Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0545R(01)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

COM/2017/0545 final/2 - 2017/0256 (COD)

Брюксел, 29.9.2017

COM(2017) 545 final/2

2017/0256(COD)

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2017) 545 final of 26.9.2017.
Concerns correction of acronym.
The text shall read as follows :

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.В контекста на Европа на гражданите Комисията отдава голямо значение на опростяването и яснотата на правото на Съюза с оглед по-голямата му разбираемост и достъпност за гражданите, на които по този начин осигурява широки възможности да упражняват предоставените им специфични права.

Тази цел не може да бъде постигната, докато съществуват множество разпоредби, които след като са били изменяни неколкократно и често съществено, продължават да се намират отчасти в първоначалния акт, отчасти в последващите го изменящи актове. Необходимо е проучване и сравнение на голям брой актове, за да се установи кои са действащите разпоредби.

Поради това кодификацията на разпоредби, претърпели чести изменения, е от съществено значение за яснотата и прозрачността на правото.

2.На 1 април 1987 г. Комисията реши 1 да инструктира своите служби да извършват кодификация на всички актове най-късно след десетото им изменение, като подчерта, че това е минимално изискване и че в интерес на яснотата и разбираемостта на разпоредбите, службите следва да положат усилия да кодифицират текстовете, за които са отговорни, в още по-кратки срокове.

3.Заключенията на Председателството на Европейския съвет в Единбург от декември 1992 г. потвърдиха това 2 , като в тях беше подчертано значението на кодификацията, която осигурява правна сигурност по отношение на правото, приложимо към даден момент по даден въпрос.

Кодификацията трябва да се извършва при стриктно спазване на обичайния процес за приемане на актове на Съюза.

Предвид невъзможността за въвеждане на изменения по същество в актовете, предмет на кодификация, Европейският парламент, Съветът и Комисията решиха с междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г., че може да се прилага ускорена процедура за бързо приемане на кодифицираните актове.

4.Целта на настоящото предложение е да се извърши кодификация на Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета 3 . Новият регламент ще замести различните актове, които са инкорпорирани в него 4 ; той запазва напълно съдържанието на кодифицираните актове и се ограничава до тяхното обединяване, като внася единствено формални изменения, необходими за самото кодифициране.

5.Настоящото предложение за кодификация беше изработено на основата на предварителна консолидация на текста, на 24 официални езика, на Регламент (ЕО) № 1365/2006 и изменящите го актове, с помощта на информационна система от Службата за публикации на Европейския съюз. При промяна на номерацията на членовете съответствието между старата и новата номерация е посочено в таблица на съответствието, която се съдържа в приложение VIII към кодифицирания регламент.

ê 1365/2006 (адаптиран)

2017/0256 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член Ö 338 (1) Õ от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 5 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

ê 

(1)Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета 6 е бил неколкократно и съществено изменян 7 . От съображения за яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

ê 1365/2006 съображение 1 (адаптиран)

(2)Вътрешните водни пътища са важна част от транспортните мрежи на Ö Съюза Õ , а подкрепата на вътрешноводния транспорт е една от целите на общата транспортна политика както поради причини, свързани с икономическата ефективност, така и с цел да се намали потреблението на енергия и въздействието на транспорта върху околната среда.

ê 1365/2006 съображение 2

(3)Комисията има нужда от статистически данни относно превоза на товари по вътрешни водни пътища с цел осъществяване на наблюдение и контрол и разработване на обща транспортна политика, както и транспортните елементи за политиката за регионите и за трансевропейските мрежи.

ê 1365/2006 съображение 5 (адаптиран)

(4)Ö Европейските Õ статистически данни за всички видове транспорт следва да се събират според общите концепции и стандарти с цел постигане на най-цялостна практически възможна съпоставимост между различните видове транспорт.

ê 1365/2006 съображение 6

(5)Вътрешноводният транспорт не се среща във всички държави членки и следователно ефектът от настоящия регламент се ограничава до онези държави членки, в които този вид транспорт съществува.

ê 1365/2006 съображение 7 (адаптиран)

(6)Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на общи статистически стандарти, които биха позволили съставянето на уеднаквени данни, не може да се постигне от държавите членки в еднаква степен и поради това би могла да бъде постигната по-успешно на равнище Ö на Съюза Õ , Ö Съюзът Õ може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, както е посочено в член 5 от Договора Ö за Европейския съюз Õ . В съответствие с принципа на пропорционалността, както е посочено в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

ê 1365/2006 съображение 8

(7)Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета 8 осигурява референтна рамка за разпоредбите, постановени в настоящия регламент.

