EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0022

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Фонда за справедлив преход

COM/2020/22 final

Брюксел, 14.1.2020

COM(2020) 22 final

2020/0006(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Фонда за справедлив преход


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На 2 май 2018 г. Европейската комисия прие своето предложение за следващата многогодишна финансова рамка, обхващаща периода 2021—2027 г. 1 Предложението показва по-амбициозните цели на Комисията по отношение на свързаните с климата дейности, която предложи за такива дейности да се изразходват 25 % от разходите, т.е. 320 милиарда евро, които да бъдат мобилизирани от бюджета на ЕС.

По-късно — на 29 и 30 май 2018 г., Комисията прие законодателните си предложения, уреждащи използването на финансиране по линия на политиката на сближаване за същия период. Една от основните цели пред инвестициите на ЕС в периода 2021—2027 г. ще бъде постигането на „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ 2 в изпълнение на Парижкото споразумение. Съгласно предложението на Комисията значителен дял от финансирането по линия на политиката на сближаване ще бъде съсредоточено върху този приоритет. От съществено значение ще бъде този дял да бъде потвърден в протичащия понастоящем законодателен процес.

На 11 декември 2019 г. Комисията прие съобщение относно Европейския зелен пакт, в което представя своята пътна карта към нова политика за растеж в Европа. Политиката за растеж се основава на амбициозни цели в областта на климата и околната среда и на процеси на участие, обединяващи гражданите, градовете и регионите в борбата срещу изменението на климата и за опазването на околната среда. В съответствие с целта за постигане до 2050 г. по ефективен и справедлив начин на неутралност на ЕС по отношение на климата, с Европейския зелен пакт бе предложен Механизъм за справедлив преход, включително Фонд за справедлив преход, за да няма изоставени. Най-уязвимите са най-изложени на вредните последици от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Същевременно управлението на прехода ще доведе до значителни структурни промени. Гражданите и работниците ще бъдат засегнати по различни начини и не всички държави членки, региони и градове започват прехода от една и съща отправна точка или разполагат с еднакъв капацитет за отговор.

Както е по-подробно изложено в съобщението относно Плана за инвестиции за устойчива Европа 3 , Механизмът за справедлив преход ще бъде съсредоточен върху онези региони и сектори, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове. Някои сектори ще започнат да западат, като спадът в икономическото производство и равнището на заетост при икономическите дейности, които са с висок интензитет на емисиите на парникови газове или се основават на производството и използването на изкопаеми горива, по-специално каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти, ще е необратим. За разлика от тях, други сектори с висок интензитет на емисиите на парникови газове, за които могат да се намерят технологични алтернативи на въглеродно интензивните процеси, за да се запази икономическото производство и да се подобри заетостта потребност, ще трябва да се преобразуват. Като цяло свързана с въглищата инфраструктура е налице в 108 европейски региона, като близо 237 000 души са заети със свързани с въглищата дейности, почти 10 000 души са заети с дейности по добив на торф, а около 6 000 са заети в промишлеността за добив на битуминозни шисти. Промишлеността за добив на битуминозни шисти изисква особено внимание предвид много високите емисии на въглероден диоксид, свързани с това гориво. От свързаната с изкопаеми горива верига на стойността и от промишлените процеси с висок интензитет на емисиите на парникови газове зависят и многобройни допълнителни непреки работни места.

Механизмът за справедлив преход ще допълва съществения принос от бюджета на ЕС, предоставян чрез всички пряко свързани с прехода инструменти, и по-специално Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“) и Европейския социален фонд плюс („ЕСФ+“).

Механизмът ще се състои от три стълба: 1) Фонд за справедлив преход, изпълняван при споделено управление, 2) специална схема в рамките на InvestEU и 3) механизъм към групата на ЕИБ за отпускане на заеми в публичния сектор с цел мобилизиране на допълнителни инвестиции в съответните региони. Фондът за справедлив преход ще се използва предимно за предоставяне на безвъзмездни средства; специалната схема за преход в рамките на InvestEU ще привлича частни инвестиции, а партньорството с ЕИБ ще мобилизира публично финансиране.

Фондът за справедлив преход ще се съсредоточи върху икономическата диверсификация на най-силно засегнатите от климатичния преход територии, както и върху преквалификацията и активното включване на техните работници и търсещи работа лица. Допустимостта на инвестициите по другите два стълба на Механизма за справедлив преход ще има по-широк обхват в подкрепа на свързани с енергийния преход дейности. Специалната схема в рамките на InvestEU ще обхваща проекти за енергийна и транспортна инфраструктура, включително газова инфраструктура и районни отоплителни системи, както и проекти за декарбонизация. В рамките на механизма към ЕИБ за отпускане на заеми в публичния сектор публичните органи ще могат да прилагат мерки за улесняване на прехода към неутралност по отношение на климата. Проектите ще варират от енергийна и транспортна инфраструктура до районни отоплителни мрежи и мерки за енергийна ефективност, включително саниране на сгради.

Допълнителни публични и частни ресурси ще бъдат активирани чрез съгласувана регулаторна рамка, по-специално чрез секторни правила за държавната помощ, които ще създадат възможности за улесняване на използването на национални средства за проекти, които са в съответствие с целите за справедлив преход. Консултативната подкрепа и техническата помощ за регионите също ще бъдат неразделна част от Механизма за справедлив преход.

Като взе предвид най-новите налични научни данни и необходимостта от засилване на действията в областта на климата в световен мащаб, Европейският съвет от 12 декември 2019 г. одобри целта за постигане до 2050 г. на неутрален по отношение на климата Съюз в съответствие с целите на Парижкото споразумение и приветства съобщението на Комисията, с което се предлагат 100 милиарда евро инвестиции чрез Механизма за справедлив преход, за да се улесни постигането на тези цели. Средства по Механизма, включително от Фонда за справедлив преход, ще бъдат предоставени в подкрепа на поетите от държавите членки ангажименти за постигане до 2050 г. на целта за неутрален по отношение на климата Съюз.

Фондът за справедлив преход

Фондът за справедлив преход ще бъде ключов инструмент за подкрепа на териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност по отношение на климата, и за избягване на увеличаването на регионалните различия. Поради това той ще бъде създаден в рамките на политиката на сближаване, която е основният инструмент на политиката на ЕС за намаляване на регионалните различия и за справяне със структурните промени в регионите на Европа — за споделяне на целите на политиката на сближаване в специфичния контекст на прехода към неутралност по отношение на климата. Той ще се изпълнява чрез споделено управление в тясно сътрудничество с националните, регионалните и местните органи и заинтересованите страни. Това ще гарантира ангажираност по отношение на стратегията за преход и осигурява необходимите инструменти и структури за ефективна рамка за управление.

С Фонда за справедлив преход ще се предоставя подкрепа на всички държави членки. Разпределението на неговите финансови средства ще отразява способността на държавите членки да финансират необходимите инвестиции за справяне с прехода към неутралност по отношение на климата.

Поради това методът на разпределение ще отразява мащаба на предизвикателството на прехода за регионите с най-висок интензитет на емисиите на парникови газове (чрез съответните емисии на CO2 от промишлеността) и социалните предизвикателства предвид потенциалната загуба на работни места в промишлеността, добива на каменни и лигнитни въглища и производството на торф и битуминозни шисти. Методът ще отчита също така нивото на икономическо развитие на държавите членки и свързания с него инвестиционен капацитет.

Държавите членки ще допълнят разпределените за тях средства по Фонда за справедлив преход от своите средства по ЕФРР и ЕСФ+ чрез специален и окончателен механизъм за прехвърляне. Държавите членки ще предоставят също така национални средства за допълване на средствата на Съюза. Равнището на съфинансиране от Съюза ще бъде установено в зависимост от категорията региони, в която се намират определените територии. Като се има предвид, че размерът на прехвърлените средства от ЕФРР и ЕСФ+, взети заедно, ще възлиза най-малко на 1,5 пъти и най-много на 3 пъти този на разпределените средства по Фонда за справедлив преход, и като се отчете националното съфинансиране, общият финансов капацитет на този фонд ще надхвърли 30 милиарда евро и може да достигне 50 милиарда евро. За да се гарантира запазването на въздействието на политиката на сближаване, никоя държава членка не следва да предоставя повече от 20 % от първоначално разпределените за нея средства по ЕФРР и тези по ЕСФ+ (изчислено за всеки от фондовете) като допълнително подпомагане, прехвърлено към Фонда за справедлив преход.

Програмиране по Фонда за справедлив преход

Процесът на програмиране, включително определянето на териториите за интервенция и съответните действия, ще бъдат договорени в диалог между Комисията и всяка държава членка. Той ще бъде управляван в рамките на процеса на европейския семестър. Тези територии трябва да са най-силно засегнатите територии въз основа на произтичащите от прехода икономически и социални въздействия, по-специално по отношение на очакваната загуба на работни места и преобразуването на производствените процеси на промишлените съоръжения с най-висок интензитет на емисиите на парникови газове.

