EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0327

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно прилагането на членове 93, 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории държавна помощ в секторите на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт

COM/2022/327 final

Брюксел, 6.7.2022

COM(2022) 327 final

2022/0209(NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

относно прилагането на членове 93, 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории държавна помощ в секторите на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания за предложението и негови цели 

Контекст

Както Комисията посочва в своята годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. 1 , мерките по отношение на транспорта може да са от голяма полза за екологичния преход с това, че ще доведат до значително намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на въздуха, като същевременно стимулират ръста на производителността и укрепват устойчивостта на промишлените екосистеми. В този контекст Комисията подчерта значението на инвестициите в обществения транспорт и инфраструктура, подпомагащи прехода към по-устойчива и интелигентна мобилност, включително непрекъснати и ефективни европейски мултимодални мрежи, както и усъвършенстване на трансевропейските транспортни мрежи за пътници и товари.

Наличието на добре функционираща система на железопътен транспорт, вътрешен воден транспорт и мултимодален транспорт е от ключово значение за осигуряването на свързаност в цяла Европа, създаването на единно европейско железопътно пространство, насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в съответствие с членове 170 и 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), постигането на целите на ЕС в областта на климата (Европейския зелен пакт 2 ) и подкрепата за устойчивостта на промишлеността на ЕС и нейните вериги на стойността (актуализираната нова промишлена стратегия 3 ), включително допринасящите за постигането на целите на цифровия преход и цифровизацията (европейската стратегия в областта на цифровите технологии 4 ). На 9 декември 2020 г. Комисията прие съобщение относно своята стратегия за устойчива и интелигентна мобилност („стратегията на Комисията за устойчива и интелигентна мобилност“) 5 , в което укрепването на железопътния и вътрешния воден транспорт, както и на мултимодалния транспорт е съществен елемент от екологичната и цифровата трансформация на европейския транспорт, която на свой ред е от ключово значение за постигането на целта на Съюза за неутралност по отношение на климата до 2050 г. 

Тези цели не могат да бъдат постигнати без значителни инвестиции от държавите членки. Инвестициите, които държавите членки може да предвидят в подкрепа на видове транспорт с ниски емисии, варират от инвестиции в нов или съществуващ парк до инвестиции в железопътна инфраструктура, терминали за трансбордиране и цехове за поддръжка, също и с цел да се стимулира търсенето на превозни средства с нулеви емисии и на цифрови решения, които дават възможност за оперативна съвместимост между видовете транспорт и в рамките на секторите. Това изисква правила за държавната помощ, които да допускат тези инвестиции, когато е необходим такъв обществен транспорт, като същевременно запазват и засилват конкуренцията в железопътния, вътрешния воден и мултимодалния транспорт.

Съгласно член 93 от ДФЕС „съвместими с Договорите са помощите, които отговарят на нуждата от координация на транспорта или които представляват компенсация за изпълнението на някои задължения, които са присъщи на понятието за публична услуга“. Член 93 от ДФЕС е включен в дял VI „Транспорт“ от ДФЕС, чиито разпоредби се прилагат изключително по отношение на железопътния, автомобилния и вътрешния воден транспорт, както е предвидено в член 100, параграф 1 от ДФЕС. Настоящото предложение обхваща железопътния и вътрешния воден транспорт, включително мултимодалния транспорт 6 .

i)Помощ, която отговаря на нуждите от координация на транспорта

Ръководните насоки на Общността от 2008 г. за държавните помощи за железопътните предприятия 7  (наричани по-нататък „Насоките за железопътния транспорт“) имаха за цел да се кодифицира и актуализира практиката на Комисията по отношение на съвместимостта на помощта за предприятия в сектора на железопътния транспорт с Договора след развитието на правната уредба в сектора, по-специално с оглед на постепенното отваряне на пазара за конкуренция. Извършената през 2020 г. проверка за пригодност 8  на правилата за държавната помощ, включително на Насоките за железопътния транспорт, потвърди необходимостта от преразглеждане на правилата за държавната помощ, приложими за железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и интермодалния транспорт, предвид значителните регулаторни и пазарни промени от 2008 г. нататък 9 . В този контекст Комисията обмисля не само преразглеждане на Насоките за железопътния транспорт, но и приемането на специални правила за групово освобождаване, за да се улесни интеграцията на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт (както пътнически, така и товарен) в екологичния и цифровия преход. 

