Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0880

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г.: план за извънредни действия

COM/2018/880 final

Страсбург, 13.11.2018

COM(2018) 880 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на
30 март 2019 г.: план за извънредни действия


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на
30 март 2019 г.: план за извънредни действия

Европейският съвет подновява призива си към държавите членки, институциите на Съюза и всички заинтересовани страни да работят още по-усилено за подготвеност на всички равнища и за всички резултати.

Европейски съвет (член 50), 29 юни 2018 г. 1

1.Въведение

Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз, като се позова на процедурата, предвидена в член 50 от Договора за Европейския съюз. Комисията съжалява за това решение, но го уважава.

На 30 март 2019 г. 2 Обединеното кралство ще стане трета държава. Считано от тази дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата.

Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г. 3 , независимо от предвидения сценарий, изборът на Обединеното кралство ще предизвика значителни сътресения. Поради това Комисията постоянно призовава европейските граждани, предприятията и държавите членки да се подготвят за всички възможни сценарии, да оценят съответните рискове и да планират ответни действия за смекчаването им. На 29 юни 2018 г. Европейският съвет поднови призива си към държавите членки, институциите на Съюза и всички заинтересовани страни да работят още по-усилено за подготвеност на всички равнища и за всички резултати 4 .

Целта на настоящото съобщение е да се отговори на този призив, като вниманието се насочи към сценарий без постигнато споразумение. В съобщението се посочват основните области и основните действия, които трябва да бъдат предприети, както и структура за дискусии и координация между държавите членки в периода от ноември 2018 г. до 29 март 2019 г.

От май 2017 г. Европейският съюз и Обединеното кралство преговарят по споразумение за оттегляне. На равнище преговарящи бе постигнат напредък по правен текст, включително по договорености за преходен период до 31 декември 2020 г., и той бе публикуван на 19 март 2018 г. 5 На 19 юни 2018 г. в съвместно изявление на преговарящите от страна на Комисията и Обединеното кралство бе съобщено за постигнат допълнителен напредък. 6 На 17 октомври 2018 г. Европейският съвет (член 50) призова Комисията, в качеството ѝ на преговарящ от името на Съюза, да продължи усилията си за постигане на споразумение в съответствие с насоките на Европейския съвет, които бяха договорени по-рано. Тези преговори продължават и Комисията, в качеството ѝ на преговарящ от името на Съюза, остава ангажирана с постигането на споразумение за организирано оттегляне. Макар че в много отношения е постигнат напредък и въпреки значителните усилия и интензивните преговори, все още има разногласия по някои въпроси. Освен това постигането на споразумение с правителството на Обединеното кралство не е гаранция, че Обединеното кралство ще ратифицира споразумението за оттегляне до 29 март 2019 г.

2.Необходимост от подготовка — действия на равнище ЕС

Работата по подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство протича успоредно с преговорите. Комисията ще продължи да изпълнява своята роля в пълна степен.

Комисията извърши преглед на достиженията на правото на ЕС, т.е. на действащите правила съгласно законодателството на ЕС, за да определи кои правила трябва да бъдат адаптирани при всички сценарии и кои мерки ще трябва да бъдат предприети само в случай на сценарий без постигнато споразумение. В резултат на този преглед Комисията представи осем предложения за законодателна готовност, включващи мерки, които трябва да бъдат приети независимо от това дали оттеглянето на Обединеното кралство ще се извърши по организиран начин. Тези мерки са посочени в приложение 1. Сред тях са промени в правилата за одобрение на моторни превозни средства или по отношение на организациите за проверка на кораби, както и разпределение между Обединеното кралство и ЕС-27 на тарифните квоти, включени в списъка на стоките на Европейския съюз в рамките на Световната търговска организация. Успоредно с настоящото съобщение Комисията прие последните две от посочените предложения, а именно предложение за адаптиране на позоваванията на целите на ЕС за енергийна ефективност (изразени в абсолютни стойности) за 2030 г. и предложение относно визовите правила, които ще се прилагат по отношение на лицата с националност на Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза 7 .

Освен това редица актове за изпълнение и делегирани актове, които също са необходими при всички сценарии, бяха приети или са в процес на изготвяне. Сред тях са актове относно третирането на Обединеното кралство в контекста на статистическите данни, прехвърлянето на дейности по докладване във връзка с оценката на определени химикали от Обединеното кралство към друга държава членка и измененията на решения за търговия с лекарства. Всички тези актове са целеви, отнасят се конкретно до Брексит и са посочени в приложение 2.

Комисията също така работи със съответните агенции. Например предвид специфичните обстоятелства в сектора на въздухоплаването Комисията прикани Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) да започне да обработва определени заявления от субекти от Обединеното кралство в подготовка за времето, когато Обединеното кралство няма да е държава членка. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) проведе няколко проучвания и при необходимост се свърза с притежателите на разрешения за търговия в ЕС, за да им напомни да предприемат необходимите мерки за готовност. Европейската агенция по химикалите (ECHA), Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) и EMA прехвърлиха регулаторни функции от Обединеното кралство на други държави членки.

Освен това Съюзът предприема всички необходими стъпки за преместване на намиращите се в Обединеното кралство агенции и органи на ЕС (като Европейската агенция по лекарствата, Европейския банков орган, Консултативния съвет за Северно море, помощния център за наблюдение на сигурността на „Галилео“ и оперативния щаб) в ЕС-27 преди датата на оттегляне.

В интерес на Съюза Комисията също така подкрепя Обединеното кралство при присъединяването му към Конвенцията за общ транзитен режим като транзитна държава извън ЕС, при условие че то е готово да отговори на изискванията на Конвенцията, както и присъединяването му към Конвенцията за опростяване на формалностите при търговия със стоки. По същата причина Комисията подкрепя и присъединяването на Обединеното кралство към Споразумението за държавните поръчки.

Работи се и в други направления, включително множество практични аспекти на вътрешната готовност, а именно изключване и адаптиране на бази данни и информационни системи и други платформи за комуникация и обмен на информация, до които Обединеното кралство вече не следва да има достъп.

Освен това Комисията продължава да обсъжда подготовката за оттеглянето с държавите от ЕС-27 — както общи въпроси на готовността, така и специфични секторни правни и административни мерки за готовност. Държавите членки и Комисията засилват тази работа чрез секторните семинари, организирани от работната група на Съвета (член 50).

3.Необходимост от подготовка — действия на гражданите, предприятията и държавите членки

Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г, готовността за оттеглянето на Обединеното кралство трябва да бъде съвместно усилие на равнището на ЕС и на национално, регионално и местно равнище, както и на стопанските субекти и гражданите. С цел подготовка за оттеглянето и смекчаване на най-лошите последици от евентуален сценарий за рязко отделяне, всички участници трябва да поемат своите отговорности.

Мерки от страна на държавите — членки на ЕС-27

Държавите членки започнаха подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство с определяне на необходимостта от адаптиране на техните законодателства и от административни и практически мерки. Тези усилия трябва да бъдат увеличени и да се превърнат в приоритет. Националните мерки, включително необходимото увеличение на човешките ресурси (като например на митническите служители и официалните ветеринарни лекари) и изграждането, адаптирането или укрепването на необходимата инфраструктура (напр. на пристанищата и летищата), са основен елемент на планирането на извънредните мерки.