Като се вземе предвид анализът на Комисията по този въпрос, държавите членки ще изготвят един или повече териториални планове за справедлив преход, като представят процеса на преход до 2030 г., които са в съответствие с националните планове в областта на енергетиката и климата и с прехода към неутрална по отношение на климата икономика, като впоследствие ще определят най-засегнатите територии, които следва да бъдат подпомагани. За всяка от тези територии в териториалните планове за справедлив преход ще бъдат изложени социалните, икономическите и екологичните предизвикателства и ще бъдат предоставени подробности относно нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда според случая.

За да се гарантира ефективността на Фонда за справедлив преход, предоставяната подкрепа трябва да бъде концентрирана. Поради това определените територии ще съответстват на региони от ниво 3 по NUTS или биха могли да бъдат част от тях.

Подкрепата от Фонда за справедлив преход ще се основава на териториалните планове за справедлив преход и ще се програмира по един или повече приоритети в програми, подпомагани и от ЕФРР, ЕСФ+ или Кохезионния фонд, или в специална програма по Фонда за справедлив преход. Териториалните планове за справедлив преход ще бъдат част от програмите и ще бъдат приети със същото решение на Комисията като това за програмата. Подкрепата от Фонда за справедлив преход ще зависи от одобрението на териториалните планове за справедлив преход, които трябва да включват по-специално описание на ангажимента на държавата членка по отношение на процеса на преход в съответствие с нейните национални планове в областта на енергетиката и климата и целта на ЕС за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата. Териториалните планове за справедлив преход следва също така да предоставят обосновка за прехвърлените допълнителни средства от ЕФРР и ЕСФ+, както и за всяка подкрепа за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, ако тези средства или тази подкрепа се считат за необходими. Одобряването на териториалните планове за справедлив преход ще даде възможност за достъп до средства не само от Фонда за справедлив преход, но и от специалната схема за справедлив преход в рамките на InvestEU (втория стълб на Механизма за справедлив преход), както и от механизма за отпускане на заеми в публичния сектор, прилаган в партньорство с ЕИБ (третия стълб), с който ще се подпомагат инвестициите за съответните територии. При необходимост териториалните планове за справедлив преход следва да бъдат актуализирани и повторно приети, особено в случай на актуализация на националните планове в областта на енергетиката и климата. Както всички програми по политиката на сближаване, програмите, подпомагани от Фонда за справедлив преход, ще бъдат предмет на междинния преглед. Въз основа на резултатите е възможно през 2025 г. средствата по Фонда за справедлив преход да бъдат преразпределени в рамките на съответната държава членка като част от междинния преглед. Междинният преглед ще предостави възможност за разпределяне на средствата за 2026 и 2027 г., които ще бъдат заделени в началото на следващия период.

Териториите, които получават подкрепа от Фонда за справедлив преход, ще могат да се ползват и от специален механизъм за техническа помощ. Целта на този механизъм ще бъде да се изготви съобразен с конкретните условия опростен и интегриран пакет от мерки, обхващащ целия набор от налични видове подкрепа от Комисията, ЕИБ и други международни организации. Още през 2020 г. Комисията ще започне да оказва помощ на държавите членки при изготвянето на техните териториални планове за справедлив преход. Освен това консултантският център InvestEU, включително JASPERS (съвместна инициатива на Комисията и ЕИБ за разработване на проекти в рамките на структурните фондове), ще осигури подкрепа за подготовката на планираните проекти. И накрая, Комисията ще създаде платформа за справедлив преход, която да дава възможност за двустранен и многостранен обмен на опит във връзка с извлечени поуки и най-добри практики във всички засегнати сектори и която се основава на съществуващата платформа за въгледобивните региони в преход.

Допълване със специалната схема за справедлив преход в рамките на InvestEU и механизма към ЕИБ за отпускане на заеми в публичния сектор

Механизмът за справедлив преход ще включва стабилна рамка за управление, съсредоточена върху плановете за териториален преход.

В този контекст подкрепата, предоставяна чрез Фонда за справедлив преход, ще се допълва от специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU. Тази схема ще подкрепя по-широк набор от инвестиции, по-специално като допринася за прехода чрез подкрепа за дейности с ниски нива на въглеродни емисии и устойчиви на изменението на климата дейности, като например инвестиции в енергия от възобновяеми източници и схеми за енергийна ефективност. Схемата ще може също така да мобилизира финансиране за енергийна и транспортна инфраструктура, включително газова инфраструктура и районни отоплителни системи, но също така проекти за декарбонизация, икономическа диверсификация на регионите и социална инфраструктура. Освен това нов механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор, създаден съвместно с ЕИБ, ще предоставя субсидирано финансиране на местните органи в полза на съответните региони. Подкрепата на ЕС би могла да бъде под формата, наред с другото, на финансирана от бюджета на ЕС лихвена субсидия или инвестиционна субсидия, която ще бъде добавена към заемите, отпуснати от ЕИБ на общински, регионални и други публични органи.

Другите два стълба на Механизма за справедлив преход ще имат по-широк географски обхват от самия Фонд за справедлив преход, като подкрепят не само инвестиции в проекти по фонда в териториите в преход, но и извън тези територии, при условие че проектите са от ключово значение за прехода в рамките на посочените територии.

В настоящото предложение се предвижда начална дата на прилагане 1 януари 2021 г., като същото се представя за Съюз с 27 държави членки в съответствие с нотификацията от страна на Обединеното кралство за намерението на държавата да се оттегли от Европейския съюз и от Евратом на основание член 50 от Договора за Европейския съюз, получена от Европейския съвет на 29 март 2017 г.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Основание за действията на ЕС е член 174, параграф 1 от ДФЕС: „Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване. По-специално Съюзът има за цел намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони“.

За да се даде възможност за създаването на Фонда за справедлив преход, е необходимо предложението да се основава на член 175 от ДФЕС, в който изрично се призовава Съюзът да подкрепя постигането на определените в член 174 цели чрез действията, които предприема посредством структурните фондове, ЕИБ и другите съществуващи финансови инструменти.

В член 175, трета алинея от ДФЕС се предвижда, че „[а]ко се окажат необходими специфични действия извън рамките на тези фондове, и без да се накърняват мерките, за които е взето решение в рамките на друга политика на Съюза, тези действия могат да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите“.

Субсидиарност и пропорционалност

В съответствие с член 4, параграф 2 от ДФЕС Съюзът има споделена с държавите членки компетентност в областта на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за някои аспекти на социалната политика. Той също така разполага с компетентност да предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки в областта на образованието и професионалното обучение, както и на промишлеността (член 6 от ДФЕС).

Изпълнението на Фонда за справедлив преход при споделено управление се основава на принципа на субсидиарност. При споделеното управление Комисията делегира на държавите членки и регионите стратегически задачи по програмиране и изпълнение. Поради това действията на Съюза се ограничават до необходимото за постигане на заложените в Договорите цели на Съюза.

Споделеното управление има за цел да гарантира, че решенията се вземат възможно най-близо до гражданите и че има основание за действия на равнището на ЕС с оглед на възможностите и особеностите на национално, регионално или местно равнище. Споделеното управление доближава Европа до нейните граждани и свързва местните потребности с европейските цели. Освен това то увеличава ангажираността с целите на ЕС, тъй като държавите членки и Комисията споделят правомощията и отговорността за вземане на решения и съвместно финансират програмите.

Избор на инструмент

Политиката на сближаване е подходяща рамка за Фонда за справедлив преход, тъй като тя е основната политика на ЕС за справяне със структурните промени в регионите на Европа. По нейна линия се предоставя финансова подкрепа за инвестиции в широк кръг от области, които допринасят за създаването на работни места и растежа, като се работи в партньорство с действащите лица на място.

Тя също така осигурява интегриран и ориентиран към местните условия подход, който гарантира полезни взаимодействия и съгласуваност между инвестициите, подпомагани от Фонда за справедлив преход, и тези, подпомагани по основните програми по линия на политиката на сближаване. Това ще ускори икономическото развитие и преструктурирането на съответните региони.

Освен това тази политика осигурява ангажираност от страна на държавите членки и регионите. Това е от решаващо значение в контекста на Фонда за справедлив преход, който трябва да дава основата на съобразени с конкретните условия териториални стратегии за преход, изцяло обхващащи породените от прехода многобройни социални, екологични и икономически предизвикателства.

Съгласно политиката на сближаване изборът на инструмент е регламент на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура, както е посочено в член 175, параграф 3 от Договора.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

   Консултации със заинтересованите страни

През май и юни 2018 г. Комисията прие своите предложения за дългосрочния бюджет за периода след 2020 г. и за следващото поколение програми и фондове. Като неразделна част от този процес Комисията проведе серия от обществени консултации, обхващащи основните разходни области, за да събере мнения от всички заинтересовани страни относно това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС.

Обществената консултация относно дългосрочния бюджет на ЕС в областта на сближаването се проведе от 10 януари 2018 г. до 9 март 2018 г., като бяха получени 4 395 отговора. От всички респонденти 85 % смятат, че преходът към нисковъглеродна и кръгова икономика, като се гарантира опазване на околната среда и устойчивост спрямо изменението на климата, представлява сериозно предизвикателство. Само 42 % от респондентите обаче смятат, че настоящите програми/фондове дават адекватно решение на това предизвикателство 4 .

