EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Външна политика и политика на сигурност на равнището на ЕС

Външна политика и политика на сигурност на равнището на ЕС

 

ОБОБЩЕНИЕ

КАК ЕС ПРОВЕЖДА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ?

Посредством своята обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС), която обхваща всички аспекти на външната политика и всички въпроси, свързани със сигурността на ЕС.

ОВППС включва също така обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО), която обхваща отбраната, аспектите на управление на военни и граждански кризи от политиката на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Външната политика и политиката на сигурност на ЕС е обект на конкретни правила и процедури:

Вземане на решения

Европейският съвет (среща на високо равнище на държавните/правителствените ръководители на ЕС, която се провежда най-малко 4 пъти в годината) идентифицира стратегическите интереси на ЕС, определя целите и дефинира общите насоки на ОВППС.

Като взема предвид тези цели и стратегически насоки Съветът на ЕС гласува за действия или позиции, които да бъдат предприети в рамките на ОВППС.

Докато решенията на Съвета на ЕС изискват единодушие, някои аспекти на решения могат да бъдат взимани с гласуване с квалифицирано мнозинство, което означава 55 % от гласовете на държавите от ЕС, представляващи най-малко 65 % от населението на ЕС.

Прилагане

Върховният представител се подпомага от дипломатическия корпус на ЕС, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

Съдът на Европейския съюз няма юрисдикция в областта на ОВППС (член 24 от Договора за Европейския съюз — ДЕС), освен в случаите:

когато се разглежда законността на дадена ограничителна мярка (например санкции), предприета от ЕС срещу отделни индивиди и юридически лица;

когато се наблюдава прилагането на ОВППС от институциите на ЕС.

Финансиране

Държавите от ЕС финансират операции с военни или отбранителни последици.

Останалите оперативни разходи се финансират от общия бюджет на ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОВППС в сегашния ѝ вид, заедно с длъжността на върховния представител и ЕСВД бяха създадени с Договора от Лисабон от 2009 г.

последно актуализация 08.12.2015

Top