Държавите членки, включително националните органи, ще играят ключова роля при прилагането и осигуряването на спазването на законодателството на ЕС по отношение на Обединеното кралство като трета държава. Това включва извършване на проверки и контрол по границите и обработка на необходимите разрешения и лицензи. Брексит също така ще доведе до повторната поява на морска граница в Северно море и в северната част на Атлантическия океан. Ще са необходими допълнителни усилия от страна на държавите членки и по линия на регионалното сътрудничество, за да се осигури ефективен мониторинг и контрол на дейностите във водите на Съюза. Държавите членки следва да се погрижат тази работа да завърши навреме за оттеглянето, като имат предвид, че тези инфраструктури при всички случаи трябва да бъдат адаптирани или укрепени навреме във връзка с изтичането на какъвто и да е преходен период.

Комисията работи с държавите членки за координиране на мерките, които те приемат, за да се гарантира, че подготовката на извънредни мерки е съгласувана в рамките на Европейския съюз и е в съответствие с общите принципи, представени по-долу 8 . В същия дух държавите членки следва да се въздържат от двустранни обсъждания и споразумения с Обединеното кралство, които биха поставили под въпрос единството на ЕС.

Що се отнася до необходимостта от финансови ресурси и/или техническа помощ, съществуващите правила за държавната помощ дават възможност за справяне с проблемите, с които предприятията могат да се сблъскат в случай на Брексит без постигнато споразумение. Например правилата за държавната помощ позволяват предоставянето на помощ за консултантски услуги за малките и средните предприятия (МСП) или на помощ за обучение, която може да бъде използвана за подпомагане на готовността на МСП (включително за евентуални бъдещи митнически формалности). Насоките за оздравяване и преструктуриране съдържат разпоредби относно схемите за временна подкрепа за преструктуриране на МСП, които могат да са полезни при справянето с причинени от Брексит проблеми с ликвидността на тези предприятия. Достъпът до финансиране е възможен в различни формати, например чрез финансирани от държавата схеми за кредитиране, които са съобразени с референтните лихвени проценти или държавните гаранции съгласно Известието относно гаранциите.

Комисията е готова още отсега да работи с държавите членки, които ще бъдат засегнати най-много от неорганизирано оттегляне, и да разгледа прагматични и ефективни решения за подкрепа в съответствие със законодателството на ЕС за държавната помощ. По-конкретно, Комисията ще помогне на Ирландия да намери решения на специфичните предизвикателства пред ирландските предприятия.

В някои области също така може да бъде предоставена техническа и финансова помощ от Европейския съюз, например за обучение на митнически служители по програма „Митници 2020“. С други програми могат да бъдат подпомогнати подобни проекти за обучение в областта на санитарния и фитосанитарния контрол. Що се отнася до селското стопанство, в законодателството на ЕС са предвидени различни инструменти за справяне с най-непосредствените последици от оттеглянето на Обединеното кралство, по-специално при сценарий без постигнато споразумение.

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС в различна степен ще окаже въздействие върху всички държави членки, но най-вече върху Ирландия. Въз основа на горепосочените принципи Комисията е готова да предостави подкрепа на Ирландия за намиране на решения за преодоляване на конкретните предизвикателства. Комисията също така е ангажирана с продължаването на настоящите програми PEACE и INTERREG между пограничните графства на Ирландия и Северна Ирландия, по които Обединеното кралство е партньор. За тази цел Комисията направи предложения за следващата многогодишна финансова рамка. Ако оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС е неорганизирано, Комисията смята, че тази подкрепа трябва да бъде допълнително засилена, тъй като предизвикателствата ще са особено сериозни.

Действия на гражданите и предприятията

Извънредните мерки, взети от националните органи или органите на ЕС не могат да заместят действията, които всички граждани и предприятия трябва да предприемат, за да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство. Когато са необходими нови разрешения, лицензи или сертификати, всяка страна отговаря сама за навременното подаване на заявления.

За да помогне на заинтересованите страни при подготовката им за оттеглянето на Обединеното кралство, Комисията публикува 78 подробни секторни информационни известия с насоки за стъпките, които трябва да бъдат предприети 9 . Държавите членки трябва да продължат да комуникират с гражданите и предприятията, по-специално малките и средните предприятия, за да им помогнат да се подготвят за оттеглянето.

4.Извънредни действия на равнище ЕС

Освен описаните по-горе мерки за готовност, планирането на извънредни мерки се състои в предвиждането на мерки, които ще бъдат необходими за намаляване на ефектите от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне. В случай на сценарий без постигнато споразумение цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и последиците от оттеглянето ще настъпят на датата на оттеглянето. По изключение, действайки в интерес на Европейския съюз и с цел защита на неговите жизненоважни интереси, Комисията предвижда ограничен брой извънредни мерки за смекчаване на значителните сътресения в някои тясно определени области. Тези сътресения ще са различни в отделните сектори, както и в отделните държави — членки на ЕС-27.

Въпреки че подготовката за това, че Обединеното кралство ще стане трета държава, в много отношения е една и съща със или без споразумение за оттегляне, предвиждащо преходен период, тя ще трябва да се извърши с много по-бързи темпове. Освен това рязкото въздействие на оттегляне без споразумение ще наложи приемането на някои специфични мерки.

Принципи за извънредните мерки

По принцип правилата на Европейския съюз, включително тези, които се отнасят конкретно до функционирането на вътрешния пазар, могат да бъдат адаптирани към промяна в тяхното териториално приложно поле. Много правила са създадени, когато членовете на Европейския съюз са били по-малко, но те продължават да се прилагат и след увеличаването на броя на държавите членки от 6 на 28. След излизането на Обединеното кралство Европейският съюз ще продължи да функционира и да прилага своите правила в рамките на своите граници.

Цялостният подход по отношение на извънредните мерки трябва да отразява факта, че при сценарий без постигнато споразумение, считано от 30 март 2019 г., Обединеното кралство няма да е обвързано с правилата на ЕС и може да започне бързо да се отклонява от тях. Извънредни мерки ще бъдат взети само в рамките на необходимото и в интерес на Европейския съюз и неговите граждани. Това ще бъде направено само в ограничения брой случай, при които настоящите правила не предлагат задоволителни решения за смекчаване на най-отрицателните последици за Европейския съюз и неговите граждани от оттегляне без споразумение. С мерките не следва да се поставят предприятията от ЕС в неизгодно положение в сравнение с техните конкуренти в Обединеното кралство. С тях не следва да се компенсират дружествата, които не са предприели необходимите мерки за готовност, когато техните конкуренти са го сторили, тъй като това ще наруши еднаквите условия на конкуренция.

Според Комисията извънредните мерки, приети на всички равнища, трябва да са в съответствие със следните общи принципи:

·С извънредните мерки не следва да се повтарят ползите от членството в Съюза, нито условията на какъвто и да е преходен период, както са предвидени в проекта на споразумението за оттегляне.

