EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Схема на разрешителни за вноса на дървесина в ЕС

Схема на разрешителни за вноса на дървесина в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 2173/2005 за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Известен като регламент за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (FLEGT), той гарантира, че дървесината и изделията от дървесина, изнасяни за ЕС от държави партньори, които са подписали споразумение за доброволно партньорство (VPA) с ЕС и прилагат лицензионната схема FLEGT, са добити легално.
 • Той допълва Регламент (ЕС) № 995/2010, който има за цел да забрани пускането на пазара на ЕС на незаконно добита дървесина и изделия, получени от такъв дървен материал.
 • Изменен е с Регламент (ЕС) № 657/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1387 и Регламент (ЕС) 2019/1010.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Този регламент се прилага за вноса на изделия от дървен материал, посочени в приложения II и III, от държавите партньори, посочени в приложение I.
 • Членството в лицензионната схема FLEGT се осъществява чрез споразумения за доброволно партньорство (VPA) с държавите производители на дървен материал, които желаят да сключат такива споразумения. Във всяко споразумение за доброволно партньорство се посочват съгласуван график и ангажиментите.
 • Държавите износители, които подписват споразумение за доброволно партньорство, трябва да разработят система за проверка на законността на своите изделия от дървен материал.
 • Всички пратки на дървесина от държавите, подписали споразумение за доброволно партньорство, които имат действаща лицензионна схема FLEGT, трябва да бъдат включени в разрешително FLEGT, което удостоверява, че са спазени изискванията на лицензионната схема FLEGT. Без наличието на разрешително FLEGT пратките на дървесина не могат да се предлагат на пазара на ЕС.
 • Когато има някакво съмнение относно валидността на разрешително FLEGT при граница на ЕС, компетентните органи могат да поискат допълнителна проверка от органа, който е издал разрешителното (разходите за проверката се поемат от вносителя, освен ако въпросната държава от ЕС не реши друго). Митническите органи могат да спрат дървен материал, ако считат, че разрешителното за FLEGT не е валидно.
 • Държавите от ЕС трябва да определят санкциите, които да се налагат в случай на нарушение на този регламент.

Изменения

 • Регламент (ЕС) № 657/2014 измени Регламент (ЕО) № 2173/2005, който предоставя на Европейската комисия правомощия да приема делегирани актове и актове за изпълнение.
 • Делегиран регламент (ЕС) 2016/1387 на Комисията изменя приложения I и III, като признава факта, че Индонезия стана първата държава партньор, която разполага с действаща лицензионна схема FLEGT и издава разрешителни FLEGT.
 • Регламент (ЕС) 2019/1010 изменя първоначалния регламент по отношение на докладите, които държавите от ЕС трябва да подготвят всяка година. Съгласно първоначалния регламент те трябваше да представят доклад до комисия, в който се посочват количествата внос на дървен материал по лицензионната схема FLEGT, броя на получените разрешителни и броя на случаите и количествата дървесина и изделия от дървен материал, внесени без разрешително FLEGT (т.е. забранен внос). В изменението на регламента обаче не се уточнява какво следва да бъде включено в доклада, който трябва да бъде представен от държавите от ЕС. Освен това в него се изисква държавите от ЕС не само да представят тези доклади на Комисията, но и на обществеността.
 • Регламент (ЕС) 2019/1010 изисква също така Комисията да представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно функционирането и ефективността на регламента на всеки 5 години, считано от 2021 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 30 декември 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Системата за разрешителни FLEGT е предложена за първи път през 2003 г. в плана за действие FLEGT, който има за цел борба с незаконното изсичане на горите и подобряване на търсенето и предлагането на законен дървен материал. Той бе насочен основно към богатите на дървесина региони от Централна Африка, Русия, Югоизточна Азия и части на Южна Америка.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 година за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1—6)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2173/2005 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (OВ L 170, 25.6.2019 г., стр. 115—127)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1387 на Комисията от 9 юни 2016 година за изменение на приложение I и приложение III към Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета, след като е сключено споразумение за доброволно партньорство с Индонезия за Схема за разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейския съюз (OВ L 223, 18.8.2016 г., стр. 1—9)

Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23—34)

последно актуализация 11.09.2019

Top