалификации на базата на техния професионален опит.

 • 3.

  Общата система за гореспоменатите професии, които не отговарят на условията за режима на автоматично признаване, се основава на принципа на взаимно признаване на квалификациите. Същото важи и за другите регламентирани професии, достъпът до които се предоставя на всяко лице, което може да докаже, че той или тя, е напълно квалифицирано в родната си държава. Въпреки това, ако властите на държавата домакин открият значителни разлики между обучението, придобито в държавата на произход и изискваните за същата дейност в държавата им, те могат да изискат индивида да премине период на приспособяване или изпит за правоспособност, по принцип по избор на лицето.

Европейска професионална карта (ЕПК)

Директивата е изменена с Директива 2013/55/ЕС (приложима за държавите от ЕС, считано от 18 януари 2016 г.), с която се предвижда създаването на европейска професионална карта. Това ще позволи на заинтересованите граждани да получат признаване на квалификацията си по-лесно и по-бързо посредством стандартизирана електронна процедура. Картата ще се основава на използването на Информационната система за вътрешния пазар (IMI) и ще се издава под формата на електронен сертификат. ЕПК ще се реализира в първата вълна на медицински сестри с общ профил, физиотерапевти, фармацевти, планински водачи и агенти на недвижими имоти.

Директивата от 2013 също така дава възможност на всички граждани, които търсят признаване на професионалната си квалификация, да са в състояние да направят това чрез една единствена точка за контакт.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА И КОЛКО Е ДЪЛЪГ СРОКЪТ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕТО Ѝ?

Директива 2005/36/ЕО влезе в сила на 20 октомври 2005 г. и трябваше да бъде транспонирана до 20 октомври 2007 г. С последните изменения, въведени с Директива 2013/55/ЕС, влязла в сила на 17 януари 2014 г., срокът за транспониране е до 18 януари 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тъй като населението в трудоспособна възраст е разпределено в много държави от ЕС, търсенето на висококвалифицирани лица вероятно ще се увеличи и се предвижда да нарасне до повече от 16 млн. работни места до 2020 г. Това изисква квалификациите им да се признават в целия ЕС бързо, лесно и надеждно.

За допълнителна информация, вж. уебсайта на Европейската комисия за автоматичното признаване.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2005/36/EО

20.10.2005 г.

20.10.2007 г.

OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22-142

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2006/100/EО

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 141-237

Регламент (ЕО) № 1430/2007

26.12.2007 г.

-

OВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 3-11

Регламент (ЕО) № 755/2008

21.8.2008 г.

-

OВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 10-12

Регламент (ЕО) № 279/2009

27.4.2009 г.

-

OВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 11-12

Регламент (ЕС) № 213/2011

24.3.2011 г.

-

OВ L 59, 4.3.2011 г., стр. 4-7

Регламент (ЕС) № 623/2012

1.8.2012 г.

-

OВ L 180, 12.7.2012 г., стр. 9-11

Директива 2013/25/ЕС

1.7.2013 г.

1.7.2013 г.

ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 368-375

Директива 2013/55/ЕС

17.1.2014 г.

18.1.2016 г.

ОВ L 354, 28.12.2013, стр. 132-170

Последващите изменения и допълнения на Директива 2005/36/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17-18)

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36-43)

Решение 2007/172/ЕО на Комисията от 19 март 2007 година за създаване на група от координатори за признаване на професионални квалификации (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 38-39)

последно актуализация 17.08.2015(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top