По-специално, Комисията се стреми да повиши правната сигурност и да намали административната тежест във връзка с някои национални мерки за помощ в подкрепа на пренасочването на товари и пътници от автомобилния към по-малко замърсяващи видове транспорт и решения, разработени въз основа на обширна практика на вземане на решения от Комисията, по начин, който гарантира, че нарушаването на конкуренцията е ограничено. Нормативната уредба за групово освобождаване повишава правната сигурност за държавите членки и получателите на помощта по отношение на начина, по който трябва да бъдат проектирани мерките. В същото време с нея се опростяват процедурите, като определени мерки се освобождават от задължението по член 108, параграф 3 от ДФЕС за уведомяване на Комисията относно държавната помощ преди нейното прилагане, когато въз основа на практиката на вземане на решения на Комисията е възможно да се определят предварително условията за съвместимост, като се гарантира, че потенциалните нарушения на конкуренцията са ограничени.

Комисията е натрупала значителен опит по отношение на помощта за координацията на транспорта, обхваната от раздел 6.3 от Насоките за железопътния транспорт, както и по отношение на помощта, целяща да се подпомогнат видовете транспорт и транспортните решения, които замърсяват по-малко и са по-устойчиви в сравнение с изцяло автомобилния транспорт, включително помощта за стимулиране на интермодалния 10  и вътрешния воден транспорт. Според опита на Комисията помощта за координация на транспорта е от съществено значение за преминаването към други видове транспорт и при определени условия не води до съществено нарушаване на конкуренцията. Освен това голяма част от държавите членки настояват за групово освобождаване на помощта за координация на транспорта. Затова е уместно да се даде възможност на Комисията за групово освобождаване на помощта, предоставяна от държавите членки за подпомагане на такива мерки, ако са изпълнени определени условия. 

Груповото освобождаване ще обхване мерки, които попадат в приложното поле на член 93 от ДФЕС, и ще насърчи преминаването на превоза на товари и пътници от по-замърсяващи видове транспорт (по-специално автомобилния) към по-малко замърсяващи и по-устойчиви видове транспорт и решения, в съответствие с практиката на Комисията за вземане на решения.

ii) Помощ, която представлява компенсация за изпълнението на някои задължения, присъщи на понятието за обществена услуга

Що се отнася до помощта за изпълнение на някои задължения, присъщи на понятието за обществена услуга (която помощ понастоящем не е обхваната от Насоките за железопътния транспорт), Комисията може да разгледа и възможността за групово освобождаване, при определени условия, на компенсацията, предоставяна от държави членки за изпълнение на задълженията за извършване на обществени услуги в секторите на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт, ако не е обхваната от Регламент (EО)  1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. 11  

По-специално, що се отнася до товарния транспорт, задълженията за извършване на обществени услуги могат да бъдат подходящ инструмент за насърчаване на услугите в области и сегменти, в които в противен случай товарният транспорт би се осъществявал само по шосе.

Настоящото предложение не обхваща помощта, предоставяна с цел компенсация за задълженията за извършване на обществени услуги за пътнически превоз, която се урежда от член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1370/2007. Тази разпоредба освобождава от изискването за предварително уведомяване компенсацията за извършването на обществени услуги за пътнически превоз или за спазването на тарифни задължения, установени чрез общи правила, която се изплаща в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Проблем, с който инициативата има за цел да се справи

Съществува необходимост от специфични правила, които да дадат възможност за опростяване на процедурите по отношение на помощта за железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт.

Съгласно разпределението на правомощията между Съвета и Комисията, предвидено в член 108, параграф 4 и член 109 от ДФЕС, Съветът определя категориите помощ, които могат да бъдат освободени от задължението за уведомяване за държавна помощ, а Комисията приема регламенти, с които се установяват подробни правила за това освобождаване.

Чрез регламенти за групово освобождаване Комисията освобождава мерките за помощ, определени от Съвета, от задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от ДФЕС, като по този начин позволява на държавите членки да ги прилагат пряко без предварително одобрение от Комисията.

С Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ (наричан по-нататък „оправомощаващият регламент от 2015 г.“) 12  се определят няколко категории помощ, които Комисията може да освободи от задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от ДФЕС. Оправомощаващият регламент от 2015 г. обаче обхваща само мерките за държавна помощ, обявени за съвместими с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 2 или параграф 3 от ДФЕС, но не засяга мерките за помощ, чиято съвместимост се оценява съгласно член 93 от ДФЕС.

Поради това Комисията счита, че този пропуск следва да бъде запълнен в интерес на опростяването на процедурите за държавите членки, които въвеждат мерки за държавна помощ за железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт.

