EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обозначаване на цените на потребителските стоки

Обозначаване на цените на потребителските стоки

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/6/ЕО относно правилата за обозначаване на цените на стоките, предлагани на потребителите

Директива (ЕС) 2019/2161 за изменение на Директива 93/13/ЕИО и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • С Директива 98/6/EО се изисква продажната цена и цената за единица мярка на всички стоки, предлагани от търговците на потребителите, да бъдат ясно обозначени, с цел да се подобри информацията, предоставяна на потребителите, и да се предостави възможност за сравнение на цените.
 • С нея бяха отменени директиви 79/581/ЕИО (цени на хранителните стоки) и 88/314/ЕИО (цени на нехранителните стоки), считано от 18 март 2000 г.
 • Директива (ЕС) 2019/2161 относно по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС изменя Директива 98/6/EО.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива 98/6/EО

 • Продажната цена и цената за единица мярка трябва да бъдат обозначени по недвусмислен, лесно разбираем и ясно четлив начин за всички стоки, предлагани от търговците на потребителите (т.е. крайната цена трябва да включва данъка върху добавената стойност и всички други данъци).
 • Не е необходимо обозначаване на цената за единица мярка, ако тя е еднаква с продажната цена.
 • Държавите — членки на ЕС обаче може да решат да не прилагат тези правила по отношение на:
  • стоки, които се влагат при извършването на услуга;
  • продажби на търг или продажби на произведения на изкуството или антики.
 • За стоки, продавани в насипно състояние, трябва да се обозначи само цената за единица мярка.
 • Във всяка реклама, в която е посочена продажната цена, също трябва да е посочена и цената за единица мярка.
 • Държавите членки могат:
  • да освободят от задължението за обозначаване на цената за единица мярка на стоките, ако подобно обозначаване не е подходящо или би могло да доведе до объркване;
  • да изготвят списък на нехранителните стоки, за които задължението да се посочва цената за единица мярка остава в сила в случай на такова освобождаване.
 • В директивата беше предвиден преходен период, през който малки предприятия за продажба на дребно не бяха задължени да обозначават цената за единица мярка на стоки, различни от продаваните в насипно състояние.
 • Държавите членки трябва:
  • да предприемат съответни мерки за информиране на всички заинтересовани лица, когато настоящото законодателство се транспонира в националното законодателство;
  • да определят и да предоставят информация за системата от санкции за нарушения на националните правила, приети за прилагането на настоящата директива.

Директива (ЕС) 2019/2161

 • С Директива (ЕС) 2019/2161, беше изменена Директива 98/6/ЕО, за да се въведе нов член относно информацията, предоставяна на потребителите относно намаленията на цените. При всяко обявяване на намаление на цената трябва да се обозначи предишната цена, прилагана от търговеца (предишната цена). При всяко обявяване на намаление на цената трябва да се обозначи предишната цена, прилагана от търговеца (предишната цена). „Предишна цена“ означава най-ниската цена, прилагана от търговеца за период от време, не по-кратък от 30 дни преди въвеждането на намалението на цената.
 • С изменението на държавите членки се предоставя възможност за избор на нормативна уредба по отношение на стоките, които подлежат на бързо влошаване или които имат кратък срок на годност (по-специално хранителни стоки), стоки, които са били в продажба за по-малко от 30 дни и стоки, които подлежат на непрекъснато намаление на цените.
 • Съществуващото изискване за държавите членки да въвеждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушения на националните правила за обозначаване на цените е допълнено със списък с критерии за налагането на санкции.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ ДИРЕКТИВИТЕ?

 • Директива 98/6/ЕО трябваше да се въведе в законодателството на държавите членки до 18 март 2000 г.
 • Директива за изменение (EC) 2019/2161 трябваше да се въведе в законодателството на държавите членки до 28 ноември 2021 г. Държавите членки трябва да прилагат разпоредбите на директивата от 28 май 2022 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (ОВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27—31).

Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза (ОВ L 328, 18.12.2019 г., стр. 7—28).

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1—26).

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2017/2394 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Нов търговски механизъм за потребителите (COM(2018) 183 final, 11.4.2018 г.).

последно актуализация 03.02.2022

Top