Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски семестър за 2018 г. — Специфични за всяка държава препоръки

Европейски семестър за 2018 г. — Специфични за всяка държава препоръки

 

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръки на Съвета относно Националната програма за реформи за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност или конвергентната програма за 2018 г.

Съобщение на комисията (COM(2018) 400 final) — Европейски семестър за 2018 г. — Специфични за всяка държава препоръки

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ И СЪОБЩЕНИЕТО?

Специфичните за всяка държава препоръки и съобщението:

 • предоставят специализирани консултации на отделни държави от ЕС за това как да се стимулират растежът, разкриването на работни места и инвестициите, като същевременно се поддържат стабилни публични финанси;
 • приканват правителствата от ЕС да използват благоприятната икономическа среда за укрепване на дългосрочния устойчив и приобщаващ растеж;
 • обхващат редица области, включително
  • публични финанси,
  • данъчно облагане,
  • пазара на труда,
  • образование и социални политики,
  • иновации,
  • публична администрация и
  • бизнес средата;
 • придават особено значение на необходимостта от справяне със социалните предизвикателства в светлината на Европейския стълб на социалните права, приет през 2017 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Препоръките на Съвета — които са специфични за всяка държава от ЕС — ги насърчават да се фокусират върху аспекти, които ще служат като основа за устойчив и приобщаващ растеж в дългосрочен план. В някои държави все още има проблеми, произтичащи от финансовата криза през 2008 г., и те трябва да бъдат решени.

Като се има предвид, че икономиката на ЕС като цяло в момента се разраства с най-бързи темпове след кризата, както и че се възстановяват нивата на заетост и инвестициите, държавите трябва да се възползват от тези благоприятни условия, за да гарантират устойчивостта на икономиката си в случай на бъдещ спад.

Съобщението приканва правителствата от ЕС:

 • да продължават структурните реформи, които подобряват бизнес и инвестиционната среда, по-специално чрез
  • реформи на пазара на продукти и услуги,
  • подпомагане на иновациите,
  • подобрен достъп на МСП до финансиране,
  • мерки срещу корупцията;
 • да прилагат политики за
  • подготвяне на работната сила за бъдещите изисквания и увеличената цифровизация,
  • намаляване на разликите в доходите,
  • насърчаване на възможностите за работа, по-специално за младите хора;
 • да укрепят икономиката си, за да се справят с предизвикателствата на
  • възрастното население,
  • увеличената миграция,
  • изменението на климата;
 • да обърнат специално внимание на социалните проблеми, по-специално чрез гарантиране на
  • предоставянето на подходящи умения,
  • ефективността на мрежите за социална сигурност,
  • подобрен социален диалог.

Съобщението отбелязва, че след въвеждането на Европейския семестър през 2011 г. държавите от ЕС са направили поне някакъв напредък по отношение на повече от две трети от специфичните за всяка държава препоръки на Съвета, основани на предложение на Комисията.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Комисията публикува специфичните за всяка държава препоръки всяка пролет и Съветът обсъжда и в крайна сметка ги одобрява през лятото. Те са част от Европейския семестър, годишният цикъл на ЕС за координиране на икономическата и социалната политика. Това дава на държавите насоки какво реално може да бъде постигнато през следващите 12–18 месеца, преди те да вземат политически решения.

Препоръките се адаптират към ситуацията в различните държави приоритетите за целия ЕС, определени в годишния обзор на растежа, публикуван на 22 ноември 2017 г., и в препоръката за икономическата политика на правителствата на държавите от еврозоната, приета на 14 май 2018 г.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Препоръки на Съвета от 13 юли 2018 година относно Националната програма за реформи за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност или конвергентната програма за 2018 г. (OВ C 320, 10.9.2018 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Европейски семестър за 2018 г. — Специфични за всяка държава препоръки (COM(2018) 400 final, 23.5.2018 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Доклад за конвергенцията за 2018 г. (COM(2018) 370 final, 23.5.2018 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка относно преглеждането на гъвкавостта в рамките на Пакта за стабилност и растеж (COM(2018) 335 final, 23.5.2018 г.)

Препоръка на Съвета от 14 май 2018 година относно икономическата политика на еврозоната (OВ C 179, 25.5.2018 г., стр. 1—5)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет: Наблюдение на изпълнението на европейския стълб на социалните права (COM(2018) 130 final, 13.3.2018 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (COM(2017) 690 final, 22.11.2017 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Създаване на европейски стълб на социалните права (COM(2017) 250 final, 26.4.2017 г.)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част първа — Принципи — Дял I — Категории и области на компетентност на Съюза — Член 2 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 50)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част първа — Принципи — Дял I — Категории и области на компетентност на Съюза — Член 5 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 52)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — дял VIII — Икономическа и парична политика — член 119 (предишен член 4 от ДЕO) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 96—97)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — дял VIII — Икономическа и парична политика — глава 1 — Икономическа политика — член 121 (предишен член 99 от ДЕO) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 97—98)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — дял VIII — Икономическа и парична политика — глава 1 — Икономическа политика — член 126 (предишен член 104 от ДЕO) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 99—102)

последно актуализация 08.10.2018

Top