Тъй като държавната помощ за железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт попада в приложното поле на член 93 от ДФЕС, който представлява lex specialis по отношение на член 107, параграфи 2 и 3 от ДФЕС, приемането на специален оправомощаващ регламент на Съвета за железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт е напълно оправдано (наричан по-нататък „оправомощаващият регламент за транспорта“). Член 93 от ДФЕС е в дял VI от част трета на ДФЕС, който се отнася до транспорта, и в него се предвижда, че съвместими с Договорите са държавните помощи, които отговарят на нуждата от координация на транспорта или които представляват компенсация за изпълнението на някои задължения, които са присъщи на понятието за публична услуга. Съответно съвместимостта на държавната помощ с вътрешния пазар съгласно член 93 от ДФЕС зависи от това да се установи дали с помощта се преследват тези цели. С регламента на Комисията за групово освобождаване ще се определят съответните критерии за тази цел.

Настоящото предложение има за цел правилата за държавната помощ, приложими към железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт, да се приведат в съответствие със стратегията на Комисията за устойчива и интелигентна мобилност. По силата на оправомощаващия регламент за транспорта Комисията ще може да приема регламенти за групово освобождаване на помощи по член 93 от ДФЕС, свързани с ограничен риск от нарушаване на конкуренцията и търговията. С настоящото предложение се дава право на Комисията да приема регламенти за групово освобождаване в области, в които е натрупала достатъчно опит, който ѝ позволява да определи ясни критерии за съвместимост, като същевременно гарантира, че въздействието върху конкуренцията и търговията между държавите членки е ограничено.

Оправомощаващият регламент за транспорта сам по себе си няма да окаже пряко въздействие, но ще представлява правно основание за приемането на евентуални регламенти за групово освобождаване. Въз основа на оправомощаващия регламент за транспорта Комисията ще прави оценка на различните варианти на политиката по отношение на всички такива регламенти за групово освобождаване и тяхното въздействие в контекста на оценка на въздействието.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката и с други политики на Съюза

Това предложение допринася за общите цели на Съюза, и по-специално целта за прилагане и опростяване на правилата за държавната помощ, от една страна, и изпълнението на Европейския зелен пакт, от друга.

По отношение на интереса от прилагане на правилата за държавна помощ, както Комисията посочва в съобщението си от 8 май 2012 г. относно модернизирането на държавната помощ 13 , прилагането на държавната помощ следва да се съсредоточи върху случаите с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар. Това предполага, от една страна, по-задълбочен контрол върху големи и потенциално нарушаващи търговията и конкуренцията помощи, а от друга страна, опростен анализ на случаите с ограничен ефект върху търговията и конкуренцията. Това може да се постигне чрез групово освобождаване на тези категории помощ от изискването за уведомяване.

Що се отнася до интереса от опростяване на правилата за държавната помощ, необходимо е да се възприеме последователен подход в процедурите, които се прилагат към помощта, предоставяна под формата на компенсация за изпълнението на задължения за обществена услуга както в пазарния сегмент на превоза на пътници, така и в този на превоза на товари. В член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 вече е предвидено освобождаване на компенсацията за обществени услуги от изискването за предварително уведомяване в съответствие с правилата за държавната помощ за обществените услуги за пътнически превоз. Такова групово освобождаване на компенсацията за обществени услуги обаче понастоящем не съществува за товарния транспорт. Поради това помощта, предоставяна с цел компенсация за изпълнението на някои задължения, които са присъщи на понятието за обществена услуга, по отношение на товарните превози с железопътен транспорт, вътрешен воден транспорт или интермодален транспорт, както е посочено в член 93 от ДФЕС, следва да бъде включена в обхвата на оправомощаващ регламент за транспорта.

Що се отнася до приноса му към Европейския зелен пакт, настоящото предложение ще способства за насърчаване на екологичната, ефективна и взаимосвързана мултимодална транспортна система, която е необходима стъпка към целта на Съюза за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. В това отношение е налице ясна връзка между настоящото предложение и планираното преразглеждане на Насоките за железопътния транспорт, тъй като и двете имат за цел да улеснят публичното финансиране за пренасочването на трафика от автомобилния към железопътния и вътрешния воден транспорт и към по-устойчиви решения за мултимодален транспорт и в крайна сметка да спомогнат за екологичната и цифровата трансформация на европейския транспорт, като същевременно гарантират, че нарушаването на конкуренцията остава ограничено. Предложеният оправомощаващ регламент за транспорта ще освободи от задължението за уведомяване мерките, попадащи в обхвата на член 93 от ДФЕС, за които е възможно да се определят ясни условия за съвместимост.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание за настоящото предложение е член 109 от ДФЕС, който позволява на Съвета да приема подходящи разпоредби, по-специално за определяне на условията за прилагане на член 108, параграф 3 от ДФЕС, както и на категориите помощ, които може да бъдат освободени от тази процедура.

