EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обща организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС

Обща организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1308/2013 — обща организация на пазарите на селскостопански продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той има за цел да стабилизира пазарите и да предотврати ескалирането на пазарни кризи, като осигури защитна мрежа на селскостопанските пазари чрез използването на инструменти за пазарна интервенция (публична интервенция* и помощ за частно складиране) и извънредни мерки. Той също така предвижда необходимите мерки за прозрачност на пазара, които да позволят на селскостопанските производители да вземат по-добри производствени и инвестиционни решения с оглед развитието на пазара.
 • Той има за цел да подобри производителността и качеството на ниво производство, да увеличи търсенето и да помогне на селскостопанските сектори на ЕС да се адаптират по-добре към промените на пазара и да повиши тяхната конкурентоспособност чрез подпомагане на конкретни сектори (по-специално сектора на плодовете и зеленчуците и сектора на лозаро-винарството).
 • Той се стреми да насърчи сътрудничеството в рамките на веригата на предлагане на храни чрез организации на производителите* и междубраншови организации* (организации, които представляват участници във веригата на предлагане на храни, участващи в производството, търговията и/или преработката на продукти в определени сектори).
 • Той установява минимални изисквания за качество (пазарни стандарти), правила и условия, за да се гарантира качеството на производствения процес и на продуктите. Той определя правилата за използване на незадължителни запазени наименования за продуктови характеристики, носещи добавена стойност, или производствени процеси за редица продукти. Той също така определя правила за търговията със селскостопански продукти и конкретни правила за конкуренцията.
 • Регламентът е бил изменян няколко пъти, последно от Регламент (ЕС) 2020/2220, който въвежда преходни правила за общата селскостопанска политика (ОСП), която обхваща периода 2021—2022 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основните правила, определени в регламента, са разделени на няколко части. На Европейската комисия се делегира правомощието да приема допълнителни делегирани актове и актове за изпълнение за по-нататъшното разясняване на тези правила.

 

 • 1.

  Вътрешен пазар

  Самият раздел за вътрешния пазар е разделен на няколко дяла и глави.

  Интервенция на пазара

  Регламентът определя правила за интервенция на пазара относно определен списък с продукти в разгледаните по-долу области.

  Публична интервенция и помощ за частно складиране

  Регламентът определя правила за интервенция на пазара относно:

  • публичната интервенция, когато определени продукти се закупуват и съхраняват от правителствата от ЕС или от техните агенции до депонирането им; и
  • отпусканата помощ за складирането на продукти от организации от частния сектор.

  С регламента на Комисията се делегира правомощие да приема:

  • делегирани актове, за да се гарантира, че тези продукти са подходящи за дългосрочно складиране и са в добро състояние, здрави и с подходящо пазарно качество (вж. Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238); и
  • актове за изпълнение, обхващащи теми, като напр. минималния складов капацитет на местата за интервенционно складиране (вж. Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240).

  Схеми за помощ

  Регламентът включва правила за редица схеми за помощ.

  • За доставка на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения (т.нар. училищни схеми):
   • Държавите от ЕС трябва да изготвят стратегия за прилагане на схемата на национално или регионално равнище;
   • допълнителни правила могат да се намерят в Регламент (ЕС) 2017/40, Регламент (ЕС) 2017/39 и Регламент (ЕС) 2020/600.
  • В сектора на маслиновото масло и трапезните маслини:
   • тригодишна работна програма, изготвена от организациите на производителите и/или техните асоциации в полза на производителите в Гърция, Франция и Италия;
   • допълнителни правила могат да се намерят в Регламент (ЕС) № 615/2014, Регламент (ЕС) № 611/2014 и Регламент (ЕС) 2020/600.
  • В сектора на плодовете и зеленчуците:
   • правила за оперативните фондове и оперативните програми, за националната финансова помощ и за националната стратегия за такива програми;
   • допълнителни правила могат да се намерят в Регламент (EС) № 543/2011, Регламент (ЕС) 2020/743, Регламент (ЕС) 2020/884 и Регламент (ЕС) 2020/600.
  • В лозаро-винарския сектор:
   • подробни правила са посочени в Регламент (ЕС) 2016/1149 и Регламент (ЕС) 2016/1150;
  • В сектора на пчеларството:
   • подробни правила са посочени в Регламент (ЕС) 2015/1366, Регламент (ЕС) 2015/1368, Решение (ЕС) 2019/974 и Регламент (ЕС) 2020/600.
  • В сектора на хмела:
   • подробни правила са посочени в Регламент (ЕС) № 738/2010.
  • За схемата за разрешаване на лозови насаждения:
   • Правила за схемата са посочени в Регламент (ЕС) 2018/273 и Регламент (ЕС) 2018/274.

