EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Нови храни — правила в сила от 2018 година

Нови храни — правила в сила от 2018 година

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2015/2283 относно новите храни

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той определя правила за пускането на пазара на нови храни* на пазара на Европейския съюз (ЕС). Те са предназначени да осигурят високо ниво на защита на човешкото здраве и интереса на потребителите.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Стопанските предприятия в хранителната промишленост трябва да определят дали продуктът, който искат да пуснат на пазара, попада в рамките на законодателството. Ако не са сигурни:
  • те може да се консултират с националните органи на съответния пазар, като предоставят цялата необходима информация;
  • националните органи може да се консултират с колеги в други държави от ЕС и Европейската комисия.
 • Комисията трябва да състави положителен списък на разрешените нови храни до 1 януари 2018 г. и да го актуализира редовно.
 • Разрешеният продукт не трябва:
  • да крие риск за здравето на човека с оглед на научните доказателства;
  • да води до заблуда на потребителя, особено когато е предназначен да замени друга храна и има значителна промяна в хранителната стойност;
  • да бъде неблагоприятен за потребителя, когато е предназначен да замени друга храна за нормална консумация.
 • Процедурата за разрешаване на пускането на пазара на нова храна може да бъде задействана от заявителя (държава от ЕС, извън ЕС или заинтересована страна) или от Комисията.
 • Заявлението трябва да включва данни, като името и описанието на новата храна, подробния ѝ състав, производствени процеси и научни доказателства, потвърждаващи, че тя не крие опасност за здравето на човека.
 • Комисията може да се обърне с искане към Европейския орган за безопасност на храните за становище относно безопасността на новата храна.
 • Комисията представя окончателното си становище дали нова храна да се разреши на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите. Неговото одобрение е необходимо, преди новата храна да бъде добавена към положителния списък.
 • Към традиционните храни от страни извън ЕС, чиито производители или вносители желаят да продават в ЕС, се прилагат специфични правила.
 • Настоящият акт не се прилага за:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Нова храна: храна, която не е били използвана в значителна степен в ЕС за консумация от човека преди 15 май 1997 г. Това обхваща широк кръг от продукти, като например храна с нова или преднамерено модифицирана молекулярна структура, храна, използваща нов процес за производство (хляб, обработен с UV-светлина за увеличаване на съдържанието на витамин D) или произведена от микроорганизми, гъби или водорасли (напр. използването на микроводораслите Schizochytrium sp в храни като зърнени блокчета, готварски мазнини и др. като алтернативен източник на докозахексаеновата киселина).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1—22)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 на Комисията от 20 декември 2017 година за определяне на административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 55—63)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2469 на Комисията от 20 декември 2017 година за определяне на административните и научните изисквания по отношение на заявленията, посочени в член 10 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 64—71)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 година за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72—201)

последно актуализация 04.04.2018

Top