Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ускоряване на цифровото преобразуване на правителствата в ЕС — План за действие през периода 2016—2020 г.

Ускоряване на цифровото преобразуване на правителствата в ЕС — План за действие през периода 2016—2020 г.

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Европейската комисия (COM(2016) 179 final) — План за действие на ЕС за електронно управление

Член 197 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО, НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ ДОГОВОРА И НА ХАРТАТА?

От 2005 г. Европейската комисия приема планове за действие на ЕС за електронно управление, за да се постигне напредък в дневния ред за модернизиране на публичния сектор в целия ЕС. Целта им е да подкрепят европейската координация, сътрудничеството и съвместните действия в областта на електронното управление.

Последният план за действие има за цел да осигури подкрепа за административните процеси, да подобри качеството на услугите и да повиши ефективността чрез пълноценно използване на цифровите технологии. Също така той има за цел да намали административната тежест върху предприятията и гражданите, като направи взаимодействията по-бързи, по-удобни и по-евтини, което да доведе до допълнителни икономически и социални ползи за обществото като цяло.

Съгласно член 197 от ДФЕС ЕС може да подкрепи усилията на държавите от ЕС да подобрят своя административен капацитет за прилагане на правото на ЕС.

Съгласно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз всяко лице има право:

 • засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от органите на ЕС безпристрастно, справедливо и в разумен срок, включително правото на изслушване, преди да бъде взета отделна мярка, която би засегнала неблагоприятно лицето;
 • на достъп до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Ръководната визия за плана за действие е, че до 2020 г. публичните администрации и институции в ЕС следва да бъдат отворени, ефикасни и приобщаващи, като ще предоставят независещи от границите, персонализирани и лесни за използване публични цифрови услуги за всички граждани и предприятия.

Използват се иновативни подходи за проектирането и предоставянето на по-добри услуги в съответствие с нуждите и търсенето на гражданите и предприятията. Публичните администрации използват възможностите, предлагани от новата цифрова среда, за да улеснят своето взаимодействие със заинтересованите страни и помежду си.

Този план за действие има за цел да обедини усилията, положени за преодоляването на съществуващите „цифрови“ пречки пред цифровия единен пазар. Той не разполага със специален бюджет, но ще спомогне за координирането на източниците, които са на разположение на държавите от ЕС по линия на различни програми на ЕС. Инициативите в рамките на плана за действие се основават на следните принципи:

 • цифрови по подразбиране, предоставяне на услуги по електронен път, като предпочитаната опция е чрез единно звено за контакт;
 • принцип „само веднъж“, гарантира се, че гражданите и предприятията предоставят еднократно една и съща информация на дадена публична администрация;
 • приобщаване и достъпност: цифрови публични услуги, които по подразбиране са приобщаващи и отговарят на различни нужди, като например тези на хората с увреждания;
 • отвореност и прозрачност: публичните администрации споделят информация и данни помежду си, a гражданите и предприятията имат достъп до отнасящите се за тях данни, взаимодействат си с предприятията и други в проектирането на услуги;
 • трансграничност, с предлагане на цифрови публични услуги в трансграничен контекст, като се предотвратява възникването на по-нататъшно разпокъсване и се гарантира мобилността в рамките на единния пазар на ЕС;
 • оперативна съвместимост, с услуги, проектирани по такъв начин, че да функционират безпроблемно на целия единен пазар и в различни организации;
 • надеждност и сигурност, с инициативи, които се отнасят не само до съответствието с правната рамка за защита на информацията, неприкосновеността на личния живот и до ИТ сигурността.

20-точковият план за действие е организиран в 3 стълба и определя планиран срок за изпълнение на всяко действие.

Стълб I: Модернизиране на публичната администрация с ИКТ

Действията в този стълб имат за цел да подобрят ефикасността и ефективността на публичните администрации, които все още са от решаващо значение за настоящия икономически климат и контекста на строги бюджетни ограничения, като се използват ключови цифрови инструменти:

1. през 2019 г.: подкрепа на прехода на държавите от ЕС към напълно електронни обществени поръчки и използване на регистри за договорите;

2. през 2016 г.: ускоряване на възприемането на eIDAS услуги;

3. през 2018 г.: гарантиране на устойчивостта на трансграничната инфраструктура за цифрови услуги;

4. през периода 2016—2019 г.: представяне на преразгледана версия на Европейската рамка за оперативна съвместимост (ЕРОС) и подкрепа за възприемането ѝ от държавите от ЕС;

5. през 2017 г.: координиране на разработването на прототип на европейски каталог на стандартите в областта на ИКТ за обществени поръчки;

6. през периода 2016—2019 г.: постепенно въвеждане на принципите „цифрови по подразбиране“ и „само веднъж“, електронното фактуриране и електронните обществени поръчки и оценка на последиците от евентуалното прилагане на принципа „без наследяване“.

Стълб II: Осигуряване на трансгранична мобилност с цифрови публични услуги

Анализът на напредъка на електронното управление през последните години показва, че услугите в рамките на ЕС изостават значително от националните услуги и че предлагането и качеството на услугите, предлагани на чуждестранни граждани, е недостатъчно. Обучението в друга държава например все още може да включва процеси за кандидатстване на хартиен носител и срещи лице в лице преди записване.