Компетентността на Съвета да приеме подходящ регламент за определяне на категориите помощ, които могат да бъдат групово освободени, както е посочено в член 109 от ДФЕС 14 , се отнася до всички мерки за държавна помощ  включително по отношение на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт  обхванати от член 93 от ДФЕС. 

Субсидиарност и пропорционалност 

Предложението е от изключителната компетентност на Съюза. Съгласно член 3 от ДФЕС „Съюзът разполага с изключителна компетентност в следните области: [...] б) установяване на правила относно конкуренцията, необходими за функционирането на вътрешния пазар“. Следователно принципът на субсидиарност не се прилага.

Предложението не надхвърля необходимото за постигане на неговата цел, която е да се даде възможност на Комисията да прилага групово освобождаване за помощта за координацията на транспорта и помощта, представляваща компенсация за изпълнението на някои задължения, които са присъщи на понятието за обществена услуга, при условие че са изпълнени определени условия. Следователно предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност.Избор на инструмент

Предложеният инструмент е регламент на Съвета.

Съгласно член 109 от ДФЕС регламентът е единственият правен инструмент, с който Съветът разполага за определяне на условията, при които се прилага член 108, параграф 3 от ДФЕС, както и на категориите помощ, които са изключени от тази процедура.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Заключението от проверката за пригодност на Насоките за железопътния транспорт е, че те се нуждаят от цялостно преразглеждане, за да бъдат приведени в съответствие с развитието на пазара и с промените в нормативната уредба, както и с новите всеобхватни приоритети, определени в програмата на Зеления пакт. Наред с другото, проверката за пригодност установи целесъобразността на груповото освобождаване, по-специално за няколко вида помощ за координация на транспорта, които бяха одобрени от Комисията през последното десетилетие чрез решения да не се повдигат възражения 15 , без да е извършена официална процедура по разследване. По-конкретно оценката на раздел 6.3 от Насоките за железопътния транспорт относно помощта за координиране на транспорта показа, че всички случаи са завършили с решение да не се повдигат възражения, обикновено в рамките на ограничен срок след уведомяването 16 .

Проверката за пригодност на Насоките за железопътния транспорт се основава на цялостен преглед на решенията, приети от Комисията относно държавната помощ съгласно Насоките за железопътния транспорт и/или член 93 от ДФЕС, и на мненията на държавите членки и заинтересованите страни, получени по време на откритата обществена консултация. Необходимостта от оправомощаващ регламент за транспорта е още по-належаща в контекста на Европейския зелен пакт и нарастващото значение на прехода към по-устойчиви видове транспорт, като железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт, за да се постигне целта за намаляване на емисиите до 2050 г.

Консултации със заинтересованите страни

Настоящото предложение не налага консултации със заинтересованите страни.

Предложеният оправомощаващ регламент за транспорта сам по себе си няма да окаже пряко въздействие върху заинтересованите страни, тъй като просто ще осигури на Комисията правно основание да приема регламенти за групово освобождаване. Като се има предвид техническият характер на настоящото предложение, което само създава условия за бъдещи регламенти за групово освобождаване, няма да се провеждат обществени консултации. На 1 октомври 2021 г. обаче Комисията публикува пътна карта, която се отнася конкретно за инициативата за разработване на настоящото предложение. Заинтересованите страни разполагаха с четири седмици, за да предоставят мнения относно пътната карта 17 . 

Ще бъде проведена обществена консултация за преразглеждането на Насоките за железопътния транспорт, което включва проекта за опростяване на правилата за държавната помощ за координация на транспорта чрез регламент за групово освобождаване. Ще бъде проведена и специална обществена консултация за бъдещите регламенти на Комисията за групово освобождаване.

Оценка на въздействието

Не е необходимо настоящото предложение да се подкрепя с оценка на въздействието. То има за цел Съветът да приеме оправомощаващ регламент за транспорта, който да даде на Комисията възможност да приема регламенти за групово освобождаване на помощите за железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт, свързани с ограничен риск от нарушаване на конкуренцията и търговията. Настоящото предложение не води до непосредствено групово освобождаване на категориите помощ, обхванати от предвидения оправомощаващ регламент за транспорта, а дава възможност на Комисията да приема регламенти за групово освобождаване на по-късен етап.

Съдържанието на бъдещите регламенти на Комисията за групово освобождаване ще бъде подкрепено от оценка на въздействието.