  Правила на ЕС за определяне на цените и други параметри, необходими за пазарните мерки за различни селскостопански продукти са посочени в Регламент (ЕС) № 1370/2013 (вж. резюмето).

  Предлагане на пазара и организации на производителите

  Регламентът определя правила за предлагането на пазара и организациите на производителите, които обхващат следните области.

  Предлагане на пазара

  • Пазарни стандарти — продуктите, които са обхванати в този раздел, за да се предлагат на пазара на ЕС, трябва да отговарят на тези стандарти. Подробни правила са посочени в:
   • Регламент (ЕС) № 29/2012 и Регламент (ЕИО) № 2568/91 за маслиновото масло;
   • Регламент (ЕС) № 1333/2011 за бананите;
   • Регламент (ЕС) № 543/2011 за плодовете и зеленчуците;
   • Регламент (ЕС) 2019/934 и Регламент (ЕС) 2019/935 за лозаро-винарството;
   • Регламент (EО) № 589/2008 за яйцата;
   • Регламент (EО) № 617/2008 за яйцата за люпене;
   • Регламент (EО) № 543/2008 за птичето месо;
   • Регламент (EО) № 566/2008 за месото от животни от рода на едрия рогат добитък;
   • Регламент (EО) № 1850/2006 за хмела.
  • Съществуват правила за схеми за насърчаване на уникалните характеристики на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012). Те се отнасят до аспекти, като напр. защитените обозначения за произход, географските указания, традиционните наименования и представянето и етикетирането (вж. резюмето). Подробни правила за лозаро-винарския сектор са посочени в Регламент (ЕС) 2019/33 (вж. резюмето) и Регламент (ЕС) 2019/34.

  Отделни сектори (захар, лозаро-винарство и мляко)

  • Подробни правила са посочени:
   • в Регламент (EО) № 967/2006 за захарта;
   • в Регламент (ЕО) № 880/2012 и Регламент (ЕО) № 511/2012 за млякото;
   • в Регламент (ЕО) 2018/273 и Регламент (ЕО) 2018/274 за лозаро-винарството (лозарски регистър, търговия, документация, декларации, контрол).

  Организации на производителите и междубраншови организации

  • От тези организации се изисква да отговарят на специални изисквания и да преследват конкретни цели, за да бъдат признати и освободени от определени правила на ЕС за конкуренцията.
  • Правилата и задължителните вноски могат да бъдат разширени до икономически оператори, които не са част от такава организация.
  • Подробни правила са посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/232 на Комисията, а за сектора на плодовете и зеленчуците — в Регламента за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.
  • Конкретните правила за групите от хмелопроизводители са посочени в Регламент (ЕС) № 1299/2007.

   

 • 2.

  Търговия с държави извън ЕС

  Регламентът определя правила относно лицензиите за внос и износ, вносните мита, тарифните квоти, гаранциите и възстановяванията при износ.

  Допълнителни правила са посочени в:

  • Регламент (ЕС) 2015/1538 по отношение на заявленията за лицензии за внос;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията;
  • Регламент (ЕС) 2019/2163 относно допълнителните вносни мита;
  • Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията за определяне на метод за изчисляване на вносните мита в сектора на зърнените култури;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията заедно с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2020/1987 на Комисията, относно администрирането на тарифните квоти за внос и износ.

