EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обща организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС

Обща организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1308/2013 — обща организация на пазарите на селскостопански продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се цели да се осигури защитна мрежа за пазарите на селскостопански продукти чрез използването на инструменти за подпомагане на пазара (например публична интервенция и частно складиране), извънредни мерки и помощ за определени сектори (и по-специално сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор).
 • Той има за цел насърчаване на сътрудничеството чрез организации на производителите и междубраншови организации (организации, които представляват дейности, свързани с производството, търговията и/или преработката на продукти в редица сектори).
 • С него се определят също така минимални изисквания за качество (пазарни стандарти) за редица продукти, както и правила за търговията на селскостопански продукти и специфични правила за конкуренцията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основните характеристики на общата организация на пазарите (ООП) са:

Интервенция на пазара

С регламента се определят правила за:

 • публичната интервенция, когато продуктите се закупуват от правителствата на държавите от ЕС или от техни агенции и се държат на склад от тях до пласирането им; и
 • отпусканата помощ за складирането на продукти от организации от частния сектор.

С регламента се преразглеждат съществуващите системи за публична интервенция и помощ за частно складиране, за да станат по-гъвкави и ефикасни. Това се постига например чрез технически корекции за продукти от телешко месо и млечни продукти и определени сирена със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Извънредни мерки

 • Европейската комисия може да предприеме спешни мерки срещу смущения на пазара, причинени от значителни колебания на цените, или когато съществуват заплахи от значителни колебания на цените. Освен това тя може да предприеме действия за справяне с въздействието върху пазара на мерки, предприети за борба с разпространението на заболявания сред животните или със сериозни смущения на пазара, предизвикани от загуба на доверие у потребителите в резултат на рискове за здравето на хората, животните или растенията и на рискове от заболявания.
 • В случай на значителни сътресения на пазара резервът за кризи осигурява допълнителна подкрепа за финансирането на тези мерки.

Мерки за контрол на доставките

 • Квоти за мляко и захар: съгласно регламента тези квоти се преустановяват съответно през 2015 и 2017 г., което дава възможност за по-голяма конкурентоспособност на производителите от ЕС както на вътрешния, така и на световния пазар.
 • Регулиране в лозаро-винарския сектор: през 2016 г. по силата на регламента беше въведена нова система за предоставяне на права за нови лозови насаждения, която ще се прилага до 2030 г. Тя предвижда увеличение на засадената площ с не повече от 1 % годишно.

Други мерки

Годишният бюджет за схемите за насърчаване на потреблението на плодове и мляко в училищата е увеличен (от 90 млн. евро на 150 млн. евро).

Организации на производителите и междубраншови организации

Регламентът насърчава създаването на организации на производителите с оглед засилване на тяхното влияние във веригата за доставки на храни. Той е изменен и допълнен със:

 • Регламент (ЕС) 2017/2393, с който се разрешава на признатите организации на производителите във всички сектори, в които е въведена ООП, да осъществяват дейности, като планиране на производството, оптимизиране на производствените разходи, предлагане на пазара на продукти на членовете и водене на преговори за сключване на договори. С него се разширяват също така целите на междубраншовите организации, като се добавят предотвратяване и управление на рисковете, свързани със здравето на животните, защитата на растенията и околната среда;
 • регламенти (ЕС) 2017/891 и (ЕС) 2017/892, с които се опростяват и поясняват правилата по отношение на организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците.

Търговия с държави извън ЕС

За вноса и износа на определени продукти може да се изисква лиценз.

Вносните мита в Общата митническа тарифа се прилагат за селскостопански продукти, въпреки че за определени продукти (напр. коноп, хмел, вино и захар за рафиниране) се прилагат специфични правила. Освен това Комисията може да определи тарифни квоти за внос, т.е. специфични ограничения на обема на стоките, които могат да се внасят с намалено мито.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламентът относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти е част от пакета с мерки за реформа на ОСП. Пакетът включва също така регламенти относно:

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1308/2013 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15—49)

Решение на Съда (седми състав) от 14 юни 2017 г. Verband Sozialer Wettbewerb eV срещу TofuTown.com GmbH. Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Trier. Преюдициално запитване — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 78 и част III от приложение VII — Решение 2010/791/ЕС — Определения, наименования и търговски наименования — „Мляко“ и „млечни продукти“ — Наименования, използвани за реклама и пускане на пазара на изцяло растителни храни. Дело C-422/16

Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ L 138, 25.5.2017, стр. 4—56)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 57—91)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 година за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12—19)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549—607)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 18.09.2018

Top