EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ролята на комитетите във връзка с изпълнителните правомощия на Европейската комисия

Ролята на комитетите във връзка с изпълнителните правомощия на Европейската комисия

Преди да приеме актове за изпълнение, Европейската комисия трябва да се консултира с комитет, съставен от представители на всички държави от ЕС, във връзка с проекта, който тя предлага.

АКТ

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

ОБОБЩЕНИЕ

Преди да приеме актове за изпълнение, Европейската комисия трябва да се консултира с комитет, съставен от представители на всички държави от ЕС, във връзка с проекта, който тя предлага.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

Регламентът установява правилата за контрол от страна на държавите от ЕС върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз). Този контрол се осъществява посредством процедури, известни съгласно жаргона на ЕС като процедури по „комитология“, т.е. Комисията трябва да представи всеки проект на акт за изпълнение на комитети, съставени от представители на държавите от ЕС и председателствани от Комисията.

Според последния доклад на Комисията относно развитията в системата на комитологията има около 300 комитета, които обхващат на практика всички компетентности на ЕС (по-специално селско стопанство, околна среда, транспорт, здравеопазване и потребители и др.). През 2013 г. Комисията прие над 1700 акта за изпълнение.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът определя две процедури за контрол върху упражняването на изпълнителните правомощия на Комисията (предоставени от законодателя):

Процедура по разглеждане: тя се използва основно за: i) мерки от общ характер; ii) мерки в определени области на политиката (напр. в областта на селското стопанство, рибарството, околната среда, здравеопазването, търговията и данъчното облагане).

Актовете за изпълнение на Комисията трябва да получат подкрепата на квалифицирано мнозинство от комитета (система на пропорционално гласуване, при която 16 от 28-те държави от ЕС (1) трябва да гласуват „за“ и тези гласове трябва да представляват най-малко 65 % от населението на ЕС). Ако комитетът даде отрицателно становище, Комисията може да изпрати проекта на акта до апелативен комитет, който да прецени дали следва да се продължи разглеждането или да се измени текстът. Ако след обсъжданията комитетът не даде становище, Комисията може да приеме проекта на акта при определени условия;

Процедура по консултиране: тя се използва обикновено за всички други мерки за изпълнение (напр. отделни мерки в областта на културата). Комисията трябва да отчете в най-пълна степен становището на комитета, което е прието с обикновено мнозинство (мнозинство на гласуващите).

Право на контрол на Европейския парламент и на Съвета: когато основният законодателен акт е приет по обикновената законодателна процедура (най-често използваната процедура за вземане на решения, която обхваща по-голямата част от областите на политиката, и при която Европейският парламент и Съветът имат еднакво влияние), Европейският парламент или Съветът може по всяко време да информира Комисията, че той счита, че предлаганият акт за изпълнение надвишава предоставените ѝ правомощия. При такива случаи Комисията трябва да преразгледа проекта на акта и да вземе решение дали да го запази, измени или оттегли.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТА?

От 1 март 2011 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз дава право на Комисията да приема мерки за изпълнение на даден правен акт, когато са необходими еднакви условия за изпълнение. Основният правен акт трябва изрично да предоставя на Комисията правомощието да приема актове за изпълнение.

Вж. също уебсайта на Европейската комисия по комитология.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 182/2011

1.3.2011 г.

-

OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13-22

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад от Комисията за работата на комитетите през 2013 година (COM(2014) 572 final, 16.9.2014 г.).

последно актуализация 20.01.2015(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top