Пригодност и опростяване на нормативната уредба

Настоящото предложение има за цел, наред с други неща, да опрости съществуващите правила относно държавната помощ за координация на транспорта и държавната помощ, представляваща компенсация за изпълнението на задължения за обществена услуга в секторите на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт, и да намали броя на уведомленията за държавна помощ и свързаните с тях регулаторни разходи.

Предложеният оправомощаващ регламент за транспорта дава възможност на Комисията да приема регламенти за групово освобождаване на помощи за железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт. Приемането на такива регламенти за групово освобождаване ще донесе ползи за Съюза като цяло. Първо, така ще се насърчи фундаменталната екологична и цифрова трансформация на европейския транспорт в съответствие с целите на политиката, определени в Европейския зелен пакт. Второ, значително ще се намалят административната тежест и разходите за инвестиции във видове транспорт с ниски емисии и за консолидирането/разширяването на съществуващите видове транспорт и решения, които замърсяват по-малко от автомобилния транспорт. Трето, ще се опрости разрешаването на помощи за изпълнението на някои задължения, присъщи на понятието за обществена услуга, и ще се подкрепят по-чистите видове транспорт и решения в области и сегменти, в които иначе транспортът би се осъществявал само по шосе.

Основни права

Настоящото предложение не оказва въздействие върху защитата на основните права.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отрицателни последици за бюджета на Съюза.5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Предложеният оправомощаващ регламент за транспорта ще бъде задължителен в своята цялост и пряко приложим във всички държави членки след влизането му в сила.

Съгласно член 6 от предложения оправомощаващ регламент за транспорта на всеки пет години Комисията ще представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на оправомощаващия регламент за транспорта. Освен това проект на доклада ще бъде представян предварително за разглеждане от Консултативния комитет по държавните помощи, посочен в член 5 от предложения оправомощаващ регламент за транспорта. Също така съгласно член 5, параграф 1 от предложения оправомощаващ регламент за транспорта Комисията ще се консултира с този комитет, когато възнамерява да приеме регламент за групово освобождаване и преди приемането на такъв регламент.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

С член 1, параграф 1 от предложения оправомощаващ регламент за транспорта се определят две категории помощ, освободени от задължението за уведомяване съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС: i) помощта за координацията на транспорта и ii) помощта, която представлява компенсация за изпълнението на някои задължения, присъщи на понятието за обществена услуга. Тези категории отразяват приложното поле на член 93 от ДФЕС. Приложното поле на предложения оправомощаващ регламент за транспорта обаче не включва компенсацията за извършването на обществени услуги за пътнически превоз или за спазването на тарифни задължения, установени чрез общи правила, която е обхваната от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

В член 1, параграф 2 от предложения оправомощаващ регламент за транспорта са посочени елементите, които Комисията ще определи в следващите си регламенти за групово освобождаване на горепосочените категории помощ от уведомяване съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС. Тези категории са същите като посочените в оправомощаващия регламент от 2015 г.

В член 1, параграф 3 от предложения оправомощаващ регламент за транспорта е посочен видът условия, които в последващите си регламенти за групово освобождаване Комисията може да определи, за да гарантира съвместимостта на обхванатите от настоящото предложение помощи с вътрешния пазар. По-специално, член 1, параграф 3, буква б) дава възможност на Комисията да изключи определени сектори от обхвата на регламентите за групово освобождаване. В тази разпоредба се отчита фактът, че с настоящото предложение се дава възможност на Комисията да приема регламенти за групово освобождаване, тъй като е натрупала достатъчно опит, който ѝ позволява да определи ясни критерии за съвместимост, като същевременно гарантира, че въздействието върху конкуренцията и търговията между държавите членки е ограничено.

По отношение на прозрачността, мониторинга, срока на валидност и изменението на регламентите, изслушването на заинтересованите страни, Консултативния комитет по държавните помощи и консултирането с него, както и доклада за оценка членове от 2 до 6 от предложения оправомощаващ регламент за транспорта отразяват разпоредбите на оправомощаващия регламент от 2015 г.

2022/0209 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

относно прилагането на членове 93, 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории държавна помощ в секторите на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 109 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент 18 , 

като има предвид, че:

(1)С Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета 19  на Комисията се предоставя правомощието да обявява чрез регламенти определени категории помощ за съвместими с вътрешния пазар и да ги освобождава от изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора. Макар че Регламент (ЕС) 2015/1588 обхваща определени категории помощ за предприятия в различни сектори, като например помощта за опазване на околната среда, той не обхваща, наред с други категории, помощта за железопътния и вътрешния воден транспорт, включително мултимодалния транспорт 20 . Секторите на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт имат все по-голямо значение на равнището на Съюза в контекста на Европейския зелен пакт 21  и стратегията на Комисията за устойчива и интелигентна мобилност 22 .