Действията в този стълб имат за цел да улеснят мобилността и достъпа до трансгранични обществени услуги за гражданите и предприятията в един оперативно съвместим ЕС:

7. през 2017 г.: представяне на предложение за единен цифров портал;

8. през 2016 г.: превръщане на европейския портал за електронно правосъдие в инструмент за обслужване „на едно гише“;

9. през 2017 г.: задължително взаимно свързване на търговските регистри на всички държави от ЕС;

10. през 2019 г.: доразвиване на електронното взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност;

11. през 2017 г.: представяне на инициатива за цифрови решения на всеки етап от развитието на дружествата;

12. през 2016 г.: разширяване на единния механизъм за електронна регистрация и плащане на ДДС;

13. през 2016 г.: стартиране на пилотен проект за прилагането на принципа „само веднъж“ за предприятия;

14. през 2018 г.: въвеждане на обслужване „на едно гише“ за целите на докладването в морския транспорт и цифровизиране на транспортните електронни документи;

15. през 2019 г.: приключване на създаването на системата за електронен обмен на информация в областта на социалното осигуряване;

16. през 2017 г.: доразвиване на Европейския портал за професионална мобилност EURES;

17. през периода 2016—2018 г.: подпомагане на държавите от ЕС при разработването на трансгранични услуги за електронно здравеопазване.

Стълб III: Улесняване на взаимодействието с гражданите и предприятията с помощта на цифровите технологии

Действията в този стълб имат за цел да подобрят достъпа до цифровите публични услуги от страна на гражданите и предприятията. Това означава да се подобри практическата работа на потребителите например чрез персонализиране, като се зачитат неприкосновеността на личния живот и защитата на информацията. Това може да бъде постигнато чрез ангажиране на самите потребители в проектирането, производството и доставката на публични услуги.

Някои от най-въздействащите действия включват въвеждането на услуги за електронна идентификация и удостоверителни услуги (eIDAS услуги), прилагането на принципа „само веднъж“ и повторното използване на градивните елементи на инфраструктурата на цифровите услуги за трансгранични публични услуги. Някои действия засягат конкретно цифровото преобразуване на самата Комисия.

Действията в този стълб включват:

18. през 2019 г.: оценяване на възможността за прилагане на принципа „само веднъж“ за граждани в трансграничен контекст;

19. през периода 2016—2020 г.: ускоряване на внедряването на инфраструктурата за данни по Директивата INSPIRE;

20. през 2018 г.: преобразуване на уебсайтовете на ЕС, за да се подкрепи участието на гражданите и предприятията в изработването на програмите и политиките.

Може да са необходими допълнителни действия за постигането на тези цели и адаптирането към бързо променящата се технологична среда.

Комисията също така създаде управителен съвет на Плана за действие за електронно управление, съставен от представители на държавите от ЕС, който да координира ефективното изпълнение и мониторинг на плана за действие, както и да прави оценка и да избира нови действия.

Въпреки че планът няма собствен специален бюджет, той ще получи финансиране по линия на различни програми на ЕС. Когато финансирането е от структурните и инвестиционните фондове на ЕС, финансирането зависи от това дали въпросните държави спазват процедурите на ЕС за икономическо управление.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Цифровото преобразуване на управлението улеснява взаимодействието на предприятията с публичните администрации в целия ЕС, така че те да могат лесно да се възползват от нови пазари. То също така намалява административната тежест за гражданите, които искат да живеят, да работят, да учат или да се пенсионират в друга държава от ЕС.

Цифровите публични услуги играят важна рола за намаляване на административната тежест за гражданите и предприятията, като правят взаимодействията с публичните органи по-бързи, по-удобни и по-евтини.

Планът за действие за електронно управление през периода 2016—2020 г. има за цел да отговори на проблемите, пред които са изправени гражданите, предприятията и публичните администрации, чрез стратегическите цели, залегнали в стратегията за цифров единен пазар за Европа:

 • 1.

  модернизиране на публичната администрация;

 • 2.

  постигане на трансгранична оперативна съвместимост; и

 • 3.

  улесняване на взаимодействието с гражданите.

Динамичен план за действие

В средносрочната оценка на Плана за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г. се препоръчва настоящият план за действие да се промени от 5-годишна статична инициатива на по-гъвкав и повтарящ се подход. Динамично развиващият се план за действие в областта на електронното управление се подкрепя от платформа за участие в областта на цифровите технологии, наречена eGovernment4EU. Тя събира конкретни идеи за действие от всички заинтересовани страни. В средносрочния преглед на цифровия единен пазар 5 вече са добавени нови действия към Плана за действие, но към него все още могат да се добавят нови действия.

След Плана за действие

Декларацията на министрите от 2017 г. в Талин относно електронното управление представлява силен политически ангажимент от страна на европейските държави (от ЕС и ЕАСТ) за по-нататъшно ускоряване на цифровото преобразуване на управлението в съответствие с принципите на плана за действие за електронно управление. Въпреки че се признава ролята на плана за действие на ЕС за електронно управление през 2016 г. за това преобразуване, тя призовава за полагане на основите за по-нататъшно цифрово развитие и съвместни действия през периода след 2020 г. чрез разпространение на цифровизацията във всички области на политиката и гарантиране, че крайните потребители ще са в центъра на услугите.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част трета — Дял XXIV -— Административно сътрудничество — Член 197 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 136)

Харта на основните права на Европейския съюз — Дял V — Права на гражданите — Член 41 — Правото на добро управление (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 401—402)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. — Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението (COM(2016) 179 final, 19.4.2016 г.)

последно актуализация 03.04.2018

Top