·По принцип извънредните мерки следва да имат временен характер и да не се отнасят до периода след края на 2019 г.

·Извънредните мерки ще бъдат приети едностранно от Европейския съюз в негов интерес и следователно по принцип могат да бъдат отменени от Европейския съюз по всяко време.

·Извънредните мерки трябва да бъдат приети при спазване на разделението на компетенциите, предвидено в Договорите, както и на принципа на субсидиарност в рамките на Европейския съюз.

·Националните извънредни мерки трябва да са съвместими със законодателството на ЕС, включително с международните задължения на Съюза.

·С извънредните мерки няма да се компенсират забавяния, които е можело да бъдат избегнати с мерки за готовност и навременни действия от съответните заинтересовани страни.

5.Оценка на необходимостта от извънредни мерки

Някои области на политиката изискват специално внимание поради своето значение за Европейския съюз като цяло, мащабните последици в тези области от неорганизирано оттегляне на Обединеното кралство и произтичащото от това значително отрицателно въздействие върху гражданите и предприятията. Комисията е идентифицирала следните области като такива от особено значение 10 . Работата в тези области се извършва със съзнание за нейния неотложен характер.

Граждани

В преговорите с Обединеното кралство Европейският съюз постави гражданите на първо място от самото начало. В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 29 април 2017 г. въпросите, свързани с гражданите, съставляват първата съществена част на проекта на споразумението за оттегляне. Намерението на Европейския съюз винаги е било гражданите да не плащат цената за Брексит. Това ще изисква държавите членки да възприемат либерален подход по отношение на правата на гражданите на Обединеното кралство, които вече пребивават на тяхна територия 11 .

ØКомисията е на мнение, че периодите на законно пребиваване на граждани на Обединеното кралство в държава — членка на ЕС-27 преди датата на оттегляне, трябва да се смятат за периоди на законно пребиваване в държава — членка на Европейския съюз, в съответствие с Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни.

Това ще помогне на гражданите на Обединеното кралство, които пребивават в ЕС-27, да получат статут на дългосрочно пребиваващи в държавата членка, в която пребивават, ако отговарят на необходимите условия. Така те ще могат да се ползват от същото третиране като местните граждани по отношение на достъпа до работа, образование и основни социални обезщетения. Това също така ще им позволи да се ползват от правото на събиране на семейството и, при определени условия, да придобиват право да пребивават в друга държава — членка на Европейския съюз.

ØКомисията също така помага на държавите членки да координират действията си в областите от тяхната компетентност, за да се гарантира по-съгласуван подход към защитата на правата на гражданите. Като се имат предвид мащабите на предизвикателствата в сферата на администрацията, с които ще се сблъскат националните и местните органи, и за да се избегнат административни забавяния, на държавите членки се препоръчва да приемат изпращането на заявления за издаване на разрешения за пребиваване преди датата на оттегляне на Обединеното кралство.

В този контекст Комисията приветства уверенията на министър-председателя Тереза Мей 12 , че дори ако не бъде постигнато споразумение, правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство ще бъдат защитени по начини, подобни на описаните по-горе. Комисията очаква това уверение скоро да получи официален характер, за да могат гражданите да разчитат на него. Представителствата на Комисията в Обединеното кралство предоставят информация и улесняват получаването на правни съвети от гражданите на ЕС-27, които пребивават в Обединеното кралство, за да им помогнат да утвърдят правния си статут съгласно правилата на Обединеното кралство, които ще бъдат в сила след оттеглянето.

Както бе споменато по-горе, заедно с това съобщение Комисията прие предложение за регламент за изменение на Регламента за визите 13 . Предложението има за цел да се улесни движението на лица между Европейския съюз и Обединеното кралство, като се освободят лицата с националност на Обединеното кралство от визови изисквания за кратки престои в Европейския съюз, при условие че гражданите на всички 27 държави от ЕС също така бъдат освободени от визови изисквания в Обединеното кралство.

Финансови услуги 14

Оттеглянето на Обединеното кралство води до загуба на правото на установените в Обединеното кралство финансови оператори да предоставят услугите си в държавите от ЕС-27 съгласно паспортите на ЕС за финансови услуги. Дейностите на операторите от ЕС в Обединеното кралство ще бъдат регулирани от правото на Обединеното кралство.

В своите известия за заинтересованите страни Комисията подчертава значението на готовността за всякакви възможни сценарии, включително и сценарий без постигнато споразумение. Европейските надзорни органи и Европейската централна банка в качеството си на надзорен орган — единният надзорен механизъм — публикуваха подробни становища и насоки, за да подчертаят необходимостта от готовност и да пояснят очакванията във връзка с надзора в случай на преместване на предприятия. Много дружества за финансови услуги от ЕС се подготвят за сценарий, при който Обединеното кралство вече не е част от единния пазар, например като променят договорите си или преместват капацитет и дейности в ЕС-27. Това прехвърляне на дейности и изграждане на капацитет в ЕС-27 е в ход и следва да се ускори, но няма да е възможно да приключи навреме във всички области до март 2019 г. Въпреки че това може да доведе до рискове за финансовата стабилност в Европейския съюз, рисковете в този сектор във връзка със сценарий без постигнато споразумение значително намаляха.

Например много застрахователни дружества предприеха действия, включително прехвърляне на договори, създаване на клонове и дъщерни дружества или сливане с дружества от ЕС-27, за да могат да продължат да предоставят услуги на клиентите си. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) работи с националните органи за вземане на мерки във връзка с остатъчните рискове за някои притежатели на полици от ЕС-27 15 .

Непреминалите клиринг договори за извънборсови деривати между контрагенти от ЕС и Обединеното кралство по принцип ще останат валидни и изпълними до настъпването на падежа. По отношение на изпълнението на договорите не изглежда да има проблем от общ характер в случай на сценарий без постигнато споразумение. Някои т. нар. събития, свързани с жизнения цикъл (например изменение на договори, подновявания и новации), обаче в някои случаи могат да предполагат необходимост от разрешение или освобождаване, като се има предвид, че контрагентът вече не е дружество от ЕС 16 . Пазарните участници се насърчават да продължат да се подготвят за такава ситуация, като прехвърлят договори и се опитват да получат съответните разрешителни.

С оглед на тази оценка Комисията не счита, че в тези две области са необходими извънредни мерки.