ê 2016/1954 съображение 5 (адаптиран)

(8)C цел да бъдат взети под внимание тенденциите в икономическото и техническото развитие и промените в определенията, приети на международно равнище, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора Ö за функционирането на Европейския съюз Õ във връзка с изменение на посочения регламент за повишаване на прага над 1 000 000 тона за статистическо обхващане на превоза по вътрешни водни пътища, за адаптиране на определенията или въвеждане на нови определения, както и за адаптиране на приложенията към Ö настоящия Õ регламент, така че да бъдат отразени промените в кодирането и номенклатурата на международно равнище или в съответните законодателни актове на Съюза. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество 9 . По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

ê 2016/1954 съображение 6

(9)Комисията следва да гарантира, че посочените делегирани актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

ê 2016/1954 съображение 7 (адаптиран)

(10)За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Ö настоящия Õ регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на реда и условията относно предаването на данни, включително стандартите за обмен на данни, както и относно разпространението на резултатите от страна на Комисията (Евростат), а също и с цел разработване и публикуване на методологически изисквания и критерии, целящи осигуряване на качеството на изготвените данни. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 10 .

ê 2016/1954 съображение 9

(11)Необходимо е Комисията да осигури провеждането на пилотни проучвания относно наличността на статистически данни, свързани с пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги. Съюзът следва да допринесе за покриване на разходите от провеждането на тези пилотни проучвания. Този принос следва да бъде под формата на безвъзмездно финансиране, предоставено на националните статистически институти и други национални органи, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета 11 ,

ê 1365/2006 (адаптиран)

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създават общи правила за съставяне на Ö европейски Õ статистически данни относно превоза по вътрешните водни пътища.

Член 2

Обхват

1. Държавите членки предават на Комисията (Евростат) данни, свързани с превоза по вътрешните водни пътища на тяхна национална територия.

2. Държавите членки, на чиято територия общият обем товари, превозвани годишно по вътрешни водни пътища под формата на национален, международен или транзитен превоз, надвишава 1 000 000 тона, следва да предоставят данните, посочени в член 4, параграф 1.

3. Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки, в които не съществува международен или транзитен превоз по вътрешни водни пътища, в които обаче общият обем товари, превозвани годишно по вътрешни водни пътища като национален превоз, надвишава 1 000 000 тона, следва да предоставят данните, посочени в член 4, параграф 2.

4. Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)превоза на товари с плавателни съдове с по-малко от 50 тона пълна товароподемност;

б)плавателни съдове, които се използват предимно за превоз на пътници;

в)плавателни съдове, които се използват като фериботи;

г)плавателни съдове, които се използват единствено за нетърговски цели от пристанищните администрации и публичните органи;

д)плавателни съдове, които се използват единствено за зареждане и съхраняване на гориво;

е)плавателни съдове, които не се използват за превоз на товари, например риболовните плавателни съдове, драгите, корабите заводи, плавателните съдове жилища и увеселителните плавателни съдове.

ê 2016/1954 член 1, точка 1

5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 във връзка с изменението на параграф 2 от настоящия член за повишаване на прага на статистическо обхващане на вътрешния воден транспорт, посочен в същия параграф, за да се вземат предвид тенденциите в икономическото и техническото развитие. При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. Освен това Комисията надлежно обосновава статистическите действия, които се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

ê 425/2007 член 1, точка 1 (адаптиран)

Член 3

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)„плавателен вътрешен воден път“ означава речно корито, което не представлява част от море, а което поради естественото си разположение или създадено изкуствено от човека, е подходящо за навигация, предимно от плавателни съдове за вътрешни водни пътища;

б)„плавателен съд за вътрешни водни пътища“ означава плавателен съд, проектиран за превоз на товари или обществени пътнически превози по плавателни вътрешни водни пътища или във води, разположени във вътрешността, или в близко съседство със спокойни води или със зони, където се прилагат пристанищните правилници;

в)„националност на плавателния съд“ означава страната, Ö където Õ е регистриран плавателният съд;

г)„транспорт по вътрешните водни пътища“ означава всяко движение на товари и/или на пътници чрез използване на плавателни съдове за вътрешни водни пътища, осъществявано изцяло или частично по вътрешните водни пътища;

д)„национален транспорт по вътрешните водни пътища“ означава транспортът по вътрешните водни пътища между две пристанища на национална територия, без значение каква е националността на плавателния съд;

е)„международен транспорт по вътрешните водни пътища“ означава транспортът по вътрешните водни пътища, осъществяван между две пристанища, намиращи се в различни национални територии;

ж)„транзитен транспорт по вътрешните водни пътища“ означава транспортът по вътрешните водни пътища през национална територия между две пристанища, като последните са разположени на друга национална територия или национални територии, при условие че през целия път в рамките на националната територия няма прехвърляне;

з)„трафик по вътрешните водни пътища“ означава всяко едно движение на плавателния съд по даден плавателен вътрешен воден път.

