EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Отговорна търговия с полезни изкопаеми от високорискови или засегнати от конфликти зони

Отговорна търговия с полезни изкопаеми от високорискови или засегнати от конфликти зони

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2017/821 относно задълженията на вносителите на калай, тантал и волфрам, техните руди и злато от засегнати от конфликти и високорискови зони

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Целта на регламента на ЕС е да:

  • гарантира, че вносителите на калай, тантал и волфрам и злато (3TG) отговарят на международните стандарти за отговорно снабдяване, определени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);
  • гарантира, че топилните предприятия и обогатителните фабрики* в световен мащаб и тези от ЕС се снабдяват с 3TG отговорно;
  • да помогне да се прекъсне връзката между конфликтите и незаконната експлоатация на полезни изкопаеми;
  • да се помогне да се сложи край на експлоатацията и злоупотребата с местните общности, включително на работниците в мините, и да се подпомогне местното развитие.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В политически нестабилни зони, търговията с полезни изкопаеми като калай, тантал, волфрам и злато може да се използва, за да се финансират въоръжени групи, което води до принудителен труд и други злоупотреби с човешките права и до подпомагане на корупцията и прането на пари.

Тези така нар. полезни изкопаеми от зони на конфликт след това се използват в ежедневни продукти, като мобилни телефони и коли или в бижутерията.

Надлежна проверка

Понятието надлежна проверка означава разумно и внимателно действие и разследване на проблем, преди да се вземе решение. Това е текущ, проактивен и реактивен процес, чрез който фирмите създават системи и процедури за идентифициране, ръководене и докладване на рисковете в тяхната верига на доставки.

За полезните изкопаеми, които обхваща регламента, това означава, че фирмите трябва да проверяват дали това, което купуват, е отговорно снабдявано и не допринася за конфликти или други свързани с тях незаконни действия.

Фирмите, които изпълняват надлъжна проверка първо проверяват колко рисковано е да се снабдяват със суровини от нестабилни или засегнати от конфликти зони. Те оценяват вероятността тези суровини да финансират конфликти, принудителен труд или други рискове, определени в регламента. Като проверяват техните вериги на снабдяване, те се уверяват, че управляват отговорно тези рискове.

Регламентът се основава на Насоките на ОИСР по надлежната проверка за 2011 г., които определят международен еталон за надлежна проверка на веригата на снабдяване, и съвместно съобщение „Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ за 2014 година.

Съгласно регламента вносителите на полезни изкопаеми от ЕС трябва:

  • да установяват и извършват оценка на рисковете в тяхната верига на доставка на полезни изкопаеми;
  • да прилагат стратегия, за да отговорят на тези рискове;
  • да извършват одит от независима трета страна на надлежна проверка на веригата на доставка;
  • да докладват годишно за техните политики и практики за отговорно снабдяване.

Компетентните органи на държавите от ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че вносителите на полезни изкопаеми и метали в ЕС спазват задълженията си да извършват надлежни проверки.

Схеми за надлежна проверка на веригата на доставки

Правителства, промишлени асоциации и групи от заинтересовани организации със създадени схеми за надлежни проверки могат да кандидатстват, за да бъде схемата им призната от Европейската комисия както се изисква от регламента.

Комисията съставя регистър с признати схеми на надлежна проверка на веригите на доставка, публично достъпен в интернет, както и списък с отговорни в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики.

Насоки

След консултация с Европейската служба за външна дейност и с ОИСР, Комисията подготвя наръчник за предприятия, с информация как да идентифицират засегнати от конфликти и високорискови зони.

Преразглеждане

От 1 януари 2023 г. и на всеки 3 години след това, Комисията преразглежда дейността и ефективността на новата система и нейното въздействие и предлага нови мерки, за да гарантира последователна отговорна верига на доставка на полезни изкопаеми в световен мащаб.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Вносителите в ЕС следва да спазват задълженията, определени в регламента считано от 1 януари 2021 г., но Европейската комисия насърчава всички фирми, които са обхванати от регламента, да започнат провеждането на надлежни проверки преди тази дата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Топилни предприятия и обогатителни фабрики: отделни индивиди или предприятия, осъществяващи форми на дейност по извличане на метали в металургията, включващи етапи на преработка с цел добиване на метал от полезно изкопаемо.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1—20)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета — Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС (JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета — Инициатива за суровините: посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа (COM(2008) 699 окончателен, 4.11.2008 г.)

последно актуализация 07.12.2017

Top