ØЩо се отнася до преминалите клиринг деривати, изглежда, че там може да има рискове за финансовата стабилност при сценарий без постигнато споразумение, които произтичат от хаотичното закриване на позиции на клиринговите членове от ЕС в централните контрагенти в Обединеното кралство. Може също така да съществува потенциален риск във връзка с някои услуги, предоставяни на оператори от Съюза от централните депозитари на ценни книжа в Обединеното кралство, които не могат да бъдат заменени в краткосрочен план. В тези области съществуващите системи за еквивалентност предоставят подходящи инструменти, които могат да бъдат използвани бързо. Оставащото до 30 март 2019 г. време трябва да бъде използвано в тази насока. Ако се наложи Комисията да действа, тя ще направи това само доколкото е необходимо, за да се реагира на рисковете за финансовата стабилност, произтичащи от оттеглянето без споразумение, при строго определени условия и с ограничена продължителност. Ако не бъде постигнато споразумение, Комисията ще приеме временни и условни решения за еквивалентност, за да се гарантира, че няма да има нарушаване на услугите в областта на централния клиринг и на депозитарните услуги 17 . Тези решения ще бъдат допълнени от признаване на базираните в Обединеното кралство инфраструктури, които по този начин се насърчават да кандидатстват предварително за признаване пред Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

И накрая, европейските надзорни органи се насърчават да започнат да подготвят споразумения за сътрудничество с надзорните органи в Обединеното кралство, за да се гарантира, че обменът на информация във връзка с финансови институции и участници ще бъде възможен незабавно след датата на оттеглянето в случай на сценарий без постигнато споразумение.

Въздушен транспорт 18

В областта на въздушния транспорт оттеглянето на Обединеното кралство без никакви действащи договорености към датата на оттегляне и без операторите да са сключили необходимите и евентуално — алтернативни договорености, би довело до нарушаване на въздушния трафик между Обединеното кралство и Европейския съюз поради липсата на права на въздушно движение и/или невалидност на оперативния лиценз или на сертификатите за авиационна безопасност.

ØОтносно правата на въздушно движение Комисията ще предложи мерки, с които да се гарантира, че въздушните превозвачи от Обединеното кралство могат да летят над територията на Европейския съюз, да извършват технически кацания (например за презареждане с гориво без качване/слизане на пътници), а също така да кацат в Европейския съюз и да летят обратно до Обединеното кралство. Тези мерки ще бъдат обвързани с условие Обединеното кралство да прилага еквивалентни мерки по отношение на въздушните превозвачи от Европейския съюз.

ØЩо се отнася до авиационната безопасност, за някои въздухоплавателни продукти (типови сертификати) и дружества (одобрения на организации) Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) ще може да издава сертификати единствено след като Обединеното кралство стане трета държава. Комисията ще предложи мерки, които гарантират продължаването на валидността на такива сертификати за определен период от време. Тези мерки ще бъдат обвързани с условие Обединеното кралство да прилага еквивалентни мерки. По същия начин Комисията ще предложи мерки, които гарантират, че части и прибори, пуснати на пазара в Съюза преди датата на оттеглянето въз основа на сертификати, издадени от юридическо и физическо лице, сертифицирано от органа за гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство, могат да бъдат използвани при определени обстоятелства.

ØКомисията ще предприеме действия, за да се гарантира, че пътниците и техният ръчен багаж при полети от Обединеното кралство, които преминават транзитно през летища в ЕС-27, ще продължат да бъдат освободени от втора проверка за сигурност, като се прилага т. нар. система за едноетапна проверка за сигурност 19 .

Що се отнася до изискването в правото на ЕС въздушните превозвачи да бъдат мажоритарно притежавани и контролирани от физически или юридически лица от ЕС, Комисията подчертава, че е много важно дружествата, които искат да бъдат признати за въздушни превозвачи от ЕС, да вземат всички необходими мерки да отговорят на това изискване до 30 март 2019 г.

Автомобилен транспорт 20

Що се отнася до автомобилния транспорт, в случай на сценарий без постигнато споразумение, от датата на оттеглянето превозвачите от Обединеното кралство ще имат права за достъп до пазара, ограничени до разрешителните, предоставяни в рамките на Европейската конференция на министрите на транспорта (ECMT), които позволяват значително по-малко трафик, отколкото има в момента между Обединеното кралство и Съюза. В действащото право на ЕС няма механизъм за разширяване на обхвата на лицензите на Общността, които предоставят по-широки права за достъп на превозвачите в рамките на Европейския съюз.

Митници 21

В случай на сценарий без постигнато споразумение, от датата на оттеглянето стоките, които влизат в Европейския съюз от Обединеното кралство, ще бъдат третирани като внос, а стоките, които се изнасят от Европейския съюз за Обединеното кралство, ще бъдат третирани като износ. Ще се прилага цялото законодателство на ЕС относно внасяните и изнасяните стоки, включително облагането с някои мита и данъци (като митни сборове, данък върху добавената стойност и акциз върху вноса), в съответствие с ангажиментите на Европейския съюз съгласно правилата на Световната търговска организация. Ще бъде необходимо също така да се представят митнически декларации на митническите органи, а освен това е възможно да се контролират пратките.

ØКомисията призовава държавите членки да вземат всички необходими мерки, за да бъдат в състояние да прилагат Митническия кодекс на Съюза и съответните правила относно косвеното данъчно облагане на 30 март 2019 г. в случай на сценарий без постигнато споразумение по отношение на целия внос в Обединеното кралство и целия износ от него. Митническите органи могат да издават разрешения за използване на мерките за улесняване, предвидени в Митническия кодекс на Съюза, когато стопанските субекти поискат това и при условие, че са спазени съответните изисквания. Осигуряването на еднакви условия на конкуренция и на безпрепятствени търговски потоци ще бъдат особено сериозно предизвикателство в областите с най-голям стокообмен с Обединеното кралство. Комисията работи с държавите членки за намиране на решения при пълно спазване на настоящата законова рамка.

Санитарни/фитосанитарни изисквания 22

При сценарий без постигнато споразумение, от датата на оттеглянето въвеждането в Съюза на много стоки и животни, които подлежат на санитарни и фитосанитарни правила, ще бъде забранено, освен ако Обединеното кралство не бъде включено в списъка на третите държави, на които се дава разрешение, съгласно правото на ЕС.

ØВъз основа на ветеринарното законодателство на ЕС Комисията бързо ще включи в този списък 23 — ако това е обосновано — Обединеното кралство, ако приложимите условия са изпълнени, така че да се позволи въвеждането на живи животни и животински продукти от Обединеното кралство в Европейския съюз 24 .

Същевременно, дори ако Обединеното кралство бъде включено в списъка на трети държави, на които се дава разрешение, ще се изисква спазване на стриктните условия за внос, свързани със здравето, прилагани към трети държави, а този внос ще трябва да бъде подложен на санитарен и фитосанитарен контрол от съответните органи на държавите членки на граничните инспекционни пунктове, за което отговарят държавите членки. Когато Комисията одобрява нови или разширени гранични инспекционни пунктове, ще вземе предвид възможностите за гъвкавост, предвидени в приложимото законодателство на ЕС.

Лични данни 25

При сценарий без постигнато споразумение, от датата на оттегляне предаването на лични данни на Обединеното кралство ще се извършва съгласно правилата относно международното предаване на лични данни във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 за сектора на правоприлагането и Регламент (EО) 45/2001 26 за институциите и органите на ЕС.

Общият регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент (EО) 45/2001 съдържат широк набор от инструменти за предаване на данни на трети държави. Това включва по-специално т. нар. подходящи гаранции (например одобрени от Комисията стандартни договорни клаузи, задължителни фирмени правила, административни разпоредби), които могат да бъдат използвани както от частния сектор, така и от публичните органи.

