EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейската комисия

Европейската комисия

 

РЕЗЮМЕ НА:

член 17 от Договора за Европейския съюз

член 18 от Договора за Европейския съюз

Член 244 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 245 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 246 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 247 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 248 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 249 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 250 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ?

С тях се определят ролята, съставът, правомощията, процедурите за назначаване и функционирането на Европейската комисия, органа на изпълнителната власт на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Роля

1. Предлага ново законодателство — Комисията е единствената институция на ЕС, която официално представя законодателство, което се приема от Европейския парламент и от Съвета.

2. Управлява политиките на ЕС и разпределя финансиране от ЕС — Комисията, заедно със Съвета и Парламента, определя приоритетите за разходите, съставя и изпълнява годишния бюджет.

3. Прилага законодателството на ЕС — заедно със Съда на ЕС Комисията следи за правилното прилагане на законодателството на ЕС във всички държави от ЕС.

4. Представлява ЕС на международно равнище — говори от името на всички държави от ЕС пред международни органи (като например Световната търговска организация — СТО).

Състав

 • Политическото ръководство на Комисията се извършва от 28 комисари. Колегиумът на членовете на Комисията се състои от един комисар от всяка държава от ЕС и включва:
 • Работата на Комисията е организирана в служби, известни като генерални дирекции (ГД), като всяка отговаря за конкретна област на политики.

Председателят

 • Европейският съвет предлага кандидат за председател, като взема предвид резултатите от изборите за Европейски парламент. За да бъде избран, кандидатът трябва да се ползва с подкрепата на мнозинството от членовете на Европейския парламент. Председателят отговаря за:
  • изготвянето на политическите насоки на колегиума на членовете на Комисията;
  • определянето на вътрешната организация на Комисията и за делегирането на отговорности за конкретни области на политики на отделните комисари — тези задачи могат да се преразпределят по време на неговия/нейния мандат;
  • назначаването на заместник-председатели измежду членовете на Комисията, с изключение на ВП/ЗП.
 • Освен това председателят може да помоли даден комисар да напусне поста си без одобрението на колегиума.

Назначаване

 • С общото съгласие на избрания председател Съветът приема списъка на лицата, които предлага за назначаване като членове на Комисията, с изключение на ВП/ЗП.
 • ВП/ЗП се назначава от Европейския съвет в съгласие с председателя на Комисията.
 • Членовете на Комисията се избират според техните общи компетенции и тяхната независимост.
 • Целият колегиум се одобрява с европейски парламентарен вот.

Обобщаваща таблица

Договор за Европейския съюз

17

Роля и състав на Комисията; назначаване и правомощия на председателя на Комисията

Договор за Европейския съюз

18

Назначаване и правомощия на ВП/ЗП

Договор за функционирането на Европейския съюз

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Функциониране на Комисията

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — членове 17 и 18 (OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 26—27)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 4 — Комисия — членове 244, 245, 246, 247, 248, 249 и 250 (OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 155—157)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение на Европейския съвет 2013/272/EС от 22 май 2013 година относно броя на членовете на Европейската комисия (OВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 98)

последно актуализация 11.10.2017

Top