Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейските фондове за рисков капитал

Европейските фондове за рисков капитал

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да насърчи растеж и иновации на фирмите в ЕС, включително малки и средни предприятия (МСП).

Той въвежда етикет на европейски фондове за рисков капитал, известен като EuVECA, и мерки, за да позволи на управителите да изготвят и пуснат на пазара техните фондове в целия ЕС, като използват набор от правила. Този единен наръчник с правила ще позволи на инвеститорите да знаят точно какво могат да очакват, когато инвестират в EuVECA.

Той също позволява на фондовете за рисков капитал да бъдат по-добре позиционирани, за да привличат повече капиталови ангажименти и да се разширяват.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Размерът на средния фонд за рисков капитал в ЕС е около 60 млн. евро, докато един подобен фонд в САЩ ще съдържа над два пъти повече. С позволяването на тези фондове на ЕС да се разрастват ще бъде възможно да се даде тласък на капиталовия принос за отделни фирми и да се повиши тяхното капиталово въздействие.

Регламентът има за цел да насърчи фондовете, така че да станат по-големи, да приемат една по-диверсифицирана инвестиционна стратегия, за да могат да се специализират в сектори като ИТ, биотехнологии и здравеопазване. Те трябва да направят европейските фирми да станат по-конкурентоспособни в световен мащаб.

Етикетът EuVECA

За да се регистрират за етикет EuVECA и да пускат на пазара техните фондове из целия ЕС, управителите на фондове за рисков капитал трябва да определят фонд, който:

  • да инвестира 70% от капитала, който получава от инвеститори, в подпомагане на избрани фирми, като млади и иновативни МСП;
  • да предоставя финансиране от собствения капитал или квазисобствения капитал (т.е. свеж капитал) на тези фирми;
  • не използва ливъридж (т.е. фондът не е задлъжнял, защото не инвестира повече капитал, отколкото инвеститорите са осигурили).

Регламентът определя единни критерии за качество за управителите на отговарящите на изискванията фондове за рисков капитал, които желаят да използват етикета EuVECA. Тези изисквания обхващат всичко — от начина, по който те се организират и държат, до начина, по който те информират инвеститорите за своите дейности и инвестиционни политики.

Тези управители трябва също така да се регострират в държавата, където е установен фондът, и да предоставят годишни доклади. Държавата, където са разположени тези фондове, е задължена да гарантира, че се спазват всички правила на регламента.

Тъй като инвестирането във фондове за рисков капитал може да е рисково, регламентът определя кой може да инвестира в EuVECA: професионални инвеститори и евентуално други категории, като например частни лица със значително нетно богатство.

Регламент (ЕС) 2017/1991 отменя Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и неговия сроден регламент (Регламент (ЕС) № 346/2013) относно европейски фондове за социално предприемачество (EuSEF), удължаващ използването на обозначенията „EuVECA“ и „EuSEF“ за лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране* разрешени съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС. Той също разширява обхвата на избираеми фирми, и намалява разходите, свързани с пускането на пазара на фондове в целия ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 22 юли 2013 г. с изключение на член 9, параграф 5, относно конфликтите на интереси, който се прилага от 15 май 2013 г. Регламент (ЕС) 2017/1991, за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013, се прилага от 1 март 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Икономическият растеж на ЕС зависи до голяма степен от неговите 23 млн. МСП-та, които също така осигуряват 80% от всички нови работни места през последните години. Тъй като достъпът до традиционните банкови заеми става все по-труден, сега много МСП се обръщат към рискови капитали за финансиране на своите изследвания, разработване на продукти или навлизане на нови пазари.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Предприятията за колективно инвестиране: инвеститорски инструменти, които събират капитала на инвеститорите и инвестират този капитал колективно чрез портфолио на финансови инструменти като акции, облигации и други ценни книжа.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1—17)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 345/2013 са инкорпорирани в оригиналния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/1991 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 293, 10.11.2017 г., стр. 1—18)

Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18—38)

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1—73)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 28.02.2018

Top