В допълнение, трите посочени по-горе законодателни акта съдържат известен брой дерогации за конкретни ситуации, които дават възможност за предаване на данни дори в отсъствието на подходящи гаранции, например ако субектът на данните даде изричното си съгласие за изпълнение на договор, за упражняване на правни претенции или поради важни причини от обществен интерес. Това са същите инструменти, които се използват по отношение на повечето държави по света, за които не съществуват решения относно адекватното ниво на защита.

С оглед на възможностите, налични в рамките на горепосочените законодателни актове, приемането на решение относно адекватното ниво на защита не е част от извънредните мерки, планирани от Комисията.

Политика на ЕС в областта на климата

При сценарий без постигнато споразумение, от датата на оттеглянето цялото законодателство на ЕС в областта на изменението на климата (относно схемата на ЕС за търговия с емисии, флуорсъдържащите парникови газове и др.) ще спре да се прилага във и по отношение на Обединеното кралство. Що се отнася до схемата на ЕС за търговия с емисии, Комисията ще следи внимателно за правилното функциониране на системата в контекста на оттеглянето. Комисията ще предприеме необходимите стъпки за запазване на целостта на този механизъм, включително чрез евентуално временно преустановяване на търгове и процеси на безплатно предоставяне на квоти/обмен на квоти по отношение на Обединеното кралство.

За да се запази действието на квотната система за флуорсъдържащи парникови газове в отсъствието на ратифицирано споразумение за оттегляне до март 2019 г., количествата такива газове, законно пуснати от дружества от Обединеното кралство на техния вътрешен пазар, следва да не бъдат отчитани при разпределянето на годишните квоти за 2019 г., като се има предвид, че пазарът на ЕС ще бъде по-малък, считано от датата на оттеглянето.

ØКомисията ще измени референтните стойности за дружествата от Обединеното кралство като основа за разпределянето на техните годишни квоти за флуорсъдържащи парникови газове за 2019 г. на базата на декларираните от тях дейности в ЕС-27, като по този начин ще бъдат изключени квотите, основани на техните декларирани дейности в Обединеното кралство 27 .

6.Следващи стъпки във връзка с извънредните мерки

Преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство за споразумение за оттегляне продължават и Комисията остава изцяло ангажирана с този процес.

Въпреки това, тъй като датата на оттеглянето на Обединеното кралство наближава, е необходимо да се ускори подготовката за всички възможни резултати от преговорите. Извънредните действия, описани по-горе, изискват много тясна координация на всички равнища: Европейски съюз, национално и местно равнище, както и действия на заинтересованите страни. В настоящото съобщение Комисията посочва основните действия, които трябва да бъдат предприети в най-важните области 28 .

Комисията подчертава, че приемането на някои мерки включва процедурни изисквания, чието времетраене не може да бъде съкратено, по-специално що се отнася до законодателни актове, за които протоколи 1 и 2 към Договорите предвиждат осемседмичен период за консултации с националните парламенти. Подобно на тях, делегираните актове подлежат на задължителна проверка от Европейския парламент и Съвета, която не може да бъде ускорена във всички случаи.

Навременното приемане на необходимите законодателни мерки изисква пълно сътрудничество на всички участващи институции на ЕС, за да се избегнат забавяния, дължащи се на съображения, които нямат връзка с Брексит.

Минималните срокове за правните актове от второ ниво, които Комисията е упълномощена да приема, са посочени в приложение 5.

С оглед на това Комисията възнамерява да:

·Предложи всички необходими законодателни мерки и да приеме всички делегирани актове преди 31 декември 2018 г.

·Когато става дума за законодателни актове, това би следвало да даде достатъчно време на Европейския парламент и Съвета да приключат обикновената законодателна процедура преди пленарното заседание на Парламента, чийто мандат изтича, през март 2019 г., и да упражнят контролните си функции по отношение на делегираните актове.

·Изпрати всички необходими проекти на актове за изпълнение, за да бъдат гласувани в компетентните комитети най-късно до 15 февруари 2019 г.

През този период Комисията ще осигури необходимата координация между държавите членки. За целта работната група на Съвета (член 50) ще организира редица секторни заседания през ноември и декември 2018 г. с участието на координаторите на подготовката във връзка с Брексит от 27-те държави от ЕС и съответните национални администрации (вж. приложение 6). Тези семинари за готовността ще бъдат възможност да се оцени съвместно състоянието на подготовката и да се прецени какви допълнителни действия може да е необходимо да се предприемат от заинтересованите страни, националните администрации и на равнище ЕС. Комисията ще участва в заседанията на Европейския парламент и Съвета по въпросите на готовността толкова често, колкото е необходимо.

Необходимост от единен и координиран подход на държавите — членки на ЕС-27

Комисията призовава държавите членки да останат единни в този безпрецедентен процес на оттегляне, като продължат да демонстрират решимостта и солидарността, характеризиращи позицията на Европейския съюз в преговорите, и да бъдат уверени, че ще се прилага колективен план за извънредни действия съгласно предложения график и въз основа на тук предложения план. Комисията посочва, че двустранни решения биха били несъвместими с разделението на компетенциите в Европейския съюз или — дори когато са съвместими с разделението на компетенциите — в крайна сметка биха застрашили целостта на Европейския съюз и биха имали отрицателни последици за гражданите, предприятията и публичните органи.

Проектът на споразумение за оттегляне е най-добрият вариант за оттеглянето. В отсъствието на споразумение за оттегляне Европейският съюз ще действа, за да защити интересите си, и следва да демонстрира единен и координиран подход във всички области.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf .

(2)

     На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не се определи друга дата или в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Европейският съвет със съгласието на Обединеното кралство, единодушно реши, че Договорите престават да се прилагат на по-късна дата, съвкупността от първичното и вторичното законодателство на Съюза ще престане да се прилага за Обединеното кралство на 30 март 2019 г. в 00:00 ч.(централноевропейско време). До този момент Комисията не е получила информация, че Обединеното кралство може да поиска удължаване на членството си в ЕС.

(3)

     COM(2018) 556 final/2.

(4)

      https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en . https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf

(6)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf

(7)

     Вж. по-долу раздела за гражданите.

(8)

     Вж. раздел 4.

(9)

     Пълният списък е публикуван в приложение 3.

(10)

     Списъкът не засяга допълнителните действия, които може да са необходими на по-късен етап.

(11)

     За гражданите на Обединеното кралство, които пребивават в държавичленки на ЕС-27, към момента на оттеглянето, държавите членки ще трябва да обработват и предоставят документация като за граждани на трети държави. За да продължат да пребивават и работят в държавачленка на ЕС-27, тези граждани на Обединеното кралство ще трябва да разполагат с разрешение за пребиваване, издадено от националните органи в областта на миграцията.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM (2018) 745.

(14)

     Известията на Комисията за заинтересованите страни в тази област могат да бъдат намерени тук: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#fisma .  

(15)

     Вж. също така съобщението на EIOPA от 5 ноември 2018 г.: https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx.

(16)

     За да се улесни прехвърлянето на дългосрочни договори към Европейския съюз, на 8 ноември 2018 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) изпрати на Комисията за одобрение проект на технически стандарти, с които се гарантира, че след прехвърлянето подобни договори подлежат на същото регулаторно третиране.