В контекста на преговорите относно дългосрочния бюджет за периода след 2020 г. Европейският парламент в своя междинен доклад от 7 ноември 2018 г. призова за въвеждането на специално разпределени средства (4,8 милиарда евро) за нов „Фонд за справедлив енергиен преход“ с цел преодоляване на социалните, социално-икономическите и екологичните последици за работниците и общностите, неблагоприятно засегнати от прехода, насочен към преодоляване на зависимостта от въглищата и въглерода.

Такъв призив отправи и Комитетът на регионите, който изготви становище 5 относно социално-икономическата структурна трансформация във въгледобивните региони в Европа, като призова за предоставяне на допълнителни средства, които да помогнат за посрещане на специфичните нужди на въгледобивните региони. В тази връзка в становището се предлага да се отпуснат 4,8 милиарда евро за нов „Фонд за справедлив енергиен преход“, предназначен да смекчи социалното, социално-икономическото и екологичното въздействие на прехода в тези региони.

В заключенията си от 18 октомври 2019 г. Европейският съвет подчерта решимостта си ЕС да продължи да играе водеща роля в осъществяването на социално справедлив и равнопоставен екологичен преход в изпълнение на Парижкото споразумение. Европейският съвет също така одобри в своите заключения от 12 декември 2019 г. целта за постигане до 2050 г. на неутрален по отношение на климата ЕС в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Освен това Съветът одобри принципа на предоставяне на съобразена с конкретните условия подкрепа за най-засегнатите от прехода региони и сектори чрез Механизъм за справедлив преход.

Оценка на въздействието

Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд 6 бе придружено от оценка на въздействието 7 . В оценката на въздействието беше потвърдена системата за прилагане, предложена за тези фондове, които са уредени в Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите 8 , като в този акт ще се урежда също така програмирането и изпълнението на Фонда за справедлив преход (вж. глава 4).

В оценката на въздействието бяха разгледани и предизвикателствата, на които трябва да отговорят следващата многогодишна финансова рамка и политиката на сближаване. В нея бе потвърдена необходимостта, в съответствие с резултатите от обществената консултация, от подкрепа за чист и справедлив енергиен преход чрез специална цел на политиката и съответстващ механизъм за тематична концентрация (вж. глави 2.2 и 3.2).

Поради това целта на Фонда за справедлив преход е обоснована, тъй като тя е фондът да гарантира справедлив енергиен преход чрез намаляване на икономическите и социалните разходи, които предполага преходът към неутрална по отношение на климата икономика. За тази цел Фондът за справедлив преход ще подкрепи необходимото за успешен енергиен преход преобразуване на промишлените процеси и ще насърчи икономическата диверсификация на най-засегнатите територии в съответствие със заключенията на оценката на въздействието относно необходимостта от подкрепа за интелигентен промишлен преход (вж. глава 2.2).

В оценката на въздействието бе изтъкнато и неравномерното разпределение на въздействието на енергийния преход (вж. глава 3.3). В нея бяха подчертани по-специално предизвикателствата, пред които са изправени най-силно засегнатите региони поради зависимостта им от производството на твърди горива и високия дял на твърдите горива в микса на произвежданата електроенергия. Тази оценка дава основание за предложената концентрация на Фонда за справедлив преход в най-силно засегнатите територии и предложеното разпределение на отпуснатите за отделните държави средства.

Горепосочените анализи и елементи на оценката на въздействието подкрепят целите и основните характеристики на Фонда за справедлив преход. Не беше извършена самостоятелна оценка на въздействието, тъй като една такава оценка щеше да забави приемането на настоящото законодателно предложение с риск от забавяне на текущите преговори по следващата многогодишна финансова рамка.

Изводи от прилагането на избрани инициативи за преход

Обхватът и целта на Фонда за справедлив преход засягат въздействието на прехода към неутралност по отношение на климата, поради което и положението по отношение на свързаните с добива на твърди изкопаеми горива дейности (каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти), но също и необходимото за този преход преобразуване на енергоемките промишлени процеси, що се отнася до тяхното социално и икономическо въздействие, в съответните територии.

В това отношение вече са предприети действия в рамките на инициативите за въгледобивните региони в преход и пилотното действие за регионите в промишлен преход. Въпреки че Фондът за справедлив преход ще преследва по-големи цели и ще осигурява по-интегриран подход, той ще използва и изводите от тези инициативи и ще се базира на съществуващите работни методи и структури, когато е уместно, за целите на програмирането и изпълнението на Фонда за справедлив преход.

На първо място, в рамките на инициативата за въгледобивните региони в преход политиката на сближаване подкрепя прехода в 21 пилотни региона (към януари 2020 г.) с икономики, които са силно зависими от въглищата. Разгледани са структурните промени чрез цялостен подход, обхващащ икономическите, промишлените, технологичните и социалните измерения на процеса на преобразуване, с участието на местните действащи лица и в тясно партньорство с тях, включително социалните партньори, промишлеността и неправителствените организации.

Многостранният диалог и споделянето на знания се оказаха от съществено значение за осигуряването на съвместен напредък, прозрачност и мобилизиране на най-ефективните средства за справяне със социално-икономическите последици от прехода.

Подкрепата се съсредоточава върху икономическия преход в съответствие със стратегиите за интелигентна специализация (напр. подкрепа за МСП, бизнес инкубатори, иновации и сътрудничество между промишлеността и научните изследователи), преквалификацията на работниците, които са обичайно наемани в свързаните с въглищата сектори, както и насърчаването на енергийната ефективност и алтернативните, възобновяеми енергийни източници.

Успехът на инициативата зависи от ангажираността на съответните държави членки, региони и местни действащи лица, включително социалните партньори. За това допринасят и изискванията за национално съфинансиране при споделено управление, както и участието на партньори в стратегията за развитие.

На второ място, по аналогия с гореизложеното, за да се помогне на регионите на ЕС да се справят с прехода към по-устойчива икономика с ниски нива на въглеродни емисии и с индустриалните промени, предизвикани от енергийния преход и изменението на климата, беше предложена специфична подкрепа за насърчаване на иновациите, премахване на пречките пред инвестициите и предоставяне на гражданите на необходимите умения. Чрез пилотното действие за регионите в промишлен преход се предоставя подкрепа от експерти на Комисията, както и техническа помощ по линия на ЕФРР. За подпомагане от ЕС са избрани 12 региона.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Комисията се стреми да преследва своите приоритети, изложени в политическите насоки, като част от по-широката амбиция за бюджета на ЕС. В този контекст създаването на амбициозен Фонд за справедлив преход представлява приоритет. Това е причината Комисията да внесе много рано в мандата си настоящото законодателно предложение, което допълва и надгражда съществуващите предложения за следващата многогодишна финансова рамка (МФР). Предложението ще бъде включено в преговорите по следващата МФР и се очаква да бъде интегрирано в рамките на едно цялостно споразумение относно следващата МФР.

Бюджетните средства за ФСП следва да бъдат 7,5 милиарда евро (по цени от 2018 г.) с възможност на по-късен етап това равнище на амбиция да бъде повишено, ако това е целесъобразно.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Правната уредба се състои от специално предложение за регламент за създаване на Фонда за справедлив преход и необходимите произтичащи от него изменения на предложението на Комисията за Регламент за общоприложимите разпоредби, за да се включи Фондът за справедлив преход като нов фонд в обхвата на регламента, заедно с ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕСФ+. Прилагането и изпълнението на Фонда за справедлив преход ще се урежда чрез Регламента за общоприложимите разпоредби.

Предложението за регламент за създаване на Фонда за справедлив преход се съсредоточава върху следните елементи:

·определяне на предмета на Фонда за справедлив преход;

·установяване на определение на съответната специфична цел, която да се използва при програмирането на средствата от Фонда за справедлив преход по специален приоритет или специална програма в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ по политиката на сближаване;

·определяне на неговото географско покритие и методологията за разпределяне на финансовите средства за ФСП;

·определяне на обхвата на подкрепата от ФСП;

·определяне на съдържанието на териториалните планове за справедлив преход, включително необходимостта държавите членки да определят онези територии, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика и в които ще бъде концентрирана подкрепата от Фонда за справедлив преход;

·установяване на рамка за измерване на неговите постижения чрез съответни показатели и механизъм за адаптиране на подпомагането в случай на неизпълнение на целите.

2020/0006 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Фонда за справедлив преход

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 9 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 10 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)В контекста на следващата многогодишна финансова рамка регулаторната рамка, уреждаща политиката на Съюза за сближаване за периода 2021—2027 г., допринася за изпълнението на ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие чрез концентриране на финансирането от Съюза върху „зелените“ цели. Настоящият регламент е в изпълнение на един от приоритетите, определени в съобщението относно Европейския зелен пакт („Европейският зелен пакт“) 11 , и е част от Плана за инвестиции за устойчива Европа 12 , в който се предвижда специално финансиране по линия на Механизма за справедлив преход в контекста на политиката на сближаване с цел преодоляване на икономическите и социалните разходи във връзка с прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика, при което всички оставащи емисии на парникови газове се компенсират чрез еквивалентно абсорбиране.