(2)Съгласно член 93 от Договора помощта, предоставяна по отношение на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и мултимодалния транспорт, която отговаря на нуждите от координация на транспорта или представлява компенсация за изпълнението на някои задължения, присъщи на понятието за публична услуга, следва да се счита за съвместима с Договорите.

(3)Комисията е приложила член 93, член 107, параграф 1 и член 108 от Договора в множество решения относно определени категории държавна помощ за предприятия в секторите на железопътния транспорт, вътрешния воден транспорт и интермодалния транспорт и е разработила насоки за целите на оценката на определени категории държавна помощ, за които се счита, че отговарят на нуждите от координация на транспорта 23 . Както показва опитът на Комисията, такава помощ не води до съществено нарушаване на конкуренцията, при условие че се предоставя чрез открити, прозрачни и недискриминационни процедури и че могат да бъдат определени ясни условия за съвместимост въз основа на придобития опит.

(4)С оглед на това, за да се опрости администрацията в случаите, когато нарушаването на конкуренцията е ограничено до минимум, Комисията следва да бъде оправомощена да обявява чрез регламенти, че помощта, предоставяна за координацията на транспорта или като компенсация за изпълнението на някои задължения, които са присъщи на понятието за обществена услуга, посочена в член 93 от Договора, е съвместима с вътрешния пазар и е освободена от изискванията за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.

(5)Държавната помощ, представляваща компенсация за изпълнението на задължения за обществена услуга във връзка с обществени услуги за пътнически превоз, вече е обхваната от Регламент (ЕО)  1370/2007 на Европейския парламент и Съвета, включително когато съгласно член 1, параграф 2 от него държавите членки решат да го приложат по отношение на обществения пътнически превоз по вътрешни водни пътища и вътрешни морски води 24 . Поради това компенсацията за обществена услуга във връзка с обществения пътнически превоз следва да се изключи от приложното поле на настоящия регламент.

(6)Когато приема регламенти за освобождаване на определени категории помощ от изискванията за уведомяване, определени в член 108, параграф 3 от Договора („регламенти за групово освобождаване“), Комисията следва да уточни целта на помощта, категориите получатели и праговете, ограничаващи освободената помощ, както и условията относно натрупването на помощ и относно мониторинга и да определи допълнителни подробни условия, чрез които да се гарантира съвместимостта на обхванатите от настоящия регламент помощи с вътрешния пазар.

(7)За всички заинтересовани страни е важно да могат да проверят дали предоставянето на дадена помощ е в съответствие с приложимите правила. Следователно прозрачността на държавната помощ е от основно значение за правилното прилагане на разпоредбите на Договора и води до по-добро спазване на правилата, по-голяма отчетност, партньорски проверки и в крайна сметка  по-голяма ефективност на публичните разходи. Поради това от държавите членки следва да се изисква да предоставят обобщена информация за прилаганата от тях помощ, обхваната от регламент за групово освобождаване. За да се гарантира прозрачността на мерките, приети от държавите членки, тази информация следва да се публикува от Комисията.

(8)Съгласно член 108, параграф 1 от Договора Комисията трябва да извършва постоянен преглед на всички съществуващи системи за помощ в сътрудничество с държавите членки. За тази цел и за да се осигурят възможно най-голяма прозрачност и адекватен контрол, Комисията следва да гарантира, че държавите членки регистрират и съхраняват информация за прилагането на регламентите за групово освобождаване, приети от нея. Комисията следва също така да гарантира, че държавите членки ѝ представят поне веднъж годишно доклади за прилагането на тези регламенти за групово освобождаване. Докладите следва да са достъпни за всички държави членки.

(9)Преди да приеме регламенти за групово освобождаване съгласно настоящия регламент, Комисията следва да даде възможност на всички заинтересовани страни да представят своите мнения, за да получи възможно най-изчерпателна и представителна обратна информация. За тази цел тя следва да публикува проект на тези регламенти за групово освобождаване. 

(10)Едновременно с публикуването на проект на регламент следва да се проведат консултации с Консултативния комитет по държавните помощи, създаден с член 7 от Регламент (ЕС) 2015/1588. С цел прозрачност проектът на регламент следва да се публикува на уебсайта на Комисията по същото време, когато тя се консултира с Консултативния комитет за първи път. 