   

 • 3.

  Правила за конкуренцията

  Регламентът определя правила, обхващащи:

  • конкуренцията и селското стопанство;
   • те се прилагат за всички споразумения, решения и практики, посочени в член 101, параграф 1 и член 102 от ДФЕС, които се отнасят до производството или търговията със селскостопански продукти
   • изключение за приложението на тези правила за целите на ОСП е гарантирано за земеделските стопани и асоциациите, както и за споразуменията и съгласуваните практики на признати междубраншови организации;
  • държавна помощ за селското стопанство.

   

 • 4.

  Общи правила

  Извънредни мерки

  • Мерки срещу смущения на пазара, които позволяват да се реагира ефективно и ефикасно на заплахата от смущения на пазара, предизвикани от значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или външните пазари или от други събития и обстоятелства, предизвикващи значителни смущения или заплаха от смущения на пазара, когато съществува вероятност съответната ситуация или въздействието ѝ върху пазара да продължи или да се влоши. Такива мерки по същество са свързани с определена заплаха или смущение.
  • Примери за прилагане на изключителни мерки могат да бъдат намерени в:
   • Регламент (ЕС) № 1263/2014 за млечните продукти по време на руското ембарго за износ от ЕС;
   • Регламент (ЕС) 2020/592, Регламент (ЕС) 2020/1275, Регламент (ЕС) 2020/884 и Регламент (ЕС) 2020/600 за сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор по време на пандемията от COVID-19, и Регламенти (ЕС) 2020/133 и 2020/419 за справяне с налагането на американски мита върху вноса на вино;
   • Регламент (ЕС) 2015/1853 относно подкрепата за животновъдите по време на кризата през 2015 г. в сектора на млечните продукти и сектора на свинското месо.
  • Мерки, свързани с болести по животните и загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията. Отнасят се за следните сектори:
   • говеждо и телешко месо;
   • мляко и млечни продукти;
   • свинско месо;
   • овче и козе месо;
   • яйца;
   • птиче месо.
  • Мерки от този вид бяха приложени например посредством Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/1507 на Комисията относно изключителните мерки за подпомагане на пазара за сектора на яйцата и сектора за птичето месо в Полша (след пандемията от птичи грип).
  • Специфични проблеми:
   • спешните мерки относно засаждането на лози по време на пандемията от COVID-19 са посочени в Регламент (ЕС) 2020/601.
  • Споразумения и решения в период на сериозен дисбаланс на пазарите:
   • конкретни правила, например по време на пандемията от COVID-19, са посочени в Регламент (ЕС) 2020/593, Регламент (ЕС) 2020/594 и Регламент (ЕС) 2020/599.

  Предоставяне на информация и докладване

  Правилата относно предоставянето на информация и докладването са посочени в Регламент (EС) 2017/1185.

  Резерв за кризи в селскостопанския сектор

  Средствата от резерва могат да бъдат предоставени в годините, за които е необходимо допълнително подпомагане за сектора.

Откога се прилага регламентът?

 • Той се прилага от 1 януари 2014 г.
 • Той отмени регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Правилата за финансиране, управление и мониторинг на ОСП са посочени в Регламент (ЕС) №1306/2013 (вж. резюмето).

Комисията предложи реформа на ОСП, която има за цел да насърчи един устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор, който да може да допринесе значително за Европейския зелен пакт (вж. резюмето), особено по отношение на стратегията „От фермата до трапезата“ (вж. резюмето) и стратегията за биологичното разнообразие (вж. резюмето). По-специално предложенията са фокусирани върху:

 • осигуряването на справедлива сделка и стабилно икономическо бъдеще за земеделските стопани;
 • поставянето на по-високи амбиции за екологичните и климатичните действия;
 • укрепване на позициите на селскостопанските производители по веригата на предлагане на храни.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Публична интервенция: когато продуктите се изкупуват от компетентните органи на държавите от Европейския съюз и се държат на склад от тях до пласирането им.
Организации на производителите: организации на производителите, създадени за увеличаване на колективните възможности за договаряне, по-специално чрез преследване на конкретните цели, посочени в член 152 от регламента.
Междубраншови организации: организации на производителите и преработватели или търговци по веригата за доставка, по-специално чрез преследване на конкретните цели, посочени в член 157 от регламента.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1308/2013 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял VII — Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването на законодателствата — Глава 1 — Правила относно конкуренцията — Раздел 1 — Правила, приложими по отношение на предприятията — Член 101 (предишен член 81 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 88—89)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял VII — Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването на законодателствата — Глава 1 — Правила относно конкуренцията — Раздел 1 — Правила, приложими по отношение на предприятията — Член 102 (предишен член 82 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 89)

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1—29)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 256,7.9.1987 г., стр. 1—675)

Вж. консолидираната версия.

Делегирани актове и актове за изпълнение

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 на Комисията от 11 ноември 2020 година за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на управлението на тарифните квоти за внос в съответствие с принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“ (OВ L 422, 14.12.2020 г., стр. 4—136)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1987 на Комисията от 14 юли 2020 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето и освобождаването на обезпечения при управлението на тарифните квоти според хронологичния ред на подаване на заявленията (OВ L 422, 14.12.2020 г., стр. 1—3)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1275 на Комисията от 6 юли 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (OВ L 300, 14.9.2020 г., стр. 26—31)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1028 на Комисията от 15 юли 2020 година за определяне на крайната дата за подаване на заявления за помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/596 (OВ L 227, 16.7.2020 г., стр. 8—9)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1029 на Комисията от 15 юли 2020 година за определяне на крайната дата за подаване на заявления за помощ за частно складиране на овче и козе месо съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/595 (OВ L 227, 16.7.2020 г., стр. 10—11)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/884 на Комисията от 4 май 2020 година за дерогация, що се отнася до 2020 година, от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 по отношение на лозаро-винарския сектор във връзка с пандемията от COVID-19 (OВ L 205, 29.6.2020 г., стр. 1—8)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти (OВ L 185, 12.6.2020 г., стр. 1—23)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията от 17 декември 2019 година за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за управление на тарифните квоти с лицензии (OВ L 185, 12.6.2020 г., стр. 24—252)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2020/743 на Комисията от 30 март 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 по отношение на изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците (OВ L 176, 5.6.2020 г., стр. 1—3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/600 на Комисията от 30 април 2020 година за въвеждане на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150, Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1368 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на някои мерки за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 40—45)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/601 на Комисията от 30 април 2020 година относно спешни мерки за дерогация от членове 62 и 66 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на разрешенията за засаждане на лозови насаждения и изкореняването в случай на предварително презасаждане (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 46—49)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/591 на Комисията от 30 април 2020 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 1—5)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април 2020 година относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 6—12)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) 2020/593 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразумения и решения относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на картофите (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 13—16)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/594 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на живите дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 17—20)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/595 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на овче и козе месо и за предварително определяне на нейния размер (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 21—25)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/596 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече и за предварително определяне на размера на помощта (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 26—30)

Регламент за изпълнение (EС) 2020/597 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на масло и за предварително определяне на нейния размер (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 31—33)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/598 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на нейния размер (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 34—36)

Регламент за изпълнение (EС) 2020/599 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти (OВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 37—39)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/419 на Комисията от 30 януари 2020 година за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (OВ L 84, 20.3.2020 г., стр. 1—4)

Регламент за изпълнение (EС) 2020/133 на Комисията от 30 януари 2020 година за въвеждане на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (OВ L 27, 31.1.2020 г., стр. 24—26)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2163 на Комисията от 17 декември 2019 година за определяне на критичните обеми за 2020 и 2021 г., за целите на евентуалното прилагане на допълнителни вносни мита върху някои плодове и зеленчуци (OВ L 328, 18.12.2019 г., стр. 58—60)