(2)Преходът към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика представлява една от най-важните цели на политиката на Съюза. На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобри целта за постигане до 2050 г. на неутрален по отношение на климата Съюза в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Въпреки че борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда ще донесе ползи за всички в дългосрочен план и ще създаде възможности и предизвикателства за всички в средносрочен план, не всички региони и държави членки започват своя преход от една и съща позиция, нито имат еднакъв капацитет за отговор. Някои са по-напреднали от други, докато преходът означава по-осезаемо социално и икономическо въздействие за регионите, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива — особено на каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти — или на промишлени сектори с висок интензитет на емисиите на парникови газове. Подобна ситуация не само създава риск от различни скорости на прехода в Съюза по отношение на действията в областта на климата, но и от нарастване на различията между регионите, което е в ущърб на целите за социално, икономическо и териториално сближаване.

(3)За да е успешен, преходът трябва да бъде справедлив и социално приемлив за всички. Поради това както Съюзът, така и държавите членки трябва да вземат предвид неговите икономически и социални последици от самото начало и да използват всички възможни инструменти за смекчаване на неблагоприятните последици. Бюджетът на Съюза има важна роля в това отношение.

(4)Както се посочва в Европейския зелен пакт и в Плана за инвестиции за устойчива Европа, другите действия в рамките на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. следва да бъдат допълнени с Механизъм за справедлив преход. Той следва да допринесе за преодоляване на социалните и икономическите последици от прехода към неутралност на Съюза по отношение на климата чрез обединяване на разходите от бюджета на Съюза за постигане на целите в областта на климата и социалните цели на регионално равнище.

(5)С настоящия регламент се създава Фондът за справедлив преход („ФСП“), който е един от стълбовете на Механизма за справедлив преход, изпълняван в рамките на политиката на сближаване. Целта на ФСП е да се смекчат неблагоприятните последици от климатичния преход чрез подкрепа за най-засегнатите територии и работници. В съответствие със специфичната цел на ФСП подпомаганите от ФСП действия следва да допринасят пряко за смекчаване на въздействието на прехода чрез финансиране на диверсификацията и модернизирането на местната икономика и намаляване на отрицателното въздействие върху заетостта. Това е отразено в специфичната цел на ФСП, която е установена на същото равнище и е посочена заедно с целите на политиката, определени в член [4] от Регламент (ЕС) [новия Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР].

(6)Предвид значението на борбата срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, ангажимента по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие и повишената амбиция на Съюза съгласно предложеното в Европейския зелен пакт ФСП следва да предостави ключов принос за интегриране на действията в областта на климата. Средствата от определения за ФСП пакет допълват и надграждат инвестициите, необходими за постигане на общата цел 25 % от бюджетните разходи на Съюза да допринасят за постигането на целите в областта на климата. Прехвърлените от ЕФРР и ЕСФ+ средства ще допринасят в пълна степен за постигането на тази цел.

(7)Средствата от ФСП следва да допълват наличните по политиката на сближаване средства.

(8)Преходът към неутрална по отношение на климата икономика представлява предизвикателство за всички държави членки. Той ще бъде особено труден за онези държави членки, които в голяма степен разчитат на изкопаеми горива или на промишлени дейности с висок интензитет на емисиите на парникови газове, които трябва постепенно ще бъдат закрити или да се адаптират поради прехода към неутралност по отношение на климата и които не разполагат с необходимите финансови средства. Поради това ФСП следва да обхваща всички държави членки, но разпределението на неговите финансови средства следва да отразява способността на държавите членки да финансират необходимите инвестиции за справяне с прехода към неутралност по отношение на климата.

(9)За да бъде установена подходяща финансова рамка за ФСП, Комисията следва да определи годишното разпределение на наличните средства по държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ въз основа на обективни критерии.

(10)С настоящия регламент се определят видовете инвестиции, разходите за които могат да бъдат подпомагани от ФСП. Всички подкрепяни дейности следва да бъдат осъществявани при пълно зачитане на приоритетите на Съюза в областта на климата и околната среда. Списъкът на инвестициите следва да включва онези, които подкрепят местните икономики и са устойчиви в дългосрочен план, като се вземат предвид всички цели на Зеления пакт. Финансираните проекти следва да допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика. За западащите сектори, като производството на енергия от каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти или добивните дейности за тези твърди изкопаеми горива, подкрепата следва да бъде свързана с постепенното преустановяване на дейността и съответното намаляване на равнището на заетост. Що се отнася до секторите в преход с високи нива на емисии на парникови газове, подкрепата следва да насърчава нови дейности чрез внедряването на водещи до значително намаляване на емисиите нови технологии, процеси или продукти в съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в областта на климата и постигането до 2050 г. на неутралност на ЕС по отношение на климата 13 , като същевременно се запазва и увеличава заетостта и се избягва влошаването на състоянието на околната среда. Следва да се обърне специално внимание и на дейностите за укрепване на иновациите и научните изследвания в областта на модерните и устойчиви технологии, както и в областите на цифровизацията и свързаността, при условие че тези мерки спомагат за смекчаване на отрицателните странични ефекти от прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика.

(11)За да бъдат защитени гражданите, които са най-уязвими от климатичния преход, ФСП следва също така да обхваща повишаването на квалификацията и преквалификацията на засегнатите работници с цел да им се помогне да се приспособят към новите възможности за заетост, както и предоставянето на съдействие на търсещите работа и тяхното активно включване в пазара на труда.

(12)С цел насърчаване на икономическата диверсификация на засегнатите от прехода територии, ФСП следва да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в МСП. Понятието „производствени инвестиции“ следва да се разбира като инвестиции в основен капитал или нематериални активи на предприятията с оглед на производството на стоки и услуги, като по този начин се допринася за бруто капиталообразуването и заетостта. По отношение на предприятията, различни от МСП, производствените инвестиции следва да се подпомагат само ако са необходими за намаляване на загубата на работни места, настъпила вследствие на прехода, посредством създаване или защита на значителен брой работни места и не водят до преместване на дейността, нито са резултат от такова преместване. Инвестициите в съществуващи промишлени съоръжения, включително тези, обхванати от схемата на Съюза за търговия с емисии, следва да се допускат, ако те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и водят до стойности доста под съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 14 , и до защитата на значителен брой работни места. Всяка една такава инвестиция следва да бъде надлежно обоснована в съответния териториален план за справедлив преход. С цел защита на целостта на вътрешния пазар и политиката на сближаване подкрепата за предприятията следва да е в съответствие с правилата на Съюза за държавната помощ, установени в членове 107 и 108 от ДФЕС, и по-специално подкрепата за производствени инвестиции от предприятия, различни от МСП, следва да бъде ограничена до предприятия, разположени в региони, определени като подпомагани региони за целите на член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС.

(13)За да се даде възможност за гъвкавост при програмирането на средствата по ФСП в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, следва да бъде възможно изготвянето на самостоятелна програма за ФСП или програмирането на средства по ФСП в един или повече приоритети в рамките на програма, подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В съответствие с член 21а от Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП следва да бъдат увеличени с допълнително финансиране от ЕФРР и ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват на вида операции, определени в териториалните планове за справедлив преход.

(14)Подкрепата по линия на ФСП следва да бъде свързана с действителното осъществяване на процес на преход на дадена територия с цел постигане на неутрална по отношение на климата икономика. В тази връзка и като получат подкрепата на Комисията държавите членки следва да изготвят в сътрудничество със съответните заинтересовани страни териториални планове за справедлив преход, в който подробно се описва процесът на преход в съответствие с националните им планове в областта на енергетиката и климата. За тази цел Комисията следва да създаде Платформа за справедлив преход, която ще се основава на Платформата за въгледобивните райони в преход, за да се даде възможност за двустранен и многостранен обмен на опит и най-добри практики във всички засегнати сектори.

(15)В териториалните планове за справедлив преход следва да се определят най-неблагоприятно засегнатите територии, в които следва да бъде концентрирана подкрепата по ФСП, и да се опишат специфичните дейности, които да бъдат предприети за постигане на неутрална по отношение на климата икономика, по-конкретно по отношение на преобразуването или затварянето на съоръжения за добив на изкопаеми горива или други дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове. Тези територии следва бъдат точно определени и да отговарят на региони от ниво 3 по NUTS или да бъдат част от тях. В плановете следва да се описват подробно предизвикателствата и нуждите на тези територии и да се определят необходимите видове операции по начин, който гарантира съгласувано развитие на устойчиви на изменението на климата икономически дейности, които също така са в съответствие с прехода към неутралност по отношение на климата и с целите на Зеления пакт. Единствено инвестиции, които са в съответствие с плановете за преход, следва да получават финансова подкрепа по ФСП. Териториалните планове за справедлив преход следва да са част от програмите (подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или ФСП, в зависимост от случая), които са одобрени от Комисията.