ê 2016/1954 член 1, точка 2 (адаптиран)

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 във връзка с изменението на Ö алинея първа от Õ настоящия член за адаптиране на определенията, съдържащи се в него, или въвеждане на нови определения, за да се вземат предвид съответните определения, изменени или приети на международно равнище. При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. Освен това Комисията надлежно обосновава статистическите действия, които се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

ê 1365/2006

Член 4

Събиране на данни

1. Данните се събират в съответствие с таблиците, съдържащи се в приложения от I до IV.

2. В случая, посочен в член 2, параграф 3, данните се събират в съответствие с таблицата, съдържаща се в приложение V.

3. За целите на настоящия регламент товарите се класифицират в съответствие с приложение VІ.

ê 2016/1954 член 1, точка 3

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 във връзка с изменението на приложенията, така че да бъдат отразени промените в кодирането и номенклатурата на международно равнище или в съответните законодателни актове на Съюза. При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите. Освен това Комисията надлежно обосновава статистическите действия, които се предвиждат в тези делегирани актове, като използва, ако е необходимо, анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта за респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009.

ê 2016/1954 член 1, точка 4

Член 5

Пилотни проучвания

1. До 8 декември 2018 г. Комисията, в сътрудничество с държавите членки, разработва подходяща методология за съставяне на статистики относно пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги.

2. До 8 декември 2019 г. Комисията поставя началото на доброволни пилотни проучвания, които да се извършат от държавите членки, предоставящи данни в обхвата на настоящия регламент относно наличието на статистически данни, свързани с пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги. Пилотните проучвания имат за цел оценка на приложимостта на тези нови набори данни, разходите за свързаните набори данни и предполагаемото качество на статистиките.

3. До 8 декември 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от тези пилотни проучвания. В зависимост от резултатите от този доклад, когато е целесъобразно, Комисията представя в разумен срок законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета за изменение на настоящия регламент по отношение на статистиките относно пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, включително при трансгранични транспортни услуги.

4. Общият бюджет на Съюза допринася за финансирането на тези пилотни проучвания, когато е целесъобразно и като се взема предвид добавената стойност на Съюза.

ê 1365/2006 (адаптиран)

Член 6

Предаване на данни

1. Предаването на данни се извършва възможно най-скоро и не по-късно от пет месеца след края на съответния период на наблюдение.

ê 2016/1954 член 1, точка 5

2. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията относно предаването на данни на Комисията (Евростат), включително стандартите за обмен на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

ê 1365/2006 (адаптиран)

Член 7

Разпространение

Ö Европейските Õ статистически данни, които се основават на данните, посочени в член 4, се разпространяват с честота, подобна на честотата, посочена за предаване на данни от държавите членки.

ê 2016/1954 член 1, точка 6

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на реда и условията относно разпространението на резултатите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

ê 1365/2006

Член 8

Качество на данните

ê 2016/1954 член 1, точка 7

1. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на методологическите изисквания и критерии, разработени с цел осигуряване на качеството на получените данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

ê 1365/2006

2. Държавите членки вземат всички възможни мерки, необходими за гарантиране на качеството на предаваните данни.

3. Комисията (Евростат) оценява качеството на предаваните данни. Държавите членки представят на Комисията (Евростат) доклад, в който се съдържа такава информация, и такива данни, каквито Комисията поиска с цел проверка на качеството на предаваните данни.

ê 2016/1954 член 1, точка 8

4. За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество на предаваните данни, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

5. Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят подробно редът и условията, структурата, периодичността и елементите за сравнимост на докладите за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

ê 2016/1954 член 1, точка 9 (адаптиран)

Член 9

Доклади относно изпълнението

До 31 декември 2020 г. и на всеки пет години след това Комисията, след консултации с Комитета на Европейската статистическа система, представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на настоящия регламент и бъдещото развитие.

В този доклад Комисията взема предвид съответната информация, представена от държавите членки, относно възможните подобрения и нужди на потребителите. По-специално този доклад Ö дава оценка на Õ :

а)ползите за Съюза, държавите членки и доставчиците и потребителите на статистическата информация от представената статистика по отношение на направените разходи;

б)качеството на предаваните данни и на използваните методи за събиране на данни.

ê 2016/1954 член 1, точка 10 (адаптиран)

Член 10

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 7 декември 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 5, член 3 и член 4, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5. Веднага след като приеме делегиран акт Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 5, член 3 или член 4, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ê 2016/1954 член 1, точка 11

Член 11

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ê 

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1365/2006 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VIII.

ê 1365/2006 (адаптиран)

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) COM(87) 868 PV.
(2) Виж приложение 3 от част А на посочените заключения.
(3) Включено в законодателната програма за 2017 г.
(4) Виж приложение VІІ към настоящото предложение.
(5) ОВ C […], […] г., стр. […].
(6) Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета (OB L 264, 25.9.2006 г., стр. 1).
(7) Вж. приложение VII.
(8) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (OB L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(9) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(10) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(11) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
Top