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 на Комисията от 12 юни 2019 година за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 157, 14.6.2019 г., стр. 28—30)

Регламент за изпълнение (EС) 2019/935 на Комисията от 16 април 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методите на анализ за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на лозаро-винарските продукти и уведомяването относно решенията на държавите членки по отношение на повишаването на естественото алкохолно съдържание (OВ L 149, 7.6.2019 г., стр. 53—57)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването на досиетата на OIV (OВ L 149, 7.6.2019 г., стр. 1—52)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето (ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2—45)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията от 17 октомври 2018 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, измененията на спецификациите на продуктите, регистъра на защитените наименования, отмяната на закрилата и използването на символи, и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подходяща система за проверки (ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 46—76)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1507 на Комисията от 10 октомври 2018 година относно извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на яйцата и сектора на птичето месо в Полша (OВ L 255, 11.10.2018 г., стр. 7—11)

Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (OВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 1—59)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията от 11 декември 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (OВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 60—95)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скалите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (OВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 74—99)

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 година за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (OВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 100—102)

Регламент за изпълнение (EД) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (OВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113—130)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ L 138, 25.5.2017, стр. 4—56)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 57—91)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (OВ L 5, 10.1.2017 г., стр. 11—19)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (OВ L 5, 10.1.2017 г., стр. 1—10)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (OВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 1—14)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (OВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15—43)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (OВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 44—70)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (OВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71—127)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (OВ L 190, 15.7.2016 г., стр. 23—71)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (OВ L 190, 15.7.2016 г., стр. 1—22)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/232 на Комисията от 15 декември 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти на сътрудничеството между производителите (OВ L 44, 19.2.2016 г., стр. 1—4)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1853 на Комисията от 15 октомври 2015 година за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството (OВ L 271, 16.10.2015 г., стр. 25—30)

Регламент за изпълнение (EС) 2015/1368 на Комисията от 6 август 2015 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството (OВ L 211, 8.8.2015 г., стр. 9—16)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 на Комисията от 11 май 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на пчеларството (OВ L 211, 8.8.2015 г., стр. 3—6)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 1263/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите на мляко в Естония, Латвия и Литва (OВ L 341, 27.11.2014 г., стр. 3—5)

Регламент за изпълнение (EС) № 615/2014 на Комисията от 6 юни 2014 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на работните програми за подпомагане на секторите на маслиновото масло и трапезните маслини (OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 95—102)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 611/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини (OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 55—61)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 880/2012 на Комисията от 28 юни 2012 година за допълнение към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на транснационалното сътрудничество и преговорите за сключване на договори от страна на организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти (OВ L 263, 28.9.2012 г., стр. 8—9)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2012 на Комисията от 15 юни 2012 година относно нотификациите, отнасящи се до организациите на производители и междубраншовите организации и до преговорите за сключване на договори и договорните отношения, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, в сектора на млякото и млечните продукти (OВ L 156, 16.6.2012 г., стр. 39—40)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно стандартите за търговия с маслиново масло (OВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 14—21)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (OВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1—163)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 133/2011 на Комисията от 14 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци (OВ L 41, 15.2.2011 г., стр. 4—5)

Регламент (ЕС) № 738/2010 на Комисията от 16 август 2010 година за определяне на подробни правила относно плащанията към организации на производители в сектора на хмела в Германия (OВ L 216, 17.8.2010 г., стр. 11—13)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (OВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5—22)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 617/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми (OВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 5—16)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (OВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6—23)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко (OВ L 160, 19.6.2008 г., стр. 22—25)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (OВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 46—87)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1299/2007 на Комисията от 6 ноември 2007 година за признаване на групи от хмелопроизводители (кодифицирана версия) (OВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 4—7)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1850/2006 на Комисията от 14 декември 2006 година за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел (OВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 72—87)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (OВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 22—31)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 година относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (OВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1—83)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 18.06.2021

Top