EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Трафик на екземпляри от дивата флора и фауна — план за действие на ЕС

Трафик на екземпляри от дивата флора и фауна — план за действие на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Европейската комисия (COM(2016) 87 final) — План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

 • То определя план за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (например незаконното събиране, транспортиране и разпространение на животни и техните производни) както в ЕС, така и на световно равнище.
 • То се стреми да мобилизира всички дипломатически и търговски канали, както и каналите за сътрудничество за развитие на ЕС, за да се преустанови една от най-печелившите към момента престъпни дейности в света.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Планът за действие включва 32 мерки, които трябва да бъдат изпълнени между 2016 и 2020 г. от ЕС; те ще бъдат изпълнени от всяка от 28-те страни от ЕС. Той се фокусира върху 3 ключови аспекта:

 • 1.

  Предотвратяване на трафика и намаляване на търсенето и предлагането на незаконни продукти на дивата природа. Например:

  • Европейската комисия трябва да издаде насоки, насочени към преустановяване на износа на старинни изделия от слонова кост извън ЕС. Страните от ЕС, от своя страна, ще издават сертификати за търговия в рамките на ЕС само за старинни предмети от слонова кост на базата на критерии, определени в насоките.
  • Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще вземат мерки за включването на препратки към трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в политиката на ЕС и в инструментите срещу корупцията (по-конкретно като част от диалог с ключови държави извън ЕС, които получават помощ от бюджета на ЕС).
 • 2.

  По-добро прилагане на съществуващите правила и по-ефективна борба с организираната престъпност. Например:

  • Комисията, Европол и Евроюст ще се стремят да подобрят сътрудничеството между страните от ЕС по случаите на трансграничен трафик на екземпляри от дивата флора и фауна.
  • Комисията, върховният представител и страните от ЕС ще подкрепят създаването на капацитет за правоприлагане в основните държави на произход и пазар, включително правоприлагане в защитени обекти.
 • 3.

  Засилване на сътрудничеството между държавите на произход, местоназначение и транзитно преминаване. Например:

  • Комисията и върховният представител ще се опитат да предоставят по-голяма, по-ефикасна и по-стратегически насочена помощ на развиващите се държави за справяне с трафика.
  • Заедно със страните от ЕС Комисията и върховният представител ще задълбочат диалога с основните държави на произход, транзитно преминаване и пазар, включително с местните селски общности, гражданското общество и частния сектор.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е една от най-печелившите престъпни дейности в света. Той оказва сериозно въздействие върху биологичното разнообразие и отрицателно влияние върху върховенството на закона поради тесните си връзки с корупцията. Той играе все по-голяма роля при финансирането на въоръжени и терористични групировки.

ЕС е регион на местоназначение, произход и транзитно преминаване за трафик на екземпляри от дивата флора и фауна. Поради тези причини той има изключително важна роля за унищожаването на тази незаконна търговия.

За повече информация вижте „Подходът на ЕС за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна“ на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016) 87 final, 26.2.2016 г.)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Работен документ на службите на Комисията: Анализ и доказателства в подкрепа на плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, придружаващ документа Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016) 38 final, 26.2.2016 г.)

Засилване на сътрудничеството с отраслите на бизнеса срещу незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна — окончателен доклад. Доклад за ГД „Околна среда“ на ЕК, 13 ноември 2015 г.

последно актуализация 02.05.2016

Top