EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения в обществения сектор

Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения в обществения сектор

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя има за цел уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор да станат по-достъпни, а различните стандарти да се хармонизират в рамките на Европейския съюз (ЕС), като се намалят пречките пред разработчиците на продукти и услуги, свързани с достъпността.
 • Това дава възможност на гражданите на ЕС, и по-специално на хората с увреждания, да получат по-лесен достъп до обществени услуги.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Държавите — членки на ЕС, трябва да гарантират, че уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор са „по-достъпни“, по-специално за хора с увреждания, като ги правят „с лесно разпознаваеми елементи, оперативни и надеждни“. Стандартът за достъпност е определен в хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Частите на този стандарт, които са от значение за тази директива, са посочени в приложение А към стандарта.

Организациите от обществения сектор трябва редовно да предоставят подробна, всеобхватна и ясна декларация за достъпност по отношение на съответствието на техните уебсайтове и мобилни приложения с тази директива, включително:

 • обяснение за всички недостъпни елементи и информация за достъпните алтернативи;
 • описание на начина, по който потребителят може да докладва за всяко несъответствие с тази директива или да изисква информация, която не е включена в обхвата на директивата;
 • връзка към механизъм за подаване на оплакване, който може да се използва, ако отговорът не е адекватен.

С Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523, акт за изпълнение, приет от Европейската комисия, се създава образец на декларацията за достъпност.

Държавите членки трябва също:

 • да улеснят прилагането на изискванията за достъпност по отношение на други видове уебсайтове или мобилни приложения, обхванати от действащото национално законодателство;
 • да улеснят разработването на програми за обучение за достъпността на уебсайтове и мобилни приложения;
 • да повишат осведомеността относно изискванията за достъпност;
 • да споделят добри практики с помощта на Европейската комисия;
 • да гарантират наличността на ефективна процедура по прилагане.

Държавите членки могат да поддържат или приемат законодателство, което надхвърля минималните изисквания на тази директива.

Изключения

Директивата не се прилага за обществените доставчици на аудио-визуални услуги или неправителствени организации, които не предоставят услуги, които са от съществено значение за обществеността или по-специално за хора с увреждания. В допълнение, тя не се прилага към следните елементи от съдържанието:

 • файлови формати за офис документи, публикувани преди 23 септември 2018 г., освен когато са необходими за административни процеси за съответната организация от обществения сектор;
 • аудио и видеосъдържание, публикувано преди 23 септември 2020 г.;
 • аудио или видеосъдържание, излъчвано на живо;
 • онлайн карти, доколкото основната навигационна информация е представена по достъпен цифров начин за картите;
 • съдържание на трета страна, което не е под контрола на съответната организация от обществения сектор;
 • репродукции на обекти от сбирки на културно наследство или ръкописи в някои извънредни обстоятелства;
 • екстранет и интернет съдържание, предназначено за затворена група от хора, публикувано преди 23 септември 2019 г., докато нямат сериозна актуализация;
 • съдържание на уебсайтове и мобилни приложения, което не е актуализирано или редактирано след 23 септември 2019 г. (архиви), ако съдържанието им не е необходимо за административни процедури.

Държавите членки могат да изключат уебсайтовете и мобилните приложения на училищата, детските градини и яслите, с изключение на съдържанието, свързано с основни онлайн административни функции.

Мониторинг

Държавите членки трябва да наблюдават съответствието, като използват методика, приета от Комисията на 11 октомври 2018 г. Методиката, създадена с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524, включва:

 • периодичността на наблюдението и условията за подбор на извадки от уебсайтове и мобилни приложения;
 • подбора на извадки от интернет страници, от съдържанието на тези страници и от съдържанието на мобилни приложения;
 • описание на начина за определяне на съответствието;
 • механизъм, който в случай на недостатъци да помага на организациите от обществения сектор да ги коригират; и
 • мерки за автоматизирани или ръчни тестове или тестове на използваемостта.

Докладване

До 23 декември 2021 г., и на всеки 3 години след това, държавите членки ще публикуват и ще представят на Комисията доклад с резултатите от наблюдението и информация за използването на процедурата по прилагане. Първият доклад също включва:

 • мерки за консултации със заинтересованите страни (организации на хора с увреждания и на възрастни хора, социални партньори, промишлеността и други) относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения;
 • процедури за популяризиране на развитието в политиката на достъпност;
 • опита и констатациите от прилагането на директивата; и
 • информация за дейности, свързани с обучението и повишаването на информираността.

Съдържанието на всички доклади се оповестява публично в достъпен формат. Прилагането на директивата ще бъде преразгледано от Комисията преди 23 юни 2022 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 22 декември 2016 г. и трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите членки до 23 септември 2018 г. Държавите членки трябваше да приложат тези мерки, както следва:

 • от 23 септември 2019 г. за уебсайтове, публикувани след 22 септември 2018 г.;
 • от 23 септември 2020 г. за всички други уебсайтове на организации от обществения сектор;
 • от 23 юни 2021 г. за мобилни приложения на организации от обществения сектор.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1—15)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1339 на Комисията от 11 август 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2048 по отношение на хармонизирания стандарт за уебсайтове и мобилни приложения (ОВ L 289, 12.8.2021 г., стр. 53—55)

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2048 на Комисията от 20 декември 2018 година относно хармонизирания стандарт за уебсайтовете и мобилните приложения, изготвен в подкрепа на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 327, 21.12.2018 г., стр. 84—86)

Последващите изменения на Решение (ЕС) 2018/2048 на Комисията са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 година за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 256, 12.10.2018 г., стр. 103—107)

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 256, 12.10.2018 г., стр. 108—116)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 27.10.2021

Top