(17)

     Тези мерки трябва да бъдат одобрени от държавите членки в компетентния комитет.

(18)

     Известията на Комисията за заинтересованите страни в тази област могат да бъдат намерени тук: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move  

(19)

     Тази мярка трябва да бъде одобрена от държавите членки в компетентния комитет.

(20)

     Известията на Комисията за заинтересованите страни в тази област могат да бъдат намерени тук: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move  

(21)

     Известията на Комисията за заинтересованите страни в тази област могат да бъдат намерени тук: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud  

(22)

     Известията на Комисията за заинтересованите страни в тази област могат да бъдат намерени тук: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante  

(23)

     Включването в списъка трябва да бъде одобрено от държавите членки в компетентния комитет.

(24)

     Комисията отбелязва, че правителството на Обединеното кралство е издало на 24 септември 2018 г. насоки относно вноса на животни и животински продукти в случай на сценарий без постигнато споразумение за Брексит, в които се посочва, че „в деня, в който Обединеното кралство напусне ЕС, няма да има промяна в настоящите проверки на вноса или изискванията за уведомяване за внос на живи животни и животински продукти за внос директно от ЕС“.

(25)

     Известията на Комисията за заинтересованите страни в тази област могат да бъдат намерени тук: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_en.pdf .

(26)

     Или инструментът, който ще бъде негов приемник, когато той влезе в сила.

(27)

     Тази мярка трябва да бъде одобрена от държавите членки в компетентния комитет.

(28)

     Общ преглед е предоставен в приложение 4.

Top

Страсбург, 13.11.2018

COM(2018) 880 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на
30 март 2019 г.: план за извънредни действия


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА БРЕКСИТ

(Състояние към 13 ноември 2018 г.)

Област на политиката

Предложени законодателни изменения

Актуално състояние

AGRI-TRADE

Тарифни квоти

Предложение COM(2018) 312 final, прието на 22.5.2018 г.

Регламентът ще позволи разпределение на тарифните квоти между ЕС-27 и Обединеното кралство при липса на споразумение с членовете на Световната търговска организация (СТО) по определени тарифни квоти. Предложението е придружено от предложение за решение на Съвета, с което се дават пълномощия на Комисията да договори нови тарифни квоти в рамките на СТО въз основа на член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ).

Все още няма мандат, приет от Парламента или Съвета.

FISMA

Банкови услуги — преместване на агенцията

Предложение COM(2017) 734 final, прието на 29.11.2017 г.

С предложението се потвърждава преместването на седалището на Европейския банков орган от Лондон в Париж.

Прието на 9 ноември 2018 г.

GROW

Вътрешен пазар — одобрения на типа

Предложение COM(2018) 397 final, прието на 4.6.2018 г. Предложението ще позволи на производителите, притежаващи одобрения на типа, издадени от компетентния за това орган на Обединеното кралство, да кандидатстват за същите одобрения на типа пред компетентните органи в ЕС-27.

Мандатът за започване на тристранни разговори бе приет от Съвета през октомври 2018 г.

Очаква се мандатът за започване на тристранни разговори да бъде приет от Парламента на пленарното му заседание на 12—15 ноември 2018 г.MOVE

Трансевропейски мрежи

Предложение COM(2018) 568 final, прието на 1.8.2018 г. В предложението се очертава нов морски маршрут, свързващ Ирландия с континенталната част на Северноморско-Средиземноморския коридор.

Все още няма мандат, приет от Парламента или Съвета. 

Морски транспорт

— инспекции на кораби

Предложение COM(2018) 567 final, прието на 1.8.2018 г.

В предложението се разглежда прехвърлянето на „спонсорство“ от Обединеното кралство към държава от ЕС-27, за да се улеснят периодичните оценки на признати организации, извършвани в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 391/2009.

Все още няма мандат, приет от Парламента или Съвета. 

SANTE

Лекарствени продукти

— преместване на агенцията

Предложение COM(2017) 735 final, прието на 29.11.2017 г. С предложението се потвърждава преместването на седалището на Европейската агенция по лекарствата от Лондон в Амстердам.

Прието на 9 ноември 2018 г.

ENER

Енергийна ефективност — цели

Предложение COM(2018) 744 final, прието на 13.11.2018 г. С предложението се изменя Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (COM(2016) 761) и Предложението за регламент относно управлението   на Енергийния съюз (COM(2016) 759 final/2).

HOME

Визи

Предложение COM(2018) 745 final, прието на 13.11.2018 г. С предложението се изменя Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискванеПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА ГОТОВНОСТ

(различни от законодателните предложения, изброени в приложение 1)

Област на политиката

Вид акт

Действия на Комисията

AGRI

Тарифни квоти

Акт за изпълнение

Регламент за изпълнение на Комисията за разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО.

Тарифни квоти

Акт за изпълнение

Регламент за изпълнение на Комисията за изменение на количествата за всяка тарифна квота, управлявана на принципа „първите с предимство“

Тарифни квоти

Акт за изпълнение

Акт за изпълнение на Комисията за изменение на количествата за всяка тарифна квота, управлявана със съответните лицензи, и за въвеждане на преходни разпоредби

Програма от специфични мерки за отдалечените региони и за островите (POSEI)

Акт за изпълнение

Регламент за изпълнение на Комисията за изменение на приложения II-VI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2014, така че да бъдат отразени търговските потоци между най-отдалечените региони на ЕС и Обединеното кралство.

CLIMA

Флуорсъдържащи парникови газове

Акт за изпълнение

Решение за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 с цел разделяне (между ЕС-27 и Обединеното кралство) на отчетите за продажбите на флуорсъдържащи парникови газове.

Схема за търговия с емисии

Делегиран акт

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на маркирането на квотите на Обединеното кралство

Схема за търговия с емисии — въздухоплаване

Автономен акт на Комисията

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 с цел преразпределяне на ролите на администрираща държава членка в случаите, в които тази роля в момента се изпълнява от Обединеното кралство

STATISTICS

Статистика на платежния баланс

Делегиран акт

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент № 184/2005 с цел актуализиране на състава на съвкупните данни за ЕС

Статистика за туризма

Делегиран акт

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент № 692/2011 относно отчитането и представянето на статистиката за туризма

GROW

Обща търговска политика

Решение на Съвета

Предложение на Комисията за решение на Съвета за установяване на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки относно присъединяването на Обединеното кралство към Споразумението за държавните поръчки

„Галилео“

Акт за изпълнение

Решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение 2016/413 с цел преместване на наземните станции, разположени понастоящем на Фолкландските острови и остров Възнесение

RESEARCH

Консорциуми за европейска научноизследователска инфраструктура

Акт за
изпълнение

Решения за изпълнение на Комисията за изменение на решенията за създаване на консорциуми за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) с цел преместване на седалищата, разположени понастоящем в Обединеното кралство

SANTE

Лекарствени продукти за хуманна употреба

Актове за изпълнение

Решения за изпълнение на Комисията за изменение на разрешения за търговия с лекарствени продукти с цел актуализиране на тези разрешения, ако функции, упражнявани понастоящем в Обединеното кралство, трябва да бъдат упражнявани в ЕС