(11)Контролът върху предоставянето на помощи включва сложни и многообразни въпроси от фактически, правен и икономически характер и се осъществява в непрекъснато променяща се среда. Поради това Комисията следва редовно да преразглежда категориите помощ, които трябва да бъдат освободени от задължението за уведомяване. За тази цел тя следва да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на всеки пет години,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Групови освобождавания

1.Чрез регламенти, приети в съответствие с предвидената в член 5 процедура, Комисията може да обявява следните категории помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС за съвместими с вътрешния пазар и да ги освобождава от задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от Договора:

а)помощ за координацията на транспорта;

б)помощ, представляваща компенсация за изпълнението на някои задължения, присъщи на понятието за обществена услуга, с изключение на компенсацията за обществена услуга във връзка с обществени услуги за пътнически превоз, която е обхваната от Регламент (ЕО)  1370/2007. 

2.В регламентите, приети съгласно параграф 1, за всяка категория помощ се определят:

в)целта на помощта; 

г)категориите получатели; 

д)прагове, изразени като интензитет на помощта по отношение на съвкупност от допустими разходи, като максимален размер на помощта или  за определени видове помощ, при които може да е трудно да се определят точно интензитетът или размерът на помощта, по-специално инструментите за финансов инженеринг, инвестициите в рисков капитал или други подобни  като максимално равнище на държавна подкрепа за тази мярка или във връзка с нея, без да се засяга квалификацията на съответната мярка съгласно член 107, параграф 1 от Договора; 

е)условията относно натрупването на помощ; 

ж)условията за прозрачност и мониторинг съгласно член 2.

3.Освен това в регламентите, приети съгласно параграф 1, може по-специално: 

з)да се определят прагове или други условия за уведомяването за предоставянето на индивидуална помощ; 

и)да се изключват някои сектори от приложното им поле;

й)да се определят допълнителни условия за съвместимостта на помощите, освободени съгласно тези регламенти.

Член 2

Прозрачност и мониторинг

4.Регламентите, приети съгласно член 1, параграф 1, включват подробни правила, целящи да се осигурят прозрачност и мониторинг на помощта, обхваната от тези регламенти.

5.Когато държавите членки прилагат схеми за помощ или индивидуална помощ, освободени от задължението за уведомяване съгласно регламентите, посочени в член 1, параграф 1, те изпращат на Комисията обобщена информация за тази помощ, за да бъде публикувана. 

6.Държавите членки регистрират и събират цялата информация за прилагането на регламентите, приети съгласно член 1, параграф 1. Когато Комисията разполага с информация, даваща основания да се смята, че приет съгласно член 1, параграф 1 регламент не се прилага правилно, държавите членки ѝ изпращат цялата информация, която тя смята за необходима, за да прецени дали предоставената съгласно този регламент помощ отговаря на всички условия, определени в него. 

7.Най-малко веднъж годишно държавите членки представят на Комисията доклад за прилагането на регламентите, приети съгласно член 1, параграф 1, в съответствие със специфичните изисквания на Комисията, за предпочитане на електронен носител. Комисията осигурява достъп на всички държави членки до тези доклади. Веднъж годишно Комитетът, посочен в член 5, разглежда и оценява докладите.

Член 3

Срок на действие и изменения на регламентите

8.В регламентите, приети съгласно член 1, параграф 1, се определя техният срок на действие. В тях се предвижда преходен период, в случай че при изтичането на срока им на действие той не бъде удължен.

9.Когато регламент, приет съгласно член 1, параграф 1, бъде отменен или изменен с нов регламент, в новия регламент се предвижда преходен период от шест месеца, за да се даде възможност за коригиране на помощта, обхваната от отменения или изменен регламент.

Член 4

Изслушване на заинтересованите страни

Преди приемането на регламент съгласно член 1, параграф 1 Комисията публикува негов проект, за да даде възможност на всички заинтересовани лица и организации да представят своите коментари в срок, определен от нея. Този срок е поне един месец, овен когато Комисията счете за подходящо да определи по-кратък срок.

Член 5

Консултации с Консултативния комитет по държавните помощи

10.Комисията се консултира с Консултативния комитет по държавните помощи (наричан по-нататък „Комитетът“): 

к)едновременно с публикуването на проект на регламент съгласно член 4; и

л)преди да приеме регламент съгласно член 1, параграф 1. 

11.Консултацията с Комитета се провежда на заседание, свикано от Комисията чрез електронно съобщение. Проектите и документите, които ще се разглеждат, се прилагат към електронното съобщение. Заседанието се провежда не по-рано от два месеца след изпращането на електронното съобщение. Този срок може да бъде по-кратък за консултациите, посочени в параграф 1, когато това се налага поради спешност или за удължаване на срока на прилагане на регламент.

12.Представителят на Комисията представя на Комитета проект на мерките, които трябва да бъдат предприети. Комитетът излиза със становище по проекта в срок, който председателят може да определи в зависимост от спешността на въпроса, като при необходимост се провежда гласуване.

