EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Директива за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD)

Директива за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2010/13/ЕС за аудиовизуалните медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Нейната цел е да се установи и осигури правилното функциониране на единен пазар на Европейския съюз за аудиовизуални медийни услуги*, като същевременно се допринесе за културното разнообразие и осигуряването на подходящо ниво на защита на потребителите и децата.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата на ЕС за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD) урежда координирането в целия ЕС на националното законодателство в областта на всички аудиовизуални медии, както за традиционните телевизионни излъчвания, така и за аудиовизуалните медийни услуги* по заявка.

Директива (EC) 2018/1808 изменя и актуализира AVMSD като част от стратегията за единен цифров пазар с цел:

 • разширяване на определени аудиовизуални правила за платформите за споделяне на видеоклипове, както и за аудиовизуалното съдържание, споделяно на някои услуги за социални медии;
 • въвеждане на гъвкавост по отношение на ограниченията, приложими за телевизията;
 • засилване на стимулирането на европейско съдържание;
 • защита на децата и по-ефективно справяне с изказванията, подбуждащи към омраза;
 • засилване на независимостта на националните регулаторни органи.

Държавите от ЕС трябва да гарантират свобода на приемане и да не ограничават аудиовизуалните медийни предавания от други държави членки. Държавите могат да прилагат по-стриктни правила от посочените в настоящата директива при определени обстоятелства и съгласно специфични процедури. Националните органи трябва да насърчават съвместното и самостоятелното регулиране чрез национални кодекси за поведение.

Реклама

Аудиовизуалната реклама трябва да бъде лесно разпознаваема като такава и не трябва да:

 • използва техники, действащи на подсъзнанието;
 • накърнява уважението към човешкото достойнство;
 • включва или насърчава дискриминация;
 • насърчава поведение, което вредно за здравето или безопасността;
 • насърчава поведение, което е вредно за опазването на околната среда.

Забранената аудиовизуална реклама включва:

 • реклама на цигари и алкохол, включително електронни цигари и контейнери за пълнене;
 • реклама на алкохол, насочена конкретно към непълнолетните или насърчаваща неумерена консумация, наред с редица ограничения;
 • реклама на лекарства и лечение с рецепта;
 • реклама, използваща неопитността или доверчивостта на децата и доверието към възрастните или неоснователно показване на непълнолетни лица в опасни ситуации.

Допълнителните изисквания обхващат спонсорството и позиционирането на продукти, а радио- и телевизионните разпространители разполагат с по-голяма гъвкавост за рекламно време, с нов лимит от 20% в периода между 6:00 и 18:00 ч. и периода между 18:00 и 24:00 ч.

Защита на децата

Държавите от ЕС трябва да предприемат действия, за да гарантират, че предавания, които биха могли да „увредят физическото, психическото или моралното развитие на непълнолетни лица“, се предоставят само по такъв начин, че обикновено непълнолетните да не ги чуват или виждат, като избират подходящо време за излъчване, инструменти за потвърждаване на възрастта или други технически мерки, пропорционални на потенциалната вреда. Най-вредното съдържание, напр. безвъзмездно насилие и порнография, е обект на най-строги мерки.

Непълнолетните деца се възползват също така и от по-високо ниво на защита в интернет: платформите за споделяне на видеоклипове трябва да въведат мерки за защита на непълнолетните от вредно съдържание.

Освен това в детските предавания е забранено позициониране на продукти. Държавите от ЕС следва да насърчават използването на самостоятелно и съвместно регулиране чрез кодекси за поведение по отношение на неподходящата реклама в детските предавания за храни и напитки, богати на мазнини, сол и захар.

Изказвания, подбуждащи омраза

Аудиовизуалните медийни услуги не трябва да съдържат подбуждане към насилие или омраза, насочени срещу групи или член на група, на базата на дискриминация въз основа на пол, раса, цвят, етнически или социален произход, генетични особености, език, религия или убеждения, политическо или всякакво друго мнение, членство в национално малцинство, собственост, раждане, увреждане, възраст, сексуална ориентация или гражданство, в съответствие с член 21 от Хартата на основните права на ЕС.

Също така е забранена публична провокация към извършване на терористично престъпление.

Достъпност

Доставчиците трябва непрекъснато и прогресивно да правят услугите си по-достъпни за хората с увреждания и за да постигнат това, се насърчават да разработват планове за действие по отношение на достъпността.

Страните на ЕС трябва да определят онлайн звено за контакт за предоставяне на информация и получавания на оплаквания по въпросите на достъпността. Публичната информация за извънредни ситуации, предоставяна чрез аудиовизуални медийни услуги, например при природни бедствия, трябва да бъде достъпна за хората с увреждания.

Споделяне на видеоклипове

Доставчиците на услуги, свързани с платформи за споделяне на видеоклипове* трябва да въведат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от съдържание, което би могло да засегне тяхното физическо, психическо или морално развитие, като и широката общественост от подбуждане към насилие или омраза или публична провокация за извършване на терористично престъпление.

Наред с другото, тези мерки включват:

 • механизми, чрез които потребителите да подават сигнал за несъответстващо съдържание, както и ефективни процедури за жалби на потребители;
 • осигуряване на ефективни мерки и инструменти за медийна грамотност и повишаване на информираността на потребителите за тях.

Доставчиците на услуги, свързани с платформи за споделяне на видеоклипове, имат същите задължения като доставчиците на аудиовизуални услуги по отношение на ограниченията за рекламата и друго съдържание, като се има предвид ограниченият контрол, който могат да упражняват върху рекламата на своите платформи, която не предлагат на пазара, продават или подреждат.

Стимулиране на европейски произведения, създадени от независими продуценти

Доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка трябва да имат най-малко 30% европейски произведения в каталозите си и да осигуряват популяризиране на тези произведения.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Първоначалната Директива за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD) се прилага от 5 май 2010 г. Промените, въведени с Директива (ЕС) 2018/1808 се прилагат от 18 декември 2018 г. и трябва да станат закон в държавите от ЕС до 19 септември 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Аудиовизуална медийна услуга: услуга, която предоставя предавания, под редакционната отговорност на доставчик на медийни услуги, на широката общественост с цел информиране, забавление или образование с помощта на електронни комуникационни мрежи, както чрез телевизионно излъчване, така и по заявка.
Аудиовизуална медийна услуга по заявка: аудиовизуална медийна услуга, предоставяна от доставчик на медийни услуги, за гледане на предавания в момент, избран от потребителя и по негова индивидуална заявка на базата на каталог с предавания, избрани от доставчика на медийни услуги.
Услуга, свързана с платформи за споделяне на видеоклипове: услуга, която предлага предавания, видеоклипове, генерирани от потребители или и двете, за широката публика, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност, с цел информиране, забавление или образование, чрез електронни комуникационни мрежи, и организацията на които се определя от доставчика на платформа за споделяне на видеоклипове, включително чрез използване на автоматични средства или алгоритми, по-специално чрез показване, отбелязване и подреждане в поредица.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1—24)

Последващите изменения на Директива 2010/13/ЕС са включени в първоначалния документ. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6—21)

Вж. консолидираната версия.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегия за цифров единен пазар за Европа (COM(2015) 192 final, 6.5.2015 г.)

Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 391—407)

Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33—50)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 17.05.2019

Top