Ветеринарномедицински продукти

Актове за изпълнение

Решения за изпълнение на Комисията за изменение на разрешения за търговия с ветеринарномедицински продукти с цел актуализиране на тези разрешения, ако функции, упражнявани понастоящем в Обединеното кралство, трябва да бъдат упражнявани в ЕС

ГМО

Актове за изпълнение

Решения за изпълнение на Комисията за изменение на разрешения за пускане на пазара на генетично модифицирани храни и фуражи, в случаите в които притежателят на разрешението понастоящем e установен в Обединеното кралство

Биоциди

Делегиран акт

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент № 1062/2014 с цел преразпределяне на ролята на оценяващ компетентен орган, ако тази роля понастоящем се изпълнява от Обединеното кралство

Продукти за растителна защита

Акт за изпълнение

Регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение № 686/2012 на Комисията с цел преразпределяне на ролята на докладваща държава членка, ако тази роля понастоящем се изпълнява от Обединеното кралство

Фуражни добавки

Актове за изпълнение

Регламенти за изпълнение на Комисията за изменение на разрешения за търговия с фуражни добавки, в случаите в които притежателят на разрешението понастоящем е установен в Обединеното кралствоПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПИСЪК НА ИЗВЕСТИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Известия за готовността за Брексит, публикувани от службите на Комисията по теми 1

(към 13 ноември 2018 г.)

Тема

СТОКИ

1.

Промишлени продукти

2.

Фармацевтични продукти (за човешка/ветеринарна употреба)

3.

Въпроси и отговори за фармацевтичните продукти

4.

Продукти за растителна защита

5.

Въпроси и отговори за продуктите за растителна защита и остатъците от пестициди

6.

Биоциди

7.

Въпроси и отговори за биоцидите

8.

Автомобили

9.

Земеделски и горски превозни средства, дву-, три- и четириколесни превозни средства, извънпътна подвижна техника

10.

Промишлени химикали (REACH) (публикувани от ECHA)

11.

Детергенти

12.

Торове

13.

Пиротехнически изделия

14.

Взривни вещества за граждански цели

15.

Екомаркировка

16.

Отпадъци

ХРАНИ, ФУРАЖИ, РАСТЕНИЯ, ВЕТЕРИНАРНИ ПРОДУКТИ

17.

Храни и биологично производство

18.

Фуражи

19.

ГМО

20.

Естествени минерални води

21.

Растителен репродуктивен материал

22.

Селекция в животновъдството/зоотехника

23.

Здраве на животните

24.

Здраве на растенията

МИТНИЦИ И КОСВЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, ЛИЦЕНЗИ ЗА ВНОС/ИЗНОС

25.

ДДС, акцизи, митници

26.

Правила за произход

27.

ДДС

28.

Лицензи за внос/износ

29.

Екземпляр от застрашен вид (CITES)

30.

Внос на дървесина

31.

Прилагане от митническите органи на правата върху интелектуална собственост

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

32.

Задължителен одит

33.

Агенции за кредитен рейтинг

34.

Управление на активи

35.

Услуги след сключване на сделки

36.

Инвестиционни услуги

37.

Банкови и платежни услуги

38.

(Пре)застраховане

39.

Институции за професионално пенсионно осигуряване

ГРАЖДАНСКО ПРАВОСЪДИЕ, ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО, ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

40.

Защита на личните данни

41.

Дружествено право

42.

Международно частно право

43.

Защита на потребителите и права на пътниците

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

44.

Търговски марки и промишлен дизайн на Общността

45.

Растителни сортове

46.

Авторско право

47.

Сертификат за допълнителна закрила

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

48.

Професионални квалификации

49.

Квалификации на персонала на кланици

50.

Квалификации на превозвачите на животни

51.

Квалификации на морските лица

ТРАНСПОРТ

52.

Въздушен транспорт (достъп)

53.

Безопасност на въздухоплаването

54.

Сигурност на въздухоплаването и мореплаването

55.

Автомобилен транспорт

56.

Морски транспорт (достъп и безопасност)

57.

Железопътен транспорт

58.

Транспорт по вътрешни водни пътища

ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ

59.

Имена на .eu домейни от най-високо ниво

60.

Електронна търговия (услуги на информационното общество)

61.

Далекосъобщения

62.

Аудио-визуални медийни услуги

63.

Електронна идентификация/удостоверителни услуги

64.

Мрежова сигурност

65.

Геоблокиране

ЕНЕРГЕТИКА

66.

Въпроси, свързани с Евратом

67.

Пазар на електроенергия и газ

68.

Гаранции за произход

ДРУГИ

69.

Субстанции от човешки произход

70.

Клинични изпитвания

71.

Обществени поръчки

72.

Схема на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS)

73.

Рециклиране на кораби

74.

Европейска гражданска инициатива

75.

Достижения на правото на ЕС в областта на рибарството

76.

Европейски работнически съвети

77.

Промишлена сигурност (КИЕС)

78.

Пътуване между Европейския съюз и Обединеното кралство

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИЗВЪНРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА

ДЕЙСТВИЯ

ØКомисията е на мнение, че периодите на законно пребиваване на граждани на Обединеното кралство в държава — членка на ЕС-27 преди датата на оттегляне, трябва да се смятат за периоди на законно пребиваване в държава — членка на Европейския съюз, в съответствие с Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни.

ØКомисията помага на държавите членки да координират действията си в областите от тяхната компетентност, за да се гарантира по-съгласуван подход към защитата на правата на гражданите. Като се имат предвид мащабите на предизвикателствата в сферата на администрацията, с които ще се сблъскат националните и местните органи, и за да се избегнат административни забавяния, на държавите членки се препоръчва да приемат изпращането на заявления за издаване на разрешения за пребиваване се изпращат преди датата на оттегляне на Обединеното кралство.

ØЩо се отнася до преминалите клиринг деривати, изглежда, че там може да има рискове за финансовата стабилност при сценарий „без споразумение“, които произтичат от неконтролираното закриване на позиции на клиринговите членове от ЕС в централните контрагенти в Обединеното кралство. Може също така да има потенциален риск във връзка с някои услуги, предоставяни на оператори от Съюза от централните депозитари на ценни книжа в Обединеното кралство, които не могат да бъдат заменени в краткосрочен план. В тези области съществуващите системи за равностойност предоставят подходящи инструменти, които могат да бъдат използвани бързо. Оставащото до 30 март 2019 г. време трябва да бъде използвано в тази насока. Ако се наложи Комисията да действа, тя ще направи това само до степента, която е необходима, за да се реагира на рисковете за финансовата стабилност, произтичащи от оттеглянето без споразумение, при строго определени условия и с ограничена продължителност. Ако не бъде постигнато споразумение, Комисията ще приеме временни и условни решения за еквивалентност, за да се гарантира, че няма да има нарушаване на услугите в областта на централния клиринг и на депозитарните услуги.

