EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правила за безопасност и стандарти за пътнически кораби

Правила за безопасност и стандарти за пътнически кораби

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/45/EО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Директива (EC) 2017/2108 за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да въведе единни стандарти за безопасност относно живота и имуществото на хората на пътническите кораби, а също и на високоскоростни плавателни съдове, като например кораби с подводни криле, използвани за вътрешни плавания във води на ЕС (т.е. между пристанища в една и съща държава от ЕС).

Въпреки че първоначално е бил замислен като кодификация на Директива 98/18/ЕО, вместо това се решава да се преработи Директивата от 1998 г. Затова Директива 2009/45/ЕО преразглежда и заменя Директива 98/18/ЕО.

През 2017 г. след преразглеждане на директивата съгласно инициативата Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (известна като REFIT), беше приета Директива (EC) 2017/2108. Тя изменя Директива 2009/45/ЕО и изяснява и опростява правилата и стандартите за пътническите кораби.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Законодателството се прилага за пътнически плавателни съдове, изработени от стомана или еквивалентен материал, и за високоскоростни пътнически плавателни съдове.

Класификация на пътническите кораби и зони на експлоатация

Пътническите плавателни съдове са разделени в 4 класа (A, B, C, D) в зависимост от морските зони, в които те могат да се движат.

Държавите от ЕС публикуват списъка с морски зони и класовете на засегнатите плавателни съдове, включително евентуалните ограничени периоди, в публичнодостъпна база данни.

Изисквания за техническа безопасност

Законодателството определя подробни технически изисквания относно мерките за безопасност, на които плавателните съдове трябва да отговарят, като например:

 • строителство;
 • стабилност;
 • машинно оборудване;
 • електричество;
 • противопожарна защита и спасителни съоръжения.

Националните органи могат да определят допълнителни изисквания за безопасност, ако считат, че специфични местни условия налагат това.

Свидетелства за проверки и сигурност

 • Всеки пътнически плавателен съд, регистриран в държава от ЕС, се инспектира преди пускане в експлоатация и най-малко още веднъж годишно.
 • Всички пътнически плавателни съдове, които отговарят на стандартите за безопасност, получават годишно свидетелство за сигурност на пътнически кораб.
 • Националните органи трябва да налагат санкции, които са „ефективни, пропорционални и да имат възпиращ характер“ за всяко нарушение на стандартите за безопасност.

Изключения

Законодателството не се прилага за някои видове плавателни съдове, като:

 • военни кораби;
 • дървени кораби с примитивен строеж;
 • оригинални и индивидуални копия на исторически пътнически кораби;
 • яхти за по-малко от 12 пътници; или
 • кораби, ангажирани изключително в пристанищните зони.

Изменение на Директива (ЕС) 2017/2108

Тази директива за изменение:

 • изключва от обхвата на Директива 2009/45/ЕО
  • всички съществуващи и нови пътнически плавателни съдове, по-малки от 24 метра, които са обект на национално определени стандарти за безопасност (през май 2018 г. Европейската комисия представи предложение за координиране на правилата на безопасност за малките пътнически кораби, по-малки от 24 метра дължина),
  • крайбрежните плавателни съдове за поддръжка, превозващи работници от и до крайбрежни инсталации и плавателни бази, използвани за трансфера на повече от 12 лица от пътнически кораб до брега и обратно,
  • плавателни съдове за развлечение и традиционни лодки и плавателни лодки, ако са оборудвани с допълнително механично задвижване;
 • опростява определенията за морски зони В и Г;
 • класифицира пътническите кораби (А, Б, В и Г), в зависимост от морската зона, в която действат;
 • изисква корабите, построени от алуминий преди 20 декември 2017 година, да съответстват на нейните изисквания до 22 декември 2025 г. При все това, ако една държава от ЕС има повече от 60 пътнически кораби от алуминиева сплав, плаващи под неин флаг до 20 декември 2017 г., тя може да изключи алуминиеви пътнически кораби от класове Б, В и Г от директивата за 12 години след тази дата, при условие че нивата им на безопасност не са компрометирани;
 • изисква всички нови или съществуващи пътнически кораби да носят свидетелство за сигурност на пътническия кораб.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2009/45/ЕО се прилага от 15 юли 2009 г. Директива 2009/45/EО преразглежда и заменя Директива 98/18/ЕО и нейните последващи изменения.

Директива (EC) 2017/2108 влезе в сила на 20 декември 2017 г. и трябва да се прилага в държавите от ЕС от 21 декември 2019 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Плавателните съдове, които извършват вътрешни пътувания във води на ЕС, трябва да отговарят на основни стандарти за безопасност с цел опазване на живота на техните пътници и на екипажа. Тези стандарти бяха завишени значително след потъването на ферибота Естония в Балтийско море през 1994 г.

Директива 2009/45/EО е най-всеобхватният законодателен инструмент на ЕС в областта на безопасността на пътническите плавателни съдове. Тя се допълва от специфични правила на ЕС за ро-ро (рол-он/рол-оф) пътнически кораби и високоскоростни плавателни съдове и за регистрацията на лица на борда.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (преработена) (OJ L 163, 25.6.2009, стр. 1—140)

Последващите изменения на Директива 2009/45/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива (EC) 2017/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ L 315, 30.11.2017 г., стр. 40—51)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно целите за безопасност и функционалните изисквания за малките пътнически кораби с дължина под 24 метра (COM(2018) 314 final, 23.5.2018 г.)

Директива (EC) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (ОВ L 315, 30.11.2017 г., стр. 52—60)

Директива (EC) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (ОВ L 315, 30.11.2017 г., стр. 61—77)

Директива 98/41/ЕО на Съвета от 18 юни 1998 година относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите-членки от Общността (ОВ L 188, 2.7.1998 г., стр. 35—39)

Вж. консолидираната версия.

Директива 98/18/ЕО на Съвета от 17 март 1998 година за правилата за безопасност и стандартите на пътническите кораби (ОВ L 144, 15.5.1998 г., стр. 1—115)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 18.12.2018

Top