(16)С цел по-добра ориентираност към постигане на резултати от използването на средства по ФСП Комисията следва да може да прилага финансови корекции в случай на сериозно изоставане в постигането на целевите стойности, заложени за специфичната цел на ФСП.

(17)С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на изменението на елементите в приложение III към настоящия регламент във връзка с общите показатели за крайния продукт и за резултатите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година 15 . По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като тези експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(18)За да бъде установена подходяща финансова рамка за ФСП, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да определя годишното разпределение на наличните средства по държави членки в съответствие с приложение I.

(19)Целите на настоящия регламент, а именно да подпомага териториите, които са изправени пред икономическо и социално преобразуване в прехода им към неутрална по отношение на климата икономика, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки. Основните причини в това отношение са от една страна разликите между нивата на развитие на различните територии и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограничението на финансовите средства на държавите членки и териториите и, от друга ─ необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на Съюза при споделено управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет и обхват

1.С настоящия регламент се създава Фонд за справедлив преход (ФСП), за да се предоставя подкрепа на териториите, изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г.

2.В него се определя специфичната цел на ФСП, географското му покритие и средствата, обхватът на подкрепата по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, предвидена в [член 4, параграф 2, буква а)] от Регламент (ЕС) [новия РОР], както и специфичните разпоредби по отношение на програмирането и показателите, необходими за мониторинга.

Член 2
Специфична цел

В съответствие с член [4, параграф 1, втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия РОР]) ФСП допринася за постигането на единствената специфична цел, „като дава възможност на регионите и хората да се справят със социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика“.

Член 3
Географско покритие и средства по ФСП в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1.ФСП подпомага постигането на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ във всички държави членки.

2.Средствата по ФСП в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда евро по цени от 2018 г., като те могат евентуално да бъдат увеличени с допълнителни средства, предоставени в бюджета на Съюза, както и с други средства в съответствие с приложимия основен акт.

За целите на програмирането и последващото въвеждане в бюджета на Съюза сумите, посочени в първа алинея, се индексират с 2 % годишно.

По инициатива на Комисията 0,35 % от сумата, посочена в първа алинея, се разпределя за техническа помощ.

3.Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се определя годишното разпределение на средствата, включително всички допълнителни средства, посочени в параграф 2, по държави членки в съответствие с методиката, определена в приложение I.

4.Чрез дерогация от член [21а] от Регламент (ЕС) [новия РОР] допълнителните средства, посочени в параграф 2, които са разпределени за ФСП в бюджета на Съюза или са осигурени от други източници, не изискват допълнителна подкрепа от ЕФРР или ЕСФ+.

Член 4
Обхват на подкрепата

1.ФСП подпомага единствено дейности, които са пряко свързани със специфичната ѝ цел, установена в член 2, и допринасят за изпълнението на териториалните планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7.

2.В съответствие с параграф 1 ФСП подпомага изключително следните дейности:

а)производствени инвестиции в МСП, включително стартиращи предприятия, водещи до икономическа диверсификация и преструктуриране;

б)инвестиции в създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги;

в)инвестиции в научноизследователски и иновационни дейности и насърчаване на трансфера на модерни технологии;

г)инвестиции във внедряването на технологии и инфраструктури за чиста енергия на достъпна цена, в намаляването на емисиите на парникови газове, в енергийната ефективност и енергията от възобновяеми енергийни източници;

д)инвестиции в цифровизацията и цифровата свързаност;

е)инвестиции във възстановяването и обеззаразяването на обекти, в рехабилитацията на земя и в проекти за промяна на предназначението;

ж)инвестиции в укрепването на кръговата икономика, в т.ч. посредством предотвратяване и намаляване на отпадъците, ефективност на ресурсите, повторна употреба, ремонт и рециклиране;

з)повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците;

и)съдействие при търсене на работа на търсещите работа;

й)активно включване на търсещите работа;

к)техническа помощ.

Освен това в региони, определени като подпомагани региони в съответствие с член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС, ФСП може да подпомага производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква з). Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

ФСП може да подпомага и инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква и). Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

Член 5
Изключения от обхвата на подкрепата

ФСП не предоставя подкрепа за:

а)извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;

б)производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;

в)предприятия в затруднено положение, както е определено в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията 16 ;

г)инвестиции, свързани с производството, преработката, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива;

д)инвестиции в широколентова инфраструктура в райони, в които има най-малко две широколентови мрежи от еквивалентна категория.

Член 6
Програмиране на средствата по ФСП

1.Средствата по ФСП се програмират за категориите региони, където се намират съответните територии, въз основа на териториални планове за справедлив преход, изготвени в съответствие с член 7 и одобрени от Комисията като част от програма или от изменение на програма. Програмираните средства са под формата на една или повече специфични програми или на един или повече приоритети в рамките на дадена програма.

Комисията одобрява дадена програма само когато определянето на най-силно засегнатите от процеса на преход територии в съответния план за справедлив преход е надлежно обосновано и този план е в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата на съответната държава членка.

2.Приоритетът или приоритетите на ФСП включва(т) средствата по ФСП, съставени от всички или част от средствата по ФСП за държавите членки, и средствата, прехвърлени в съответствие с член [21а] от Регламент (ЕО) [новия РОР]. Целият размер на средствата на ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към приоритета на ФСП, е поне един път и половина по-голям от размера на подкрепата от ФСП за съответния приоритет, но не надхвърля три пъти този размер.

Член 7
Териториален план за справедлив преход

1.Държавите членки заедно със съответните органи на съответните територии изготвят един или повече териториални планове за справедлив преход, който/които обхваща(т) една или повече засегнати територии, отговарящи на ниво 3 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели („региони от ниво 3 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията 17 , или части от тях, в съответствие с образеца, установен в приложение II. Посочените територии са онези, които са най-силно засегнати въз основа на икономическите и социалните въздействия, произтичащи от прехода, по-специално по отношение на очакваната загуба на работни места в добива и използването на изкопаеми горива и преобразуването на производствените процеси в промишлените съоръжения с най-висок интензитет на емисиите на парниковите газове.

2.Даден териториален план за справедлив преход включва следните елементи:

а)описание на процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на национално равнище, в т.ч. срокове за ключовите етапи на прехода, които са в съответствие с последната версия на националния план в областта на енергетиката и климата („НПЕК“);

б)обосновка на основанията за определяне на териториите като най-силно засегнати от процеса на преход, посочен в буква а), и които трябва да получат подкрепа по ФСП в съответствие с параграф 1;

в)оценка на предизвикателствата, които създава преходът за най-силно засегнатите територии, включително социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика, установяване на потенциалния брой засегнати работни места и загуба на работни места, потребностите от развитие и целите до 2030 г., свързани с преобразуването или затварянето на дейности с висок интензитет на емисии на парникови газове на тези територии;

г)описание на очаквания принос на подкрепата по ФСП за справяне със социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика;

д)оценка на неговата съгласуваност с други национални, регионални или териториални стратегии и планове;

е)описание на механизмите за управление, състоящи се от договореностите за партньорство, планираните мерки за мониторинг и оценка и отговорните органи;

ж)описание на предвидените видове операции и на очаквания им принос за смекчаване на въздействието на прехода;

з)когато подкрепата се отпуска за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП ─ изчерпателен списък на тези операции и предприятия и обосновка на необходимостта от такава подкрепа чрез анализ на пропуските, с който се доказва, че очакваната загуба на работни места би надвишила очаквания брой на създадените работни места, ако инвестицията не бъде направена;

и)когато подкрепата се отпуска за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО ─ изчерпателен списък на операциите, които трябва да бъдат подкрепени, и обосновка на това, че те допринасят за преход към неутрална по отношение на климата икономика и водят до съществено намаляване на емисиите на парникови газове значително под съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и при условие че са необходими за защитата на значителен брой работни места.

й)полезно взаимодействие и взаимно допълване с други програми на Съюза и стълбовете на механизма за справедлив преход за даване на отговор на установените потребности от развитие.

3.При изготвянето и изпълнението на териториални планове за справедлив преход участие вземат съответните партньори съгласно член [6] от Регламент (ЕС) [новия РОР].

4.Териториалните планове за справедлив преход са съгласувани с териториалните стратегии, посочени в член [23] от Регламент (ЕС) [новия РОР], съответните стратегии за интелигентна специализация, НПЕК и европейския стълб на социалните права.

Когато преразглеждането на даден национален план в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 налага преразглеждане на даден териториален план за справедлив преход, то се извършва като част от средносрочния преглед в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) [новия РОР].

Член 8
Показатели

1.Общите показатели за крайния продукт и за резултатите, посочени в приложение III и, когато е това е надлежно обосновано в териториалния план за справедлив преход, и специфичните за програмата показатели за крайния продукт и за резултатите се установяват в съответствие с [член 12, параграф 1, втора алинея, буква а)], [член 17, параграф 3, буква г), подточка ii)], както и [член 37, параграф 2, буква б)] от Регламент (ЕС) [новия РОР].