ØОтносно правата на въздушно движение Комисията ще предложи мерки, с които да се гарантира, че въздушните превозвачи от Обединеното кралство имат разрешение да летят над територията на Европейския съюз, да извършват технически кацания (например за презареждане с гориво без качване/сваляне на пътници), а също така да кацат в Европейския съюз и да летят обратно до Обединеното кралство. Тези мерки ще бъдат обвързани с условие Обединеното кралство да прилага еквивалентни мерки по отношение на въздушните превозвачи от Европейския съюз.

ØЩо се отнася до авиационната безопасност, за някои въздухоплавателни продукти (типови сертификати) и дружества (одобрения на организации) Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) ще може да издава сертификати единствено след като Обединеното кралство е станало трета страна. Комисията ще предложи мерки, които гарантират продължаването на валидността на такива сертификати за определен период от време. Тези мерки ще бъдат обвързани с условие Обединеното кралство да прилага еквивалентни мерки. По същия начин Комисията ще предложи мерки, които гарантират, че части и прибори, пуснати на пазара в Съюза преди датата на оттеглянето въз основа на сертификати, издадени от юридическо и физическо лице, сертифицирано от органа за гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство, могат да бъдат използвани при определени обстоятелства. Комисията прикани ЕААБ да започне да обработва определени заявления от субекти от Обединеното кралство, за да се подготви за оттеглянето на Обединеното кралство.

ØКомисията ще предприеме действия, за да се гарантира, че пътниците и техният ръчен багаж при полети от Обединеното кралство, които преминават през летища в ЕС-27, ще продължат да бъдат освободени от втора проверка за сигурност, като се прилага т. нар. система за едноетапна проверка за сигурност.

ØКомисията призовава държавите членки да вземат всички необходими мерки, за да бъдат в състояние да прилагат Митническия кодекс на Съюза и съответните правила относно непрякото данъчно облагане на 30 март 2019 г. в случай на сценарий „без споразумение“, по отношение на целия внос във и целия износ от Обединеното кралство. Митническите органи могат да издават разрешения за използване на мерките за улесняване, предвидени в Митническия кодекс на Съюза, когато икономическите оператори поискат това и при условие, че са спазени съответните изисквания. Осигуряването на еднакви условия на конкуренция и на безпрепятствен стокопоток ще бъдат особено сериозно предизвикателство в областите с най-силен трафик на стоки с Обединеното кралство. Комисията работи с държавите членки за намиране на решения при пълно спазване на настоящата законова рамка.

ØВъз основа на ветеринарното законодателство на ЕС Комисията бързо ще „одобри“ Обединеното кралство, ако това е обосновано и ако всички приложими условия са изпълнени, така че да позволи влизането на живи животни и животински продукти от Обединеното кралство в Европейския съюз.

ØКомисията ще измени референтните стойности за дружествата от Обединеното кралство въз основа на разпределянето на техните годишни квоти за флуорсъдържащи парникови газове за 2019 г. на базата на декларираните от тях дейности в ЕС-27, като по този начин ще бъдат изключени квотите, основани на техните декларирани дейности в Обединеното кралство.ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МИНИМАЛНИ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ ОТ ВТОРО НИВО

Актове за изпълнение

Обикновена процедура: приблизително един месец

Стъпка 1: Представяне на проект на акт пред съответния комитет и гласуване — проект се представя не по-късно от 14 дни преди гласуването (само в случаи на изключителна спешност — по-малко от 5 дни)

Стъпка 2: Приемане от Комисията

Стъпка 3: Публикуване в Официален вестник и влизане в сила до 30 март 2019 г.

Процедура по спешност (ако е предвидена в основния акт): абсолютен минимум от 2 дни

Стъпка 1: Приемане от Комисията (без да е необходимо предварително разглеждане и гласуване в съответния комитет)

Стъпка 2: Публикуване в Официален вестник и влизане в сила до 30 март 2019 г.

Стъпка 3: Актът трябва да бъде отменен при отрицателен вот на комитета след приемането му

Делегирани актове

Обикновена процедура: приблизително 3 месеца

Стъпка 1: Консултации с експерти от държавите членки по проекта на акт (2 до 3 седмици, евентуално по-кратък срок в надлежно обосновани случаи)

Стъпка 2: Приемане от Комисията

Стъпка 3: Контрол от страна на Европейския парламент и Съвета — обикновено 2 месеца (на практика срокът може да е много по-кратък при ранен отказ от възражение, но може също да бъде удължен)

Стъпка 4: Публикуване в Официален вестник и влизане в сила до 30 март 2019 г.

Процедура по спешност (ако е предвидена в основния акт): абсолютен минимум от 3 дни

Стъпка 1: Консултации с експерти от държавите членки по проекта на акт

Стъпка 2: Приемане от Комисията

Стъпка 3: Публикуване в Официален вестник и влизане в сила до 30 март 2019 г.

Стъпка 4: Парламентът и Съветът могат да излязат с възражения след приемането на актаПроцедура по регулиране с контрол

Обикновена процедура: приблизително 4 месеца

Стъпка 1: Представяне на проект на акт пред комитета и гласуване — проект се представя не по-късно от 14 дни преди гласуването (само в случаи на изключителна спешност — по-малко от 5 дни)

Стъпка 2: Контрол от страна на Европейския парламент и Съвета — 3 месеца (на практика срокът може да е много по-кратък при ранен отказ от възражение)

Стъпка 3: Приемане от Комисията

Стъпка 4: Публикуване в Официален вестник и влизане в сила до 30 март 2019 г.

Процедура по спешност (ако е предвидена в основния акт): абсолютен минимум от 3 дни

Стъпка 1: Представяне на проект на акт пред комитета и гласуване

Стъпка 2: Приемане от Комисията

Стъпка 3: Публикуване в Официален вестник и влизане в сила до 30 март 2019 г.

Стъпка 4: Парламентът и Съветът могат да излязат с възражения след приемането на актаПРИЛОЖЕНИЕ 6

СПИСЪК ПО СЕКТОРИ НА СЕМИНАРИТЕ ЗА ГОТОВНОСТ С ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС-27

Дата

Тема

15 ноември

·Финансови услуги

22 ноември

·Въздушен транспорт

·

·Други видове транспорт (автомобилен, железопътен, морски, по вътрешни водни пътища)

27 ноември

·Граждани, координация на социалната сигурност и граничен контрол

·Професионални квалификации; интелектуална собственост; гражданско правосъдие; дружествено право; защита на потребителите; защита на личните данни

29 ноември до 6 декември

(точните дати ще бъдат потвърдени)

·Заседание на координаторите по готовността за Брексит

6 декември

·Санитарни и фитосанитарни изисквания

·Митнически контрол и лицензи за внос/износ

·Косвено / пряко данъчно облагане

12 декември

·Рибарство, климат, околна среда

·Промишлени стоки (включително фармацевтични продукти); клинични изпитвания; субстанции от човешки произход

20 декември

·Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси; международни споразумения

·Бюджет на Съюза; други аспекти (цифрови технологии и далекосъобщения, обществени поръчки, консулска закрила, енергетика и т.н.)

(1)

     Известията са публикувани на адрес: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg

Top