EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европа 2020: стратегията на Европейския съюз за растеж и заетост

Европа 2020: стратегията на Европейския съюз за растеж и заетост

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2010) 2020 окончателен) – Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СТРАТЕГИЯТА ЕВРОПА 2020?

Целта на стратегията „Европа 2020“ е да гарантира, че икономическото възстановяване на Европейския съюз (ЕС) след икономическата и финансовата криза ще бъде подкрепено от серия от реформи, за да се изградят солидни основи за растеж и създаване на работни места до 2020 г. Стратегията е насочена към структурните слабости на икономиката на ЕС и към икономически и социални проблеми, като в нея се вземат предвид по-дългосрочните предизвикателства на глобализацията, недостигът на ресурси и застаряването на населението.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Стратегията „Европа 2020“ следва да даде възможност на ЕС да постигне растеж, който е:
  • интелигентен – чрез развитие на знанията и иновациите;
  • устойчив – основан на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
  • приобщаващ – насочен към стимулиране на заетостта и социалното и териториално сближаване.
 • Европейският съюз си поставя пет главни цели за постигане на тази амбициозна визия до 2020 г.:
  • повишаване на процента на заетост на населението на възраст 20—64. год. до 75 %;
  • инвестиране на 3 % от БВП в научноизследователска и развойна дейност;
  • намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20 %, увеличаване на дела на възобновяемите енергии до 20 % и повишаване на енергийната ефективност с 20 %;
  • намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до по-малко от 10 % и повишаване на дела на завършилите висше образование до най-малко 40 %;
  • намаляване на броя на застрашените от бедност или социално изключване с 20 млн. души.
 • Целите на стратегията „Европа 2020“ се подкрепят и от 7 водещи инициативи на равнище ЕС и в държавите от ЕС: „Съюз за иновации“, „Младежта в движение“, „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, „Европа за ефективно използване на ресурсите“, „Индустриална политика за ерата на глобализацията“, „Програма за нови умения и работни места“ и „Европейска платформа срещу бедността“.
 • На равнище ЕС единният пазар, бюджетът на ЕС и европейската външната политика са допълнителни лостове за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

Изпълнение на стратегията в рамките на Европейския семестър

 • Стратегията „Европа 2020“ се изпълнява чрез общи насоки за икономическата политика на държавите от ЕС и на ЕС (Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета) и насоки за трудовата заетост на държавите от ЕС (Решение (ЕС) 2015/1848 на Съвета).
 • Държавите от ЕС бяха призовани да превърнат целите на „Европа 2020“ в национални цели. Всяка година през април те публикуват националните си програми за реформа, в които определят действията, които трябва да се предприемат за постигане на националните цели.
 • Европейската комисия отговаря за наблюдение на напредъка. Тя представя годишен преглед на растежа, оценява програмите за реформи на държавите от ЕС и изпраща конкретни препоръки за всяка държава.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията — Европа 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010) 2020 окончателен, 3.3.2010 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2014) 130 final, 5.3.2014 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Действия за стабилност, растеж и работни места (COM (2012) 299 final, 30.5.2012 г.)

Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 25 и 26 март 2010 година

Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета от 14 юли 2015 година относно общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Европейския съюз (ОВ L 192 от 18.7.2015 г., стр. 27—31)

Решение (ЕС) 2015/1848 на Съвета от 5 октомври 2015 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки за 2015 г. (ОВ L 268, 15.10.2015 г., стр. 28—32)

последно актуализация 07.02.2017

Top