13.Становището на Комитета се вписва в протокол. Освен това всяка държава членка има право да поиска в протокола да бъде вписана и нейната позиция. Комитетът може да препоръча становището да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. 

14.Комисията взема предвид становището на Комитета. Тя информира Комитета за начина, по който неговото становище е взето предвид.

Член 6

Доклад за оценка

На всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. Комисията представя проект на този доклад за разглеждане от Комитета, посочен в член 5.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

(1)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка  Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. (COM(2020) 575 final).
(2)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  Европейският зелен пакт (COM(2019) 640 final).
(3)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  Нова промишлена стратегия за Европа (COM(2020) 102 final, 10 март 2020 г.), актуализирано със Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.: изграждане на по-силен единен пазар за възстановяването на Европа (COM(2021) 350 final).
(4)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  Изграждане на цифровото бъдеще на Европа (COM(2020) 67 final, 19 февруари 2020 г.).
(5)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност  подготвяне на европейския транспорт за бъдещето (COM(2020) 789 final, SWD(2020) 331 final).
(6)    „Мултимодален транспорт“ означава превоз на пътници и/или товари посредством два или повече видове транспорт съгласно определението в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение  661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1). 
(7)    Съобщение на Комисията  Ръководни насоки на Общността за държавните помощи за железопътните предприятия („Насоки за железопътния транспорт“) (ОВ C 184, 22.7.2008 г., стр. 13).
(8)    Констатациите от проверката за пригодност на Насоките за железопътния транспорт, извършена от Комисията през 2019 г. и 2020 г., са публикувани на следния адрес:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance .
(9)    По-специално Насоките за железопътния транспорт предхождат последния (четвърти) железопътен пакет (2016 г.), с който ще завършат либерализацията и отварянето на пазара на железопътния сектор ( https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/railway-packages/fourth-railway-package-2016_en ). Извършени бяха и други законодателни промени, например преразглеждането на Директивата за евровинетките (Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 г. за изменение на директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 относно таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури (ОВ L 69, 4.3.2022 г., стр. 1), с бяха въведени определени промени в системата за таксуване за ползване на пътна инфраструктура. Това от своя страна може да повлияе на начина, по който се изчисляват разликите в разходите между автомобилния и другите видове транспорт при предоставянето на помощ с цел насърчаване на прехода от автомобилен към по-малко замърсяващи видове транспорт. 
(10)    „Интермодален транспорт“ означава превоз на стоки  една и съща товарна единица или возило), при който се използват последователно няколко вида транспорт, без да се претоварват самите стоки при преминаването към друг вид транспорт. Следователно това е вид мултимодален транспорт ( https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4303 ).
(11)    Регламент (EО)  1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО)  1191/69 и (ЕИО)  1107/70 на Съвета (ОВ L 351, 3.12.2007 г., стр. 1).
(12)        ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1. 
(13)    COM(2012) 209 final.
(14)    „Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да приема подходящи регламенти за прилагането на членове 107 и 108 и в частност може да определя условията, при които се прилага член 108, параграф 3, както и категориите помощи, които са изключени от тази процедура“.
(15)    Вж. член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9).
(16)    Вж. работния документ на службите на Комисията  Проверка за пригодност на пакета за модернизиране на държавната помощ от 2012 г., Насоките за железопътния транспорт и застраховането на краткосрочни експортни кредити {SEC(2020) 372 final}  {SWD(2020) 258 final}, част 3/4, стр. 139 и бележка под линия 211, достъпен на адрес:  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/fitness_check_-_annexes_part3_en.pdf . 
(17)    Вж.  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13153-Greener-land-transport-simplified-state-aid-rules-New-Land-Transport-Enabling-Regulation-_bg .
(18)    ОВ C , г., стр. .
(19)    Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1). С Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета бе отменен Регламент (ЕО)  994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1).
(20)    „Мултимодален транспорт“ означава превоз на пътници и/или товари посредством два или повече видове транспорт съгласно определението в Регламент (ЕС)  1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение  661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1—128).
(21)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  Европейският зелен пакт (COM(2019) 640 final).
(22)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност  подготвяне на европейския транспорт за бъдещето (COM(2020) 789 final, SWD(2020) 331 final).
(23)    Съобщение на Комисията  Ръководни насоки на Общността за държавните помощи за железопътните предприятия (ОВ C 184, 22.7.2008 г., стр. 13).
(24)    Регламент (EО)  1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО)  1191/69 и (ЕИО)  1107/70 на Съвета (ОВ L 351, 3.12.2007 г., стр. 1).
Top