2.По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни. Целевите стойности не се коригират, след като искането за изменение на програмата, подадено съгласно член [14, параграф 2] от Регламент (ЕС) [новия РОР], е одобрено от Комисията.

3.Когато приоритет на ФСП подпомага дейностите, посочени в член 4, параграф 2, букви з), и) и й), данни относно показателите за участниците се предават само когато за съответния участник са налични всички данни, изисквани в съответствие с приложение III.

4.На Комисията се предоставя правомощието в съответствие с член 10 да приема делегирани актове за изменение на приложение III с цел внасяне на необходимите промени в списъка с показатели, които да се използват.

Член 9
Финансови корекции

Когато въз основа на прегледа на окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата Комисията заключи, че не са постигнати най-малко 65 % от целевата стойност, установена за един или повече показатели за крайния продукт или за резултатите по отношение на средствата по ФСП, тя може да направи финансови корекции съгласно член [98] от Регламент (ЕС) [новия РОР], като намали подкрепата от ФСП за съответния приоритет пропорционално на постигнатите резултати.

Член 10
Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 11
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на [двадесетия] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход

1.2.Съответни области на политиката (програмен клъстер)

Околна среда и действия в областта на климата в очакване на одобрението на предложенията за МФР

1.3.Предложението/инициативата е във връзка с:

X ново действие 

 ново действие след пилотен проект/подготвително действие 18  

 продължаване на съществуващо действие 

 сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Мотиви за предложението/инициативата

1.4.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Втората половина на 2020 г. ─ приемане на регламента

От началото на 2020 г. ─ изготвяне на териториалните планове за справедлив преход в държавите членки

През 2021 г. ─ приемане на програмата и начало на изпълнението

1.4.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Действията на равнище ЕС за Фонда за справедлив преход са обосновани с оглед на целите, заложени в член 174 от ДФЕС, който гласи, че специално внимание се обръща на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия.

Преходът към неутрална по отношение на климата икономика е предизвикателство за всички държави членки. Той ще бъде особено труден за онези държави членки, които разчитат в голяма степен на изкопаеми горива или отрасли с висок интензитет на емисиите на парникови газове, които ще бъдат постепенно закрити или сериозно засегнати от прехода и които не разполагат с финансови средства, за да се приспособят с оглед постигането на неутралност по отношение на климата. ФСП помага за преодоляване на предизвикателствата на прехода и подобрява фискалния капацитет на държавите членки за извършване на необходимите инвестиции и действия.

1.4.3.Изводи от подобен опит в миналото

Във въгледобивните региони вече са предприемани действия на равнището на Съюза в рамките на инициативи за преход и пилотни действия за регионите в индустриален преход с цел насърчаване на енергийния и климатичния преход. Въпреки че Фондът за справедлив преход преследва по-мащабни цели и осигурява по-интегриран подход, изводите от тези инициативи биха могли да бъдат от полза при програмирането и изпълнението на фонда.

На първо място инициативата за въгледобивните региони в преход подпомага прехода на 21 пилотни региона с икономики, които са силно зависими от добива на въглища. Структурните промени са обект на цялостен подход, обхващащ икономическите, промишлените, технологичните и социалните измерения на процеса на преобразуване с участието и в тясно партньорство с местните действащи лица.

Подкрепата е съсредоточена върху икономическия преход в съответствие със стратегиите за интелигентна специализация (напр. подкрепа за МСП, бизнес инкубатори, иновации и сътрудничество между промишлеността и изследователите), преквалификацията на работниците, които традиционно са заети в сектора на въглищата, насърчаването на енергийната ефективност и на алтернативните възобновяеми източници на енергия.

Успехът на инициативата зависи от ангажираността на съответните държави членки и региони. За това допринасят и изискванията за национално съфинансиране при споделено управление, както и участието на партньорите в стратегията за развитие.

Също така, за да се подпомогнат регионите на ЕС, осъществяващи преход към по-устойчива икономика с ниски нива на въглеродни емисии, се предоставя специфична подкрепа за насърчаване на иновациите, премахване на пречките пред инвестициите и подготвяне на гражданите с необходимите умения за справяне с промените в промишлеността, породени от прехода в областта на енергията и климата. Пилотното действие осигурява подкрепа от страна на експерти от Комисията, както и техническа помощ от Европейския фонд за регионално развитие. 12 региона са избрани за подпомагане от ЕС.

1.4.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Прилагането и изпълнението на Фонда за справедлив преход ще се уреждат от Регламента за общоприложимите разпоредби, който управлява, inter alia, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс. Поради това полезното взаимодействие и взаимното допълване с тези фондове ще бъдат изключително силни, включително посредством специални трансфери от двата фонда на кохезионната политика. Фондът за справедлив преход ще бъде внимателно координиран и с останалите стълбове на Механизма за справедлив преход. Очаква се фондът да доведе до резултати в рамките на Европейския нов зелен пакт и Плана за инвестиции за устойчива Европа. Той ще е тясно свързан и с инициативите по точка 1.4.3.

1.5.Срок на действие и финансово отражение

X ограничен срок на действие

   в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

X    За бюджетните кредити за поети задължения финансовото отражение е от 2021 г. до 2027 г., а за бюджетните кредити за плащания — от 2021 г. до 2027 г. и след това.

 неограничен срок на действие

Изпълнение с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.6.Планирани методи на управление 19

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

X Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или определените от тях органи;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Системата за управление и правилата за докладване ще се уреждат от Регламента за общоприложимите регламенти (РОР) и ще са идентични с тези, приложими за другите седем фонда със споделено управление в рамките на РОР.

Правилата на РОР се основават на най-добрите практики от периода 2014—2020 г. и ще продължат да се основават на система на споделено управление. За всяка програма се създава мониторингов комитет, на който ще бъде поверена по-голяма роля в надзора на качеството на изпълнение на програмата и всички фактори, които оказват влияние върху него. В интерес на прозрачността ще се изисква документите, предадени на мониторинговите комитети, да бъдат публично достъпни. Системата се допълва от срещи за годишен преглед на качеството на изпълнение между Комисията и държавите членки. Ще се прилага изискването за окончателния доклад за качеството на изпълнението.

Определянето на общоприложими показатели ще допринесе за наличието на информация за мониторинга, която може да бъде обобщавана на равнището на Съюза. Тези показатели се определят отделно за Фонда за справедлив преход, но са съгласувани с показателите, предложени за Европейския фонд за регионално развитие.

Електронните данни позволяват съчетаването на опростяване и прозрачност. През периода 2014—2020 г. беше задължително въвеждането на система за електронен обмен на данни между бенефициерите и управляващите органи, както и между различните органи на системата за управление и контрол. Настоящият регламент надгражда върху тази основа и доразвива някои аспекти от гледна точка на събирането на данни. Всички данни, необходими за мониторинг на напредъка в изпълнението, включително резултатите и качеството на изпълнение на програмите вече ще бъдат предавани по електронен път.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Системите за управление и контрол ще уреждат от РОР и ще са идентични с тези, приложими за другите седем фонда със споделено управление в рамките на РОР.

Предвид положителните резултати от намаления процент на грешки, докладван от Европейската сметна палата (и несигурността, произтичаща от това, че то не е било въведено през пълния цикъл на изпълнение на програмите, поради което не може да се направят категорични изводи за всички негови аспекти), е необходимо да се запазят съществуващите основни принципи на системата за управление и контрол и правилата за финансово управление, въведени за периода 2014—2020 г.

Необходимо е обаче да се отчете забавянето на стартирането на изпълнението през периода 2014—2020 г. и ненужната понякога административна тежест, породена от някои от изискванията. Поради това се предлага задачите и отговорностите на различните организации в системата за управление и контрол да се определят по-ясно, по-специално по отношение на подбора на операциите и изискванията за осигуряване на съответствие с принципите на доброто финансово управление.

Всички подробности и вторичните правила, които преди това се определяха във вторичното законодателство, вече са включени в законодателния текст, за да се осигури предвидимост. Няма изисквания за провеждане на процеса на определяне; разпоредбите насърчават пренасянето на съществуващите системи. Предлага се повече опростяване за програмите с добре функционираща система за управление и контрол и добри резултати в миналото. Изясняват се и изискванията по отношение на проверките на управлението на базата на риска и механизмите за единен одит, както и в областта на минималните изисквания за по-малките програми, където може да е необходимо да се използват нестатистически методи за формиране на извадки.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Промените и вариантите за опростяване, разгледани в предложението на Комисията след 2020 г., вземат предвид различните препоръки на Сметната палата за изготвяне на законодателството след 2020 г., по-специално тези, които призовават за преразглеждане на структурата на механизма за изпълнение на фондовете (Препоръка 1 от одит 2015/AUD/0195), като се съобразяват с предложенията на Групата на високо равнище.

Високият процент на грешка в миналото често беше свързан с липса на правна сигурност и различни тълкувания на едни и същи ръководни правила, например в областта на обществените поръчки. Комисията въвежда няколко аспекта в новото предложение за РОР, например проверки на управлението на базата на риска, одитна стратегия на базата на риска, правила за пропорционална нужда от статистически извадки и специални разпоредби относно пропорционалността на контрола и използването на националните системи за управление и контрол.

Подробните приложения относно съответните аспекти на системите за управление и контрол имат за цел да предоставят правна сигурност без необходимост от последващи актове на вторичното законодателство или дълги документи с указания, които обикновено следват приемането на РОР.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Актуалният механизъм за изпълнение при споделено управление често е обект на критики, включително от Сметната палата, за прекалената си сложност и податливост на грешки, както и за високите разходи на всички нива на контрол. Комисията разгледа внимателно всички тези критични забележки с оглед постигането на правилния баланс между отчетност, опростяване и качество на изпълнението.

Опростяването беше въведено с цел да се избегне рискът от припокриване на контрола, упражняван върху бенефициерите на различни равнища, както и припокриването между различните функции на изграденото управление и контрол. Например след 2020 г. сертифициращите органи (понастоящем над 210 на брой) трябва да бъдат заменени от счетоводна функция, която няма да може да дублира проверките в бъдеще. Освен това се предлага рационализиране на одитните дейности и намаляване на одитите за операции, осъществявани на равнище бенефициери. Предвидени са също така специални разпоредби относно подобрените пропорционални механизми, които вземат предвид ефективното функциониране (резултати в миналото) на системата за управление и контрол на дадена програма през изминали периоди.

Що се отнася до целевото ниво на увереност, на етапа на законодателните предложения целта е да се поддържа процентът на грешка под прага на същественост от 2 %. Друг праг на същественост може да бъде обсъждан само за всеки отделен случай в контекста на законодателния дебат, особено когато законодателният орган няма (изцяло) подкрепа за предложените опростявания на програмата и/или би ограничил контрола, което би имало последици върху очаквания процент на грешките.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Комисията продължава да разглежда възможности за допълнително подсилване на всички мерки, въведени от управляващите органи с цел предотвратяване на измами и нередности след 2020 г.

Управляващите органи ще трябва да поддържат ефективни и пропорционални мерки и процедури за борба с измамите, по-специално като вземат под внимание установените рискове от измами.

Електронното сближаване и интерактивните информационно-технологични системи ще продължават да бъдат основни изисквания и занапред. Управляващите органи могат да пренесат в новия период процесите и системите за предотвратяване на измами и нередности, които вече са създали.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Функция от многогодишната финансова рамка и предложени нови разходни бюджетни редове

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид разход

Финансов принос

Номер

Многогод./едногод. 20 .

от държави от ЕАСТ 21

от държави кандидатки 22

от трети държави

по смисъла на член [21, параграф 2, буква б)] от Финансовия регламент

03. Природни ресурси и околна среда


XX.XX Фонд за справедлив преход (ФСП)

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

В млн. евро по цени от 2018 г. (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка
 

03.

Природни ресурси и околна среда

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

XX.XX Фонд за справедлив преход (ФСП)

Поети задължения

(1)

1 036,000

1 047,000

1 059,000

1 071,000

1 083,000

1 095,000

1 109,000

7 500,000

Плащания

(2)

43,051

48,460

436,016

539,405

944,231

1 221,051

1 194,277

3 073,509

7 500,000

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за програмата 23  

Поети задължения = Плащания

(3)

ОБЩО бюджетни кредити за финансовия пакет на програмата

Поети задължения

=1+3

1 036,000

1 047,000

1 059,000

1 071,000

1 083,000

1 095,000

1 109,000

7 500,000

Плащания

=2+3

43,051

48,460

436,016

539,405

944,231

1 221,051

1 194,277

3 073,509

7 500,000Функция от многогодишната финансова рамка
 

7

„Административни разходи“

Тази част следва да бъде попълнена, като се използва таблицата за бюджетни данни от административно естество, която най-напред се въвежда в приложението към финансовата обосновка , което се качва в DECIDE за провеждането на вътрешни консултации между службите.млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

Човешки ресурси

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Други административни разходи

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за всички ФУНКЦИИ
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

1 039,300

1 050,300

1 062,300

1 074,300

1 086,300

1 098,300

1 112,300

7 523,100

Плащания

46,351

51,760

439,316

542,705

947,531

1 224,351

1 197,577

3 076,809

7 523,100

3.2.2.Резюме на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

X    Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Други административни разходи

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Извън ФУНКЦИЯ 7 24
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи
от административно естество

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.3.2.2.1.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

X    Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

Централа и представителства на Комисията

22

22

22

22

22

22

22

Делегации

Научни изследвания

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) — ДНП , МП, КНЕ, ПНА, МЕД  25

Функция 7

Финансирани от ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка 

- в централата

- в делегациите

Финансирани от финансовия пакет на програмата  26

- в централата

- в делегациите

Научни изследвания

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

22

22

22

22

22

22

22

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

·Да допринасят за анализа, договарянето, изменението и/или изготвянето на предложения за одобряване на програми и/или проекти в държавите членки.

·Да допринасят за управлението, мониторинга и оценката на изпълнението на одобрените програми/проекти.

·Да осигуряват спазването на правилата, управляващи програмите.

Външен персонал

3.2.3.Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

X    не предвижда съфинансиране от трети страни

   предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Години

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3.Очаквано отражение върху приходите

X    Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове    

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Отражение на предложението/инициативата 27

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Статия…

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

(1)    COM(2018) 322 final.
(2)    COM(2018) 375 — член 4.
(3)    COM(2020) 21, 14.1.2020 г.
(4)    Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване    
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_bg
(5)    Европейски комитет на регионите, Становище „Социално-икономическа структурна трансформация на въгледобивните региони в Европа“, 136-а пленарна сесия, 7—9 октомври 2019 г., ECON-VI/041.
(6)    COM(2018) 372 final.
(7)    SWD(2018) 282 final.
(8)    COM(2018) 375 final.
(9)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(10)    ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(11)    COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
(12)    COM(2020) 21, 14.1.2020 г.
(13)    Както е посочено в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, озаглавено „Чиста планета за всички
Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика
“ — COM(2018) 773 final.
(14)    Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).
(15)    ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
(16)    Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).
(17)    Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
(18)    Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(19)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(20)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(21)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(22)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(23)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(24)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(25)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(26)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(27)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.
Top

Брюксел, 14.1.2020

COM(2020) 22 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Фонда за справедлив преход


ПРИЛОЖЕНИЕ I

 

Метод на разпределяне на средствата по Фонда за справедлив преход

Финансовият пакет за всяка държава членка се определя в съответствие със следните стъпки:

а)    делът на всяка държава членка се изчислява като претеглена с посочените тегла сума от дяловете, определени въз основа на следните критерии:

i)    емисиите на парникови газове от промишлени съоръжения в региони от ниво 2 по NUTS, в които въглеродната интензивност, определена чрез съотношението на емисиите на парникови газове от промишлени съоръжения, докладвани от държавите членки в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета 1 , и брутната добавена стойност за промишлеността, надвишава два пъти средната за ЕС-27 въглеродна интензивност. Когато това равнище не е надвишено в нито един от регионите от ниво 2 по NUTS в дадена държава членка, се вземат предвид емисиите на парникови газове от промишлени съоръжения в региона от ниво 2 по NUTS с най-висока въглеродна интензивност (тегло 49 %),

ii)    заетостта в добива на каменни и лигнитни въглища (тегло 25 %),

iii)    заетостта в промишлени отрасли в региони от ниво 2 по NUTS, взети предвид за целите на точка i) (тегло 25 %),

iv)    производството на торф (тегло 0,95 %),

v)    производството на битуминозни шисти (тегло 0,05 %);

б)    средствата, разпределени в резултат на прилагането на буква а), се коригират, за да се гарантира, че нито една държава членка не получава сума, надвишаваща 2 милиарда евро. Сумите, които надвишават 2 милиарда евро на държава членка, се преразпределят пропорционално към средствата, разпределени за всички други държави членки. Дяловете на държавите членки съответно се преизчисляват;

в)    дяловете на държавите членки, получени в резултат на прилагането на буква б), се коригират в посока надолу или нагоре с коефициент, представляващ 1,5 пъти разликата, с която БНД на глава от населението (измерен с паритети на покупателната способност) в посочената държава членка за периода 2015—2017 година е над или под средния БНД на глава от населението в държавите членки от ЕС-27 (средната стойност се изразява като 100 %).

Посочената корекция не се прилага за държави членки, за които разпределените средства са достигнали горната граница в съответствие с буква б).

г)    средствата, разпределени в резултат на прилагането на буква в), се коригират, за да се гарантира, че окончателният размер на средствата, разпределени по линия на ФСП, възлиза на интензитет на помощта на глава от населението (изчислен въз основа на цялото население на държавата членка) от поне 6 евро за целия период.

Сумите за гарантиране на минималния интензитет на помощта се приспадат пропорционално от средствата, разпределени за всички останали държави членки, с изключение на тези, за които горната граница е достигната в съответствие с буква б).

Средствата, разпределени по линия на Фонда за справедлив преход, са в допълнение към средствата, разпределени в съответствие с параграфи 1—16 от приложение XXII към [предложението за нов РОР], и не са включени в основата за разпределение на средствата, за която се прилагат точки 10—15 от приложение XXII към [предложението за нов РОР].ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на териториалните планове за справедлив преход

1.Представяне на процеса на преход и определяне на най-силно засегнатите територии в рамките на държавата членка

Текстово поле [12000]

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква а)

1.1. Представяне на очаквания процес на преход към неутрална по отношение на климата икономика в съответствие с целите на националните планове в областта на енергетиката и климата и други съществуващи планове за преход и поставяне на срокове за преустановяване или редуциране на дейности като добива на каменни и лигнитни въглища или производството на електроенергия от изгаряне на въглища

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква б)

1.2. Определяне на териториите, за които се очаква, че ще бъдат най-силно засегнати, и обосноваване на този избор със съответната оценка на въздействието по отношение на икономиката и заетостта, въз основа на представянето, предвидено в раздел 1.1

2.Оценка на предизвикателствата, които създава преходът за всяка една от определените територии

2.1. Оценка на икономическото, социалното и териториалното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в)

Текстово поле [12000]

Определяне на засегнатите икономически дейности и промишлени сектори, като се прави разграничение между:

- западащи сектори, за които се очаква да преустановят или значително да редуцират дейността си във връзка с прехода, в това число и определяне на съответен срок за това;

- сектори в преход, за които се очаква да претърпят преобразуване на своите дейности, процеси и крайни продукти.

За всеки един от тези видове сектори:

- очаквани загуби на работни места и потребности от преквалификация, като се вземат предвид прогнозите за потребности от умения;

- потенциал за икономическа диверсификация и възможности за развитие.

2.2. Потребности от развитие и цели до 2030 г. с оглед постигане на неутралност по отношение на климата

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г)

Текстово поле [6000]

- Потребности от развитие с оглед преодоляване на предизвикателствата на прехода;

- Цели и резултати, които се очаква да бъдат постигнати посредством изпълнението на приоритета на ФСП. 

2.3. Съгласуваност с други национални, регионални или териториални стратегии и планове

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква д)

Текстово поле [6000]

- Стратегии за интелигентна специализация;

- Териториални стратегии, посочени в член 23 от Регламент (ЕС) [новия РОР];

- Други регионални или национални планове за развитие. 

2.4. Предвидени видове операции

Текстово поле [12000]

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква ж)

- предвидени видове операции и очакваният им принос за смекчаване на въздействието на климатичния преход

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква з)

Попълва се само ако подкрепата се отпуска за производствени инвестиции, различни от тези в МСП:

- изчерпателен списък на тези операции и предприятия, като за всяка/всяко от тях се прави обосновка на необходимостта от такава подкрепа чрез анализ на пропуските, с който се доказва, че очакваните загуби на работни места биха надвишили очаквания брой на създадените работни места, ако такава инвестиция не бъде направена

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква и)

Попълва се само ако подкрепата се отпуска за инвестиции с цел намаляване на емисиите на парникови газове от дейностите, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО:

- изчерпателен списък на операциите, които трябва да бъдат подкрепени, и обосновка на това, че те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика и водят до значително намаляване на емисиите на парникови газове до стойности под съответните референтни стойности, използвани за безплатно разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и при условие че те са необходими за защитата на значителен брой работни места

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква й)

- полезно взаимодействие и взаимно допълване на предвидените операции с други програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (подкрепа за процеса на преход), други финансови инструменти (Модернизационния фонд на Съюза за търговия с емисии) и другите стълбове на Механизма за справедлив преход (специална схема в рамките на InvestEU и механизъм към Европейската инвестиционна банка за отпускане на заеми в публичния сектор) за справяне с установените нужди от инвестиции

2.5. Специфични за програмата показатели за крайния продукт или за резултатите

Позоваване: Член 8, параграф 1

Попълва се само ако са предвидени специфични за програмата показатели:

- обосновка на необходимостта от специфични за програмата показатели за крайния продукт или за резултатите въз основа на предвидените видове операции

Таблица 1 Показатели за крайния продукт

Специфична цел

Идентификатор [5]

Показател [255]

Мерна единица

Етапна цел (2024 г.)

Целева стойност (2029 г.)

Таблица 2 Показатели за резултатите

Специфична цел

ID [5]

Показател [255]

Мерна единица

Базова линия или референтна стойност

Референтна година

Целева стойност (2029 г.)

Източник на данните [200]

Коментари [200]

3.Механизми за управление

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква е)

Текстово поле [5000]

3.1. Партньорство

- Условия за участието на партньори при подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на териториалния план за справедлив преход;

- Резултат от обществената консултация.

3.2. Мониторинг и оценка 

- Планирани мерки за мониторинг и оценка, в т.ч. показатели за измерване на способността на плана да постигне целите си

3.3. Орган/и за координация и мониторинг

Орган/и, отговорен/и за координацията и мониторинга на изпълнението на плана и неговата/тяхната роля

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА (RCO) и ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА (RCR) за Фонда за справедлив преход 2

Крайни продукти

Резултати

RCO 01 — Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи)
RCO 02 — Предприяти
я, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства
RCO 03 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез финансови инструменти

RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа

RCO 05 — Новосъздадени предприятия, получаващи подкрепа


RCO 10 — Предприятия, коит
о си сътрудничат с научноизследователски институции

RCO 05 — Предприятия, получаващи подкрепа за намаляване на емисиите на парникови газове от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/EО

RCR 01 — Създадени работни места в субектите, получаващи подкрепа
RCR 02 — Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа (безвъзмездни средства, финансови инструменти)

RCR 03 — МСП, въвеждащи иновативен продукт или процес

RCR 04 — МСП, въвеждащи иновация в маркетинга или организацията

RCR 05 — МСП, въвеж
дащи иновация на равнището на предприятието
RCR 06 — Заявка за патент, подадена пред Европейското патентно ведомство

RCR 29 — Очаквани емисии на парникови газове от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/EО, в предприятията, получаващи п
одкрепа


RCO 13 — Цифрови услуги и продукти, разработени за предприятията

RCR 11 — Потребители на нови обществени цифрови услуги и приложения
RCR 12 — Потребители на нови цифрови продукти, услуги и приложения, разработени от предприятия

RCO 15 — Създаден капацитет за инкубация


RCR 17 — 3-годишни предприятия, оцеляващи на пазара
RCR 18 — МСП, които използват инкубаторни услуги една година след създаването на бизнес инкубатора

RCO 101 — МСП, инвестиращи в развитие на уменията

RCR 97 — Подпомагани стажове в МСП

RCR 98 — Служители на МСП, които преминават продължаващо професионално образование и обучение (продължаващо ПОО) (по видове умения: технически, управленски, предприемачески, екологични, други)

RCO 22 — Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)

RCR 31 — Общо произведена енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)
RCR 32 — Енергия от възобновяеми източници: капацитет, свързан към мрежата
(оперативен)

RCO 34 — Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци

RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци
RCR 47 — Рециклирани отпадъци

RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като суровини
RCR 49 — Възстановени отпадъци

RCO 38 — Повърхностна площ на възстановената земя, за която се отпуска подкрепа
RCO 39 — Инсталирани системи за мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух

RCR 50 — Жители, които се ползват от мерки по отношение на качеството на въздуха

RCR 52 — Възстановяване на земя, използвана за зелени площи, социално жилищно настаняване, икономически или общностни дейности

за участници 3 4 :

RCO 200 — безработни, включително трайно безработни,

RCO 201 — трайно безработни,

RCO 202 — неактивни,

RCO 203 — заети, включително самостоятелно заети,

RCO 204 — под 30 години,

RCO 205 — над 54 години,

RCO 206 — с прогимназиален етап на основното образование или по-ниско (ISCED 0-2),

RCO 207 — със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4),

RCO 208 — с висше образование (ISCED 5 до 8),

RCO 209 — общ брой на участниците 5  

за участници 6 :

RCR 200 — участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа,

RCR 201 — участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение,

RCR 202 — участници, които при напускане на операцията получават квалификация,

RCR 203 — участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица.

(1)      Регламент (EО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (OВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).
(2) За целите на представянето показателите са групирани, за да се улесни съпоставянето с показателите, включени в други регламенти за отделните фондове на политиката на сближаване.
(3)  Трябва да бъдат докладвани всички свързани с участниците показатели за крайния продукт и за резултатите
(4)

 Всички лични данни трябва да бъдат представени в разбивка по пол (женски, мъжки, „небинарен“). Ако някои резултати не са възможни, данни за показателите за тези резултати не трябва да бъдат събирани и докладвани. Когато данните се събират от регистри, държавите членки не са задължени да се съобразяват с общоприетите определения и могат да използват национални определения.

(5)  Изчислява се автоматично въз основа на общите показатели за крайния продукт, свързани с трудовия статус.
(6)  Всички лични данни трябва да бъдат представени в разбивка по пол. Ако някои резултати не са възможни, данни за показателите за тези резултати не трябва да бъдат събирани и докладвани. Когато данните се събират от регистри, държавите членки не са задължени да се съобразяват с общоприетите определения и